Kritiky.cz > Recenze knih > Život na houpačce - autentické příběhy ze života „hraničářů“ a jejich blízkých

Život na houpačce - autentické příběhy ze života „hraničářů“ a jejich blízkých

zivot na houpacce
zivot na houpacce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Možná se občas cítí­te smut­ně, naštva­ně, nemo­ti­vo­va­ně, úzkost­ně a říká­te si, že máte dep­ku. Zkuste si ale před­sta­vit tyto poci­ty něko­li­ka­ná­sob­ně sil­něj­ší, až se vám zdá, že vás dusí, nemů­že­te se nadech­nout a bolí vás v kaž­dič­ké čás­ti těla. A jen tak to neo­de­z­ní – ani za den, ani za měsíc, tře­ba ani za něko­lik let... Seznamte se s hra­nič­ní poru­chou osob­nos­ti – „rako­vi­nou duše“. V této pub­li­ka­ci pozná­te 22 pří­bě­hů lidí s tou­to dia­gnó­zou. Možná jste o ní nikdy nesly­še­li mož­ná také ano. Přesto se na to pojď­te spo­leč­ně se mnou podí­vat a pro­žít si oprav­du vel­mi sil­né chví­le s těmi­to lid­mi. 

Autorka kni­hy Martina Kulhánková se díky této kni­ze sna­ží dia­gnó­zu hra­nič­ní poru­chy osob­nos­ti při­blí­žit širo­ké veřej­nos­ti, ale i zdra­vot­ní­kům, kte­ří s ní mnoh­dy nema­jí zku­še­nos­ti. Ona své dce­ři nedo­ká­za­la pomo­ci, přes­to by ráda pomoh­la těm dal­ším lidem, kte­ří si s tou­to dia­gnó­zou neví rady. Autorka se dotý­ká i pro­ble­ma­ti­ky one­moc­ně­ní Covid, kte­rá veš­ke­rou léčbu vět­ši­ny lidí nesku­teč­ně naru­ši­la a způ­so­bi­la dal­ší kom­pli­ka­ce.

22 život­ních pří­bě­hů lidí, kte­ří mají tuto dia­gnó­zu a kaž­dý den se potý­ka­jí s obrov­skou psy­chic­kou boles­tí a zátě­ží. Velice sil­ný pří­běh, mís­ty jsem muse­la pře­stat číst a pře­mýš­let, vží­vat se do situ­a­cí, kte­ré lidé s tou­to dia­gnó­zou pro­ží­va­jí. Nebylo to vůbec leh­ké čte­ní, ale přes­to tuto kni­hu dopo­ru­čím napros­to všem lidem, jeli­kož nikdy neví­me, kdy tře­ba pro­puk­ne u nás, našich blíz­kých, kama­rá­dů, kole­gů, či kole­gy­ní a je tře­ba psy­chic­ké nemo­ci brát váž­ně, roz­hod­ně ne na leh­kou váhu a sna­žit se lidem s tím­to posti­že­ním zavčas pomo­ci, pro­to­že někdy může být oprav­du poz­dě. Autorka popsa­la svůj vztah ke své dce­ři, pří­běh, co vše s ní zaži­la, aby tím pomohl jiným rodi­čům i lidem, kte­ří doma mají tak­to posti­že­né­ho člo­vě­ka. Kniha roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Otevře nám oči a dám nám impulz, proč žije­me a abychom si váži­li své­ho živo­ta, kte­rý máme, pro­to­že tato dia­gnó­za zamá­vá s celou rodi­nou a není to vůbec snad­né. Surový, mra­zi­vý pří­běh, bez nad­sáz­ky, pros­tě jak to napsal sám život.

Ukázka z kni­hy:

Anetku při­ja­li na elek­tro­kon­vul­ziv­ní tera­pie na Psychiatrické kli­ni­ce Karlovo náměs­tí začát­kem pro­sin­ce. Jelikož se jed­na­lo o plá­no­va­nou léčbu na žádost paci­ent­ky a její­ho ambu­lant­ní­ho psy­chi­at­ra, byla umís­tě­na na vol­něj­ší oddě­le­ní pro ženy. Ihned se zača­lo s tera­pi­e­mi, kte­ré aby měly význam, byly naplá­no­vá­ny obden v počtu 6-12, dle efek­tu. Anetka absol­vo­va­la tři, při nichž, dle vlast­ních slov, začí­na­la mít pocit, že se jí ule­vu­je, nemá už tak čas­té myš­len­ky na sebe­vraž­du a na sebe­po­ško­zo­vá­ní. Bohužel i zde zasá­hl osud s názvem Covid. Na oddě­le­ní se obje­vi­la náka­za a vět­ši­na paci­en­tů, kte­ří neby­li akut­ní, byla pro­puš­tě­na domů. Museli zůstat v karan­té­ně a poté dojít na tes­ty. Bylo kolem toho sice hod­ně otaz­ní­ků, ale do niče­ho jsme nechtě­ly „šťou­rat“ a věři­ly, že po vánoč­ních svát­cích a Silvestru, až se virus zase umoud­ří, nasta­ne čas na obno­ve­ní toho, co se v pro­sin­ci nedo­táh­lo.

Několik slov o autor­ce:

Martina Kulhánková se naro­di­la 25.9.1969 v Praze. V roce 1991 při­šla na svět její prv­ní dce­ra Nikola a o devět let poz­dě­ji pak dru­há dce­ra Aneta Nela. A prá­vě Anetka byla jed­nou z obě­tí nemo­ci zva­né hra­nič­ní poru­cha osob­nos­ti a v roce 2021 svůj život dob­ro­vol­ně vzda­la. Vzhledem k této smut­né udá­los­ti a po nebla­hých zku­še­nos­tech s léč­bou své dce­ry se autor­ka této kni­hy ješ­tě hlou­bě­ji pono­ři­la do pro­ble­ma­ti­ky dušev­ních one­moc­ně­ní a HPO obzvlášť. Prostřednictvím instagra­mo­vé­ho účtu @život_na_houpacce a dal­ších osvě­to­vých čin­nos­tí se sna­ží o destig­ma­ti­za­ci a při­blí­že­ní téma­tu psy­chic­kých poruch šir­ší­mu okru­hu veřej­nos­ti.

Autorka: Martina Kulhánková

Ilustrace: Aneta Nela Kulhánková

Žánr: lite­ra­tu­ra fak­tu

Vydáno: 2022, Vydal Rosier, Mratín

Počet stran: 232

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-88467-18-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46402 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71693 KB. | 16.06.2024 - 04:24:30