Kritiky.cz > Speciály > 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

word image 100
word image 100
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

PO MNOHA SKLIZNÍCH…

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se sta­li maji­te­li vinař­ství a rodi­či roz­pus­ti­lých dvoj­čat. Jenže všed­ní sta­ros­ti doká­žou být občas úmor­né, tak­že v man­žel­ství jim to prá­vě teď moc nekla­pe. Navíc nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku, vino­bra­ní. Honza s Klárou mají pro­blé­mů nad hla­vu – ved­le man­žel­ství řeší krá­de­že na vini­cích. Klára boju­je s před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji pro­vá­zí jadr­ně vtip­ný­mi a moud­rý­mi rada­mi coby na slo­vo vza­tý vinař­ský i život­ní guru. Honza se po letech setká­vá s neo­do­la­tel­ným kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne na návště­vu, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Přitom se Honzovi zapo­me­ne zmí­nit, že záro­veň prchá před dlu­hy, jež sti­hl nase­kat, a že své­ho puber­tál­ní­ho syna, kte­rý při­jíž­dí s ním, tak tro­chu une­sl. Jirkova pří­tom­nost doká­že spo­leh­li­vě vnést do živo­ta všech oko­lo víta­ný i neví­ta­ný roz­ruch. S věři­te­li a poli­cií v zádech a za pomo­ci sta­rých zná­mých sou­se­dů Kozderky (Miroslav Táborský) a Františka

(Marian Roden) začí­ná série komic­kých omy­lů a nedo­ro­zu­mě­ní.

Stejně jako v pře­de­šlých dvou fil­mech se děj točí kolem Terezy Ramba, Kryšto-fa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Ve tře­tím pokra­čo­vá­ní jsou už hrdi­no­vé o více než deset let star­ší a řeší i „dospě­lé“ pro­blémy jako chod vinař­ství, rodi­nu a vlast­ní vztah.

„Bylo to moc hez­ké a všich­ni se o mě krás­ně sta­ra­li, pro­to­že to pro mě bylo nároč­něj­ší. Točili jsme na vino­hra­dech, kde bylo i čty­ři­cet stup­ňů, ale omdlí­va­li jiní, já naštěs­tí ne,“ řek­la Tereza Ramba, kte­rá natá­če­la svo­ji roli Kláry i přes vyš­ší stu­peň těho­ten­ství. Jejím par­ťá­kem byl na pla­ce opět Kryštof Hádek. „Mám z toho taky dob­rý pocit. Sice se tady pořád musí­te vyhý­bat nabíd­kám na košt, ale jinak to bylo v poho­dě,“ smál se po natá­če­ní fil­mo­vý Honza.

Spokojený byl i Lukáš Langmajer jako Jirka. „Já jsem si z těch tří dílů tenhle užil nej­víc. Možná i pro­to, že už tro­chu víc rozu­mím tomu, co tady dělám,“ vysvět­lil. „Člověk má pocit, že se vra­cí po letech za pří­buz­ný­mi. Docela mě vydě­si­lo, když jsme se na začát­ku natá­če­ní s kole­gy dopo­čí­ta­li, že od dvoj­ky je to už deset let! Vůbec by mě nena­padlo, že to tak uteklo,“ dodal fil­mo­vý Kozderka Miroslav Táborský.

V nové roli Mira se ve fil­mu před­sta­ví slo­ven­ský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se opět mohou těšit také na Mariana Rodena

a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dět­ských rolích uvi­dí Šimona Klacla, Annu Krejčířovou a Prokopa Zacha. V men­ších rolích se obje­ví mno­ho špič­ko­vých her­ců v čele s Karlem Rodenem. Ve fil­mu zazní v něko­li­ka obra­zech hlas Václava Postráneckého, jemuž je sní­mek věno­ván.

