Kritiky.cz > Recenze > Zlatý kompas -

Zlatý kompas -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zlatý kom­pas - Recenze
28.12.2007

recen­ze

Přečteno: 1219 krát

Žánr: Akční / Thriller / Drama / Fantasy
Režie: Chris Weitz
Premiéra v kinech: 13.12.2007

Vítejte u dal­ší­ho poku­su o vel­ko­le­pou fan­ta­sy, v níž hlav­ní roli hra­je siro­tek, kte­rý má v osu­du vepsá­no poslá­ní, nespo­čí­va­jí­cí v ničem men­ším než je záchra­na celé­ho jed­no­ho fan­tas­tic­ké­ho svě­ta. Do kin prá­vě při­chá­zí oče­ká­va­ný sní­mek nato­če­ný pod­le prv­ní­ho dílu vele­ú­spěš­né tri­lo­gie Philipa Pullmana Jeho tem­né esen­ce.

Po Pánovi prs­te­nů se s fan­ta­sy roz­tr­hl pytel. Obrovský úspěch Jacksonovy tri­lo­gie doslo­va resus­ci­to­val ten­to žánr, tak­že v posled­ních letech zamí­ři­lo na plát­na kin nejed­no dob­ro­druž­ství z fan­ta­zij­ní­ho svě­ta. Odvrácenou stra­nou toho­to tren­du však je, že málo­kte­ré­mu sním­ku se poda­ří dosáh­nout hobi­to­vi a jeho dru­ži­ně ale­spoň po kot­ní­ky. Navíc je mno­ho divá­ků pří­va­lem nesku­teč­ných hrdin­ských pří­bě­hů, kte­ré jsou navíc obvykle ori­en­to­vá­ny pře­de­vším na dět­ské pub­li­kum, již nemá­lo otrá­ve­no, pro­to­že v posled­ní době se na nás sice valí jed­no fan­ta­sy za dru­hým, ale vět­ši­na se kva­li­ta­tiv­ně pohy­bu­je někde kolem prů­mě­ru a navíc jsou všech­ny veskr­ze stá­le o tom samém. A nezá­le­ží na tom, jest­li má hlav­ní hrdi­na k dis­po­zi­ci draka nebo med­vě­da, ani na tom, že vzni­ka­jí pod­le úspěš­ných kniž­ních před­loh.

Zlatý kom­pas se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha para­lel­ních svě­tů, kte­rý je výji­meč­ný hlav­ně tím, že kaž­dý člo­věk tu má zví­ře­cí­ho spo­leč­ní­ka, v němž se odrá­ží jeho duše a jenž ho dopro­vá­zí na kaž­dém kro­ku, tak­zva­né­ho dae­mo­na (což se v čes­kém dabin­gu důsled­ně vyslo­vu­je jako démon a zní tak poně­kud podiv­ně, když kaž­dý osla­vu­je své­ho démona).Tento svět navíc ovlá­dá přís­ná cír­kev, kte­ré není po chu­ti bádá­ní lor­da Asriela. Ten totiž hle­dá báj­nou esen­ci Prach, s jejíž pomo­cí chce pro­nik­nout do nových svě­tů, což pocho­pi­tel­ně zna­me­ná pro moc­nou cír­kev jis­té ohro­že­ní (ačko­li celá tato sku­teč­nost je v závě­ru popře­na napros­tým pro­ti­mluvem). Do cen­t­ra dění se ale dostá­vá jede­nác­ti­le­tá Lyra, kte­rá zís­ká zla­tý kom­pas, jenž jí umož­ňu­je odha­lo­vat všech­ny prav­dy svě­ta. Lyra se tak po krát­kém poby­tu u pro­rad­né paní Coulterové vydá­vá na sever hle­dat záhad­ně se ztrá­ce­jí­cí děti.

Více na Kritiky.cz
Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová Eva Zaoralová (28. listopadu 1932 v Praze - 10. března 2022) byla česká filmová kritička. Ži...
Revoluce - 19. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo Vstupenky: goout.net/cs/listky...
Piráti Karibiku - PC HRA Piráti Karibiku je akční pirátské RPG. V roli kapitána Nathaniela Hawka přijíždíte do měs...
Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod ...
Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Francouzský režisér Michel Ocelot, americký oskarový tvůrce Will Vinton, zástupce amerického...

