Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.

M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.

Modok
Modok
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po mno­ha poku­sech o ovlád­nu­tí svě­ta super­zá­po­rák M.O.D.O.K. (mlu­ví Patton Oswalt) najed­nou při­jde o svou fir­mu A.I.M. kvů­li ban­kro­tu a ta je tak pro­da­ná kon­ku­renč­ní spo­leč­nos­ti GRUMBL. Zároveň se musí M.O.D.O.K. vypo­řá­dat s pro­blé­mo­vý­mi vzta­hy ve své rodi­ně a do toho začí­ná trpět kri­zí střed­ní­ho věku...

V Marvel Studios už též zača­li se seri­á­lo­vou tvor­bou a na WandaVision a Falcona a Winter Soldiera v brz­ké době navá­žou Loki nebo Hawkeye. I mimo Marvel Studios ovšem jeden seri­ál, kte­rý je adap­ta­cí komik­sů ze stá­je Marvel Comics aktu­ál­ně pre­mi­é­ru­je na stre­a­mo­va­cí služ­bě Hulu. Nenechte se ovšem odra­dit tím, že je M.O.D.O.K. ani­mo­va­ný stop moti­on seri­ál. Pro děti totiž oprav­du není!

Mental Organism Designed Only for Killing je hlav­ním „ hrdi­nou „ seri­á­lu, kte­rý se sna­ží ovlád­nout svět, v rám­ci udá­los­tí seri­á­lu se ovšem musí pře­de­vším sna­žit udr­žet svo­jí rodi­nu pohro­ma­dě. Tvůrci seri­á­lu Patton Oswalt (kte­rý mlu­ví prá­vě M.O.D.O.K.A.) a Jordan Blum (Americký táta) sku­teč­ně vytvá­ří něco zce­la nové­ho v rám­ci aktu­ál­ních moder­ních adap­ta­cí. M.O.D.O.K. má vel­mi blíz­ko k ani­mo­va­ným seri­á­lům pro dospě­lé jako prá­vě Americký táta nebo Griffinovi. Seriál M.O.D.O.K. je jed­no­du­še bru­tál­ní a vul­gár­ní, mno­ho postav v něm umře bru­tál­ní smr­tí a dojde na mno­ha věcí, kte­ré by děti roz­hod­ně vidět nemě­li. Jen s tou ani­ma­cí je tro­chu pro­blém.

Za seri­á­lem totiž sto­jí též tvůr­ci Robot Chicken. A ani­ma­ce do vel­ké míry při­po­mí­ná prá­vě jed­not­li­vé ske­če z Robot Chicken. Takový M.O.D.O.K. sice vypa­dá rela­tiv­ně dob­ře, vět­ši­na postav ovšem při­po­mí­ná ty nej­o­hav­něj­ší paná­ky z Robot Chicken. Na jed­nu stra­nu se to při výbě­ru tohle sty­lu ani­ma­ce dalo čekat, na dru­hou stra­nu zamr­zí, že seri­ál v rám­ci stop moti­on jede tak tro­chu dru­hou ligu a že si s designem cha­rak­te­rů tvůr­ci nevy­hrá­li jiným způ­so­bem. Šlo to ovšem vlast­ně vůbec? Těžko říct, nicmé­ně sáz­ka na nejis­to­tu v podo­bě stop moti­on ani­ma­ce nedo­padla úpl­ně nej­líp.

Další pro­blém s M.O.D.O.K.E.M. je až pří­liš­ná sna­ha o růz­né eas­ter eggy, kte­rých je ve finál­ním souč­tu straš­ně moc a do jis­té míry půso­bí vel­kým způ­so­bem na sílu. Každá z epi­zod ovšem trvá po 20 minu­tách a tudíž se seri­á­lu ale­spoň nedá vyčí­tat pří­liš­né nata­ho­vá­ní. Seriál se časem sice vydá­vá dost před­ví­da­tel­ným smě­rem a tuny WOW pře­kvá­pek M.O.D.O.K. nena­bíd­ne, nadá­le jde ovšem sku­teč­ně o zábav­nou čer­nou kome­dii, kte­rá do jis­té míry fun­gu­je i jako tra­gic­ký pří­běh jed­no­ho zápo­rá­ka, kte­rý se ovšem v jádru duše jen chce stát spo­ko­je­nou hla­vou rodi­ny. I když to není úpl­ně jed­no­du­ché.

Musí se nechat, že všech 10 epi­zod půso­bí kom­pa­ti­bil­ním způ­so­bem a dohro­ma­dy utvá­ří jeden uce­le­ný pří­běh. 10 epi­zod M.O.D.O.K.A. tak v pod­sta­tě fun­gu­je jako celo­ve­čer­ní film, kdy se tvůr­cům sku­teč­ně daří při­jít s něko­li­ka vel­mi zábav­ný­mi vti­py. Vyložená vár­ka tuny růz­ných vti­pů, kte­ré by si divák auto­ma­tic­ky pama­to­val a ješ­tě týden nad nimi uchech­tá­val sice nedo­ra­zí, přes­to se ovšem musí nechat, že sna­ha o humor do jis­té míry fun­gu­je. Jen se mož­ná vypla­tí mít tro­chu sla­bost pro čer­ný humor. Kromě odka­zů na komiksy dora­zí i pár odka­zů na pop­kul­tu­ru, kte­ré jsou o pozná­ní zají­ma­věj­ší a zábav­něj­ší než prá­vě odka­zy na komiksy.

Pattonu Oswaltovi se daří dát do hla­su M.O.D.O.K.A. duši, stej­ně tak i zby­tek hla­so­vé­ho obsa­ze­ní odvá­dí vel­mi sluš­nou prá­ci. Slušně se pra­cu­je nejen s M.O.D.O.K.E.M. a jeho rodi­nou, ale i zbyt­kem postav ze seri­á­lu. Pro fanouš­ky prá­vě zmí­ně­ných Griffinových by vlast­ně M.O.D.O.K. mohl být do jis­té míry ide­ál­ní zále­ži­tos­tí v momen­tě, kdy tak tro­chu při­hléd­ne k tomu, že ani­ma­ce vypa­dá tak, jak vypa­dá.

M.O.D.O.K. je do jis­té míry svě­ží vítr v rám­ci moder­ních adap­ta­cí ze stá­je Marvel Comics. Jen není tak vtip­ný, jak nej­spí­še chtěl v samot­ném zárod­ku být, v mno­ha ohle­dech zao­stá­vá za svým poten­ci­á­lem a vol­ba ani­ma­ce neby­la úpl­ně tou nej­šťast­něj­ší vol­bou. Přesto M.O.D.O.K. v rám­ci aktu­ál­ní Marvel mánie před­vá­dí, že se i s komiksy od Marvelu dá pra­co­vat tak tro­chu jiným způ­so­bem. Tak snad plá­no­va­ná 2. série dopad­ne o pozná­ní líp a to i pře­de­vším díky tomu, že se ten­to­krát bude moc obe­jít bez uví­ta­cí expo­zi­ce. Slušným star­tem je 1. série M.O.D.O.K.A. totiž urči­tě...

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: 2021 Hulu, LLC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02939 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71714 KB. | 18.06.2024 - 03:41:23