Film 3Bobule je pro­po­jen s pís­ní Hometown od kape­ly Mirai. A stej­ně jako

v prv­ních dvou fil­mech i v tom­to sním­ku zazní nový song kape­ly Kryštof, kte­rá nahrá­la pro před­cho­zí Bobule a 2Bobule úspěš­né pís­ně Atentát a cyRano. Tentokrát napsal Richard Krajčo duet s názvem Hvězdáři a k jeho nazpí­vá­ní při­zval slo­ven­skou zpě­vač­ku Simu Martausovou. „Tím, že jsme s tímhle pro­jek­tem svá­za­ní už od začát­ku a k obě­ma před­cho­zím fil­mům jsme pís­ně na-točili, při­šlo mi hez­ké fun­go­vat v celé tri­lo­gii. Takže když pro­du­cent Tomáš Vican zavo­lal, jest­li nechce­me zku­sit něco napsat i k tomuhle fil­mu, řekl jsem, že to urči­tě zku­sí­me,“ svě­řil se Krajčo.

Spolupráce s mla­dou slo­ven­skou pís­nič­kář­kou Simou Martausovou vykrystalizo-vala záhy. „Se Simou jsme se domlou­va­li půl roku zpát­ky, že bychom spo­lu něco udě­la­li. Když jsem dostal tuhle nabíd­ku, při­šlo to v pod­sta­tě samo, když jsem tu pís­nič­ku začal sklá­dat. Složil jsem prv­ní dva ver­še a ten dal­ší byl ve slo­ven­šti­ně, tak jsem si řekl, že to pros­tě bude fun­go­vat,“ dodal muzi­kant.

„Celé to bylo vlast­ně tak, že jsem jed­nou Richardovi napsa­la, že se mi moc líbí jeho tvor­ba a že ho obdi­vu­ju. A on se mi za půl roku ozval s tím, že slo­žil tuhle pís­nič­ku, a že mi dokon­ce napsal text ve slo­ven­šti­ně. V tu chví­li bylo jas­né, že do toho ráda půjdu,“ vysvět­li­la Sima Martausová, kte­rá stej­ně jako Richard půso­bí i jako hereč­ka.

„Nikdy neví­te, jest­li se pís­nič­ka sta­ne hitem. Kdyby to kape­ly vědě­ly, nedě­la­ly by nic jiné­ho, než že by sklá­da­ly hity. Nicméně si mys­lím, že tenhle song má jis­tou vnitř­ní sílu a tro­chu jiný zvuk, než na jaký jsou naši fanouš­ci zvyklí. Tak uvi­dí­me,“ uza­vřel Krajčo.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Meta-nol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho prostře-dí sto­jí opět pro­du­cent a vinař Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014–2015) a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Komedie z vinař­ské­ho pro­stře­dí 3Bobule se natá­če­la v létě 2019 v Praze a na již­ní Moravě v loka­li­tách jako Mikulov, Moravská Nová Ves, Klentnice, Sedlec, Bulhary, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov nebo Zaječí.

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • 2Bobule15. srpna 2019 2Bobule 2Bobule jsou dějově volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Vrací se v něm všechny staré známé postavy plus spousta nových tváří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém příběhu […] Posted in Speciály
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše4. ledna 2023 Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše Novoroční tragikomedie v režii Zuzany Mariankové klade všem divákům otázku, zda opravdu známe naše přátelé a jak moc jsme si jistí že před námi něco neskrývají. Jedná se o československou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Indián4. října 2022 Indián Každý člověk má osud napsaný ve hvězdách a nejinak je to i s hlavním hrdinou ve filmu Indián. Je to úspěšný podnikatel Ondřej Jonáš, jehož firma se skvěle rozvíjí a vše se mu daří. […] Posted in Filmové recenze
  • Slavnostní premiéra filmu Indián22. září 2022 Slavnostní premiéra filmu Indián Ve středu 21.září 2022 proběhla v Praze v kině Světozor slavnostní premiéra filmu Indián režiséra Tomáše Svobody. Večer zahájila taneční skupina Night crow, která tančí ve stylu […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00979 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72095 KB. | 29.02.2024 - 07:00:33