Kritiky.cz > Recenze knih > Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

ZaTajemstvím
ZaTajemstvím
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi záha­dy, text bez zby­teč­ných kli­ček, kte­rý doká­že pod­ní­tit vaši fan­ta­zii a pozvat na výlet?  Chcete nejen pro­ces­to­vat repub­li­ku, ale také se o ní něco dozvě­dět? Čeká vás dovo­le­ná s puber­tál­ní­mi dět­mi a je vám jas­né, že na barok­ní por­tál, seces­ní ostě­ní nebo gotic­ké prv­ky v cír­kev­ních stav­bách je těž­ko nalá­ká­te? Pak sáh­ně­te po kni­ze Jan A. Nováka: Za tajem­stvím pokla­dů Čech, Moravy a Slezska. Budete sami pře­kva­pe­ni, nabíd­kou pokla­dů, kte­ré vám autor před­lo­ží k obje­ve­ní.

„Poklad! To je slo­vo, kte­ré zrych­lí dech, pro­to­že zní zvo­ně­ním zla­ta a cin­ká­ním sta­rých min­cí, třpy­tí se dra­ho­ka­my a šus­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Současně z něj ale běhá mráz po zádech, pro­to­že při­po­mí­ná krev, kte­rá byla pro­li­ta při jeho shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní, nebo pro­mar­ně­né živo­ty těch, kdo hle­da­li pod­le špat­ných map,“ začí­ná puto­vá­ní za tajem­stvím pokla­dů Jan A. Novák a dodá­vá: „Najít poklad tou­ží asi kaž­dý – v dět­ském věku pod vli­vem roman­tic­ké čet­by, poz­dě­ji pro vyře­še­ní pro­za­ic­kých pro­blé­mů všed­ní­ho živo­ta. Jenže pokla­dů je málo, a tak vět­ši­na lidí dobý­vá svůj chléb poma­le­ji, leč jis­tě­ji a nechá­vá si krum­páč a lopa­tu nanej­výš na zahrad­ní prá­ce. Existují však i tací, co svůj dět­ský sen o pokla­du neo­pus­ti­li. Dokonce jsou ochot­ni na něj vyna­lo­žit víc peněz, než vyko­pou, což jim kupo­di­vu vůbec neva­dí.“ O tom, že se s pří­cho­dem detek­to­rů kovů, ceno­vě cel­kem dostup­ných, sta­lo z hle­dá­ní pokla­dů maso­vé hob­by, ale sou­čas­ně pro­blé­mem pro arche­o­lo­gy a záko­no­dár­ce, také pojed­ná­vá tato kni­ha.
Rozdělená je do osmi kapi­tol, Epilogu a Přílohy, zachy­cu­jí­cí pře­hled­ně chro­no­lo­gii epo­ch a udá­los­tí v Česku sou­vi­se­jí­cí s pokla­dy. Tato chro­no­lo­gie začí­ná rokem 4400 př. n. l. počát­kem ene­o­li­tu a kon­čí rokem 2013, kdy bylo v obyt­ném pří­vě­su u Skrýšova na Sedlčansku nale­ze­no mrt­vé tělo snad nej­zná­měj­ší­ho hle­da­če nacis­tic­kých pokla­dů Jiřího Tomise. Nechybí ani pře­hled pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rý zájem­ce nasmě­řu­je ke zdro­jům dal­ší­ho pozná­ní.
V jed­not­li­vých kapi­to­lách autor umě spo­ju­je obje­vy pokla­dů napříč repub­li­kou do logic­ky nava­zu­jí­cích cel­ků. Kapitola výpra­vy za kelt­ským zla­tem vyprá­ví o nále­zu zla­té­ho pod­mokel­ské­ho pokla­du nebo o pokla­dech ve Stradonicích a Duchcově.  Když se řek­ne poklad, vyba­ví se vět­ši­ně lidí zla­to. Jemu je věno­vá­na i tře­tí kapi­to­la kni­hy. Hovoří o sym­bo­li­ce, magii, pat­ro­nech pokla­dů, hadech s korun­kou. Čtvrtá kapi­to­la má název Svědkové dáv­ných zlo­či­nů a vyprá­ví o pokla­dech nale­ze­ných na jem­ně řeče­no ponurých mís­tech. Další kapi­to­la nazva­ná Poklady mezi pohád­kou a sku­teč­nos­tí zmi­ňu­je sta­rou prav­du, že „s pokla­dy je to tak, že legen­dy o nich se rodí snad­ně­ji než pokla­dy samé, a tak v koneč­ném výsled­ku báje pře­va­žu­jí nad rea­li­tou.“ Šestá kapi­to­la před­sta­vu­je Čechy jako zemi zla­ta – „ne všech­ny pokla­dy totiž zako­pa­li lidé, o někte­ré se posta­ra­la Matka Příroda.“ Čeká nás tedy exkur­ze z his­to­rie těž­by zla­ta na čes­kém úze­mí, ale podá­na pou­ta­vě. Přichází prá­vě včas, sed­má kapi­to­la je totiž jakým­si zamyš­le­ním nad způ­so­by hle­dá­ní kla­dů a uži­tý­mi pomůc­ka­mi.  Uvozuje ji vše­ří­ka­jí­cí mot­to bib­lic­ké­ho krá­le Šalamouna: „Neprávem naby­té pokla­dy nepro­spě­jí.“ Osmá kapi­to­la je věno­vá­na his­to­rii hle­dá­ní nacis­tic­kých pokla­dů a hle­da­či Jiřímu Tomisovi, jehož smrt je také tak tro­chu záha­dou.
Knihy Jana A. Nováka jsou mi sym­pa­tic­ké spá­dem tex­tu, leh­kos­tí čte­ní, a tak nějak při­ro­ze­ným napě­tím, kte­ré autor ve čte­ná­ři udr­žu­je. Oceňuji, že nejde jenom o popis, autor zau­jí­má k daným pří­pa­dům sta­no­vis­ko, při­čemž ho čte­ná­ře nenu­tí při­jmout, nechá­vá mu pro­stor k zamyš­le­ní. Sympatická je i posled­ní věta kni­hy: „Vůbec nej­vět­ším pokla­dem by ale bylo zaří­dit svět tak, aby už nikdo neměl důvod pokla­dy ukrý­vat.“

Více na Kritiky.cz
Laura a kočičí důvěra - získá Laura navrch nad svojí nemocí - a co kočka Sametka - přežije? Laura cítila na svých rukou sluneční svit. Měla pevně zavřené oči a utápěla se ve svých ...
Tohle je Sparta! - Meet The Spartans Děsný doják, Děsný biják to jsou filmy, které mají několik věcí společných. Kromě tvů...
Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Fun...
Přátelé - Nabídka k sňatku 2. část Skvělá epizoda, překvapivě napínavá, i když jsme všichni věděli, že musí dopadnout dobř...
Avatar 2 se brzy dostane na streamovací služby, ale uživatelé Disney Plus si budou muset počkat Avatar: Cesta vody je konečně k dispozici na streamovacích službách, i když překvapivě Disne...

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Alpress.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23016 s | počet dotazů: 282 | paměť: 69872 KB. | 29.11.2023 - 19:39:34