Největším nešva­rem Zlatého kom­pa­su je jeho otrav­ná dětin­ská doslov­nost. Možná si při sle­do­vá­ní vzpo­me­ne­te na jeden díl Simpsonových, kde Homer sdě­lu­je oči­vid­né sku­teč­nos­ti a Lisa se jej ptá, proč sak­ra říká tako­vé zby­teč­nos­ti. Přesně tohle totiž posta­vy Zlatého kom­pa­su děla­jí po celou dobu. Každý neu­stá­le sdě­lu­je co dělá, proč to dělá, kde je, proč tam je a na co by si měl dávat pozor, při­čemž pito­most celé­ho toho­to počí­ná­ní je ješ­tě umoc­ně­na tím, že hrdi­no­vé to obvykle nesdě­lu­jí dal­ším oso­bám, ale pou­ze sami sobě. Až mám tak tro­chu pocit, že dae­mo­ni slou­ží jako ali­bi pro­to, aby si mohl kaž­dý poví­dat sám se sebou a nevy­pa­da­lo to tak div­ně. Scénáristovi se zkrát­ka nepo­da­ři­lo při­ro­ze­nou nená­sil­nou for­mou sdě­lit zámě­ry a cíle jed­not­li­vých postav a tak je nechá­vá neu­stá­le opa­ko­vat zce­la nad­by­teč­né infor­ma­ce.

Možná je toto opa­ko­vá­ní pou­ze jakousi úlit­bou dětem. Zlatý kom­pas se totiž přes ústřed­ní téma zamě­řu­je hlav­ně na děti. Dětští divá­ci sice mož­ná zce­la nepo­cho­pí úlo­hu církve, scho­lá­rů a to, proč je někdo nazý­ván kací­řem, ale zato je poba­ví roz­to­mi­lí digi­tál­ní dae­mo­ni. Vše je navíc nato­če­no tak, aby ve fil­mu nepadla jedi­ná kap­ka krve. Takže ačko­li bude­te svěd­ky tvr­dé­ho sou­bo­je dvou led­ních med­vě­dů i tra­dič­ní závě­reč­né bitvy hod­ných se zlý­mi, nespat­ří­te ani odlesk krva­vé čer­ve­ně.

Odrostlejším divá­kům pak nemá Zlatý kom­pas moc co nabíd­nout. Všechno je to tako­vé vel­ké nafouk­nu­té nic. Příběh nedo­ká­že strh­nout, ana­bá­ze jede­nác­ti­le­té Lyry postrá­dá jis­kru a důvod k něja­ké­mu fan­dě­ní hrdin­ce. Triky jsou sice na veli­ce dob­ré úrov­ni, ale to už je dneska samo­zřej­mos­tí, málo­kdo bude fil­mem ohro­men jen pro­to, že je tam rea­lis­tic­ký digi­tál­ní med­věd. A co mož­ná naštve nej­víc je abso­lut­ně ote­vře­ný konec, kdy se tedy nic pořád­ně neu­za­vře, ale že bychom se kvů­li tomu těši­li na dal­ší díl, to se taky říci nedá. Postavy nám na závěr opět expli­cit­ně sdě­lí, co budou muset ješ­tě pod­nik­nout a kdo se jim v tom bude sna­žit zabrá­nit, ale my už v tom mož­ná a nimi nebu­de­me chtít pokra­čo­vat.
Verdikt: Zázrak na poli fan­ta­sy s dět­ským hrdi­nou a digi­tál­ní­mi zví­řa­ty se neko­ná. Zlatý kom­pas je prů­měr­nou, na pohled poměr­ně zda­ři­lou podí­va­nou, na níž je nej­o­trav­něj­ší neu­stá­lé opa­ko­vá­ní oči­vid­ných sku­teč­nos­tí z úst hlav­ních hrdi­nů a neu­za­vře­ný konec.
Naše hod­no­ce­ní

Více na Kritiky.cz
Ostrovní zprávy Na motivy knihy Annie Proulx natočil režisér filmů Čokoláda nebo Pravidla moštárny i poetick...
Wild / Divočina „Najdi své nejlepší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nejcennější.“ Svět Cheryl...
Molluck se vrátí v Oddworld: Soulstorm na PlayStation 5 Molluck se vrátí v Oddworld: Soulstorm na PlayStation 5...
Temné síly - 55 % Když je člověk nemocný, není to nic příjemného. A to jak pro nemocného, tak i pro jeho okol...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je založený na prvotině Ransoma Riggse, vydan...

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.56/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.6 z 5 (hod­no­ce­no 16x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Zlatý kom­pas - Prvních pět minut!Zlatý kom­pas - CZ. TrailerZlatý kom­pas - Videopreview

Komentáře

Jan Slezáček

28.12.2007 12:41

Redaktor

1

Na fil­mu se mi nej­ví­ce líbil zápas led­ních medvědů,který je oprav­du povedený…PS:V boji med­vě­dů je krev:-)

Tom Siegl

28.12.2007 18:28

Redaktor

2

Pokud je na fil­mu nej­lep­ší zápas dvou digi­tál­ních led­ních med­vě­dů, tak je asi něco špat­ně:)) Fantasy mám rád, ale ten­to film u mě na polič­ce s DVD, své mís­to mít urči­tě nebu­de.

Slávek Anlauf

28.12.2007 18:44

Administrátor

3

Z trai­le­ru to vypa­da­lo jaká to bude bom­ba, výsle­dek je bohu­žel poně­kud jiný, opět. U mě se řadí k nej­vět­ším zