Kritiky.cz > Profily osob > Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Postr
Postr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil se pou­ze zámeč­ní­kem.

Na začát­ku své kari­é­ry, v 60. let minu­lé­ho sto­le­tí, byl jevišt­ním tech­ni­kem v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci, potom se pře­stě­ho­val do Uherského Hradiště (jako herec­ký elév), na kon­ci 60. let pře­šel do Brna a v 70. letech pře­šel do Prahy, kde byl čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských. Od 80. let je čle­nem čino­hry Národního diva­dla v Praze a byl pre­zi­den­tem herec­ké aso­ci­a­ce (ceny Thálie)

Jeho nej­slav­něj­ší rolí byl Michal ve fil­mu S tebou mě baví svět

Věnuje se také dabin­gu, kde nej­čas­tě­ji dabo­val her­ce Paola Villaggia ve fil­mo­vé sérii Účetní Fantozzi

Poslední roky se hlav­ně věnu­je natá­če­ním seri­á­lů. (Krejzovi, Vinaři a Doktoři z Počátků)

5 nejslavnějších filmů Václava Postráneckého

1981    Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Loutkový film na moti­vy slav­né­ho romá­nu Daniela Defoe.

1969    Po stopách krve

Potřetí se na obra­zov­ce může­te setkat s posta­vou majo­ra Kalaše, tvo­ří­cí­ho polo­vi­nu oblí­be­né dvo­ji­ce kri­mi­na­lis­tů Kalaš - Varga v podá­ní Rudolfa Hrušínského a Radoslava Brzobohatého (obje­vi­li se také ve fil­mech Strach a Vrah skrý­vá tvář). Tentokrát se v pří­pa­du sexu­ál­ně úchyl­né­ho vra­ha musí major Kalaš obe­jít bez své­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Na pří­kaz své­ho nad­ří­ze­né­ho odjíž­dí do Dubé v Severních Čechách, kde bylo obje­ve­no tělo mrt­vé­ho cikán­ské­ho chlap­ce. Pátrání se roz­bí­há v něko­li­ka rovi­nách, ani dal­ší mrt­vý chla­pec však kri­mi­na­lis­ty nepři­ve­de k pacha­te­li..

1982    S tebou mě baví svět

Každoroční pán­ská jíz­da tří otců se vli­vem razant­ní­ho zása­hu man­že­lek stá­vá něčím jako mateř­skou ško­lou v zim­ní pří­ro­dě. Ukáže se, že v jis­tých situ­a­cích jsou otco­vé lep­ší­mi máma­mi než­li mámy samé, což pla­tí hlav­ně teh­dy, když mámy nejsou v dohle­du. Jejich výchov­né meto­dy jsou vel­mi své­ráz­né a vyvo­lá­va­jí plno zmat­ků a úsměv­ných situ­a­cí....

1992    Černí baroni

Komedie vás pře­svěd­čí o tom, že i na chmur­né strán­ky naší his­to­rie je mož­né se dívat s nad­hle­dem a humo­rem.

Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Česká fil­mo­vá kome­die pod­le romá­nu Miloslava Švandrlíka.

1990    Vlci (TV film)

Děj se ode­hrá­vá v Mohuči roku 1793, kde je fran­couz­ská repub­li­kán­ská armá­da obklí­če­na voj­sky inter­ven­tů. Šlechtic D´Oyron - důstoj­ník ve služ­bách Konventu je pode­zře­lý z vlas­ti­zra­dy. Nařčení je sice vyvrá­ce­no, ale komi­sař Konventu Quesnel, na němž leží odpo­věd­nost za osud bitvy, je pře­svěd­čen, že odha­le­ná a popra­vou potresta­ná zra­da pozved­ne morál­ku fran­couz­ských vojá­ků. Jinak by musel obvi­nit voje­vůd­ce Verrata, že jed­ná nečest­ně. Jenže Verrat prá­vě dosá­hl roz­ho­du­jí­cí­ho vítěz­ství pro repub­li­kán­skou armá­du...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20172 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72023 KB. | 17.07.2024 - 18:55:36