Kritiky.cz > Recenze knih > Zadrátovaný svět

Zadrátovaný svět

39409938
39409938
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokra­ču­je do dneš­ních dnů. Holokaust je i přes něko­lik desí­tek let, kte­ré nás od něj dělí, stá­le aktu­ál­ní téma. Každá dal­ší kni­ha při­ná­še­jí­cí svě­dec­tví o hrůzách, kte­ré se ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky, si zaslou­ží pozor­nost čte­ná­řů.  Každý jed­not­li­vý pří­běh před­sta­vu­je zdvi­že­ný prst s varo­vá­ním, že tyto činy by se už nikdy nemě­ly opa­ko­vat.

Většina knih s tím­to téma­tem obsa­hu­je chro­no­lo­gic­ky vyprá­vě­ný pří­běh. Od běž­ných dnů trá­ve­ných v kru­hu rodi­ny, přes narůs­ta­jí­cí strach, násil­né vytr­že­ní z domá­cí­ho pro­stře­dí, pobyt v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře a konec, kte­rý se jen málo­kdy podo­bá hap­py endu. I ti z mála, kte­ří pře­ži­li, si trau­ma zís­ka­né v tábo­ře smr­ti nesou do kon­ce živo­ta a v pře­ne­se­né podo­bě ovliv­ní i něko­lik dal­ších gene­ra­cí.

Tohle je i pří­pad Noaha Ladermana. Mladíka z gene­ra­ce, kte­rá holo­kaust nemoh­la zažít, ale přes­to se den­ně vyno­řo­val v mys­lích jeho pra­ro­di­čů a nepří­mo jej ovliv­ňo­val po celou dobu dět­ství a dospí­vá­ní. Pro vět­ši­nu pře­ži­vších před­sta­vu­je pro­blém o pro­žit­cích z kon­cen­t­rač­ních tábo­rů mlu­vit a to stej­né se týka­lo i jeho pra­ro­di­čů z otco­vy stra­ny. Noah Laderman se roz­ho­dl, že osud svých nej­bliž­ších roz­kry­je navzdo­ry tomu, že oni sami o něm odmí­ta­jí mlu­vit. Především odmí­ta­jí vzpo­mí­nat.

Cílené výsle­chy pra­ro­di­čů posky­tu­jí auto­ro­vi jen kusé infor­ma­ce a vše ješ­tě zkom­pli­ku­je úmr­tí jeho dědy, aniž by se dobral kon­ce rodin­né­ho pří­bě­hu. A tak je cíl prázd­ni­no­vé ces­ty už pře­dem daný. Dostat se z New Yorku do srd­ce Evropy není pro­blém. Problémem se uká­že, kde, jak a s kým začít pát­rat po dal­ších infor­ma­cích. Nitky se poma­lu roz­plé­ta­jí a před auto­rem se ote­ví­rá celá his­to­rie jeho rodi­ny, ze kte­ré vět­ši­na nepře­ži­la. Překvapivým zjiš­tě­ním je pak fakt, že ač byl celé dět­ství jako hlav­ní hrdi­na vní­mán děda a babič­ka spí­še sekun­do­va­la, ve finá­le se uká­že, že babič­ka pro­ži­la stej­né, ne-li vět­ší stras­ti. Jenom se o nich v rodi­ně tak nemlu­vi­lo. Babička celý život stá­la ved­le dědy jako tichá pod­po­ro­va­tel­ka a nená­pad­ná pečo­va­tel­ka o tep­lo rodin­né­ho krbu.

Pokud jste zvyklí na kla­sic­ky vysta­vě­ný děj, kdy se vše děje postup­ně pod­le časo­vé osy, asi bude­te mít s kni­hou Zadrátovaný svět ze začát­ku pro­blém. Podstatnou část zabí­ra­jí auto­ro­vy úva­hy, o tom proč mu pra­ro­di­če nechtě­jí svě­řit svůj pří­běh, popi­sy dojmů z cest,… Autor hle­dá svo­je koře­ny a vel­ká část kni­hy je věno­vá­na jeho zážit­kům a poci­tům. Skutečné pří­běhy jeho pra­ro­di­čů z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky jsou vždy jen krát­kou vsuv­kou, kde je sice urči­tá chro­no­lo­gie zacho­vá­na, ale neče­kej­te kla­sic­ké vyprá­vě­ní sou­vis­lé­ho pří­bě­hu přímých účast­ní­ků holo­kaus­tu. Jedná se spíš o osob­ní zpo­věď člo­vě­ka, kte­rý sklá­dá pří­běh svo­jí rodi­ny a sna­ží se skr­ze něj najít sám sebe a svůj vztah k židov­ské víře, kte­rý byl do doby, než se vydal do Evropy, vel­mi rezer­vo­va­ný. Právě díky tomu se kni­ha vymy­ká z řady v uvo­zov­kách kla­sic­kých pří­bě­hů z kon­cen­t­rač­ních tábo­rů. Je na kaž­dém čte­ná­ři, aby sám posou­dil, jest­li je to její pozi­ti­vum nebo nao­pak. Tak jako tak se jed­ná o kni­hu, kte­rá se v rám­ci své­ho žán­ru odli­šu­je od ostat­ních.

Malá poznám­ka na závěr, kte­rá slou­ží spí­še pro vyda­va­te­le. V pře­kla­du do češ­ti­ny bych radě­ji vyne­cha­la větu, kte­rá se čes­ké­ho čte­ná­ře beze­spo­ru dotkne. Autor se o České repub­li­ce po zhléd­nu­tí mapy vyja­dřu­je jako o: „…zemi, kte­rá vise­la jako dro­bek lej­na na koneč­ní­ku, jenž se táhl mezi hýž­dě­mi Německa a Polska.“ Obávám se, že naši­nec tím­to výro­kem nebu­de nad­šen.

Ukázka z kni­hy:

Prohlížel jsem si úsměvy mých vyvraž­dě­ných pří­buz­ných asi tak, jako někdo jiné čte data před­čas­né­ho úmr­tí na náhrob­cích. V mé sed­mi­le­té mys­li zůstá­va­li všich­ni vždy namač­ká­ni kolem sede­ro­vé­ho sto­lu v domě mého pra­pra­dě­deč­ka. Ještě jsem si nedo­ká­zal plně uvě­do­mit, že pár let nebo měsí­ců nebo dní po té sede­ro­vé veče­ři se všich­ni změ­ni­li v kouř nebo kost­ry v hro­mad­ných hro­bech. Věděl jsem však, že to byla rodi­na, rodokmen uťa­tý u samé­ho koře­ne. Babička byla posled­ní větev, kte­rá na paře­zu zůsta­la.

Knihu může­te zakou­pit se sle­vou na Albatros media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25440 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71483 KB. | 23.06.2024 - 07:01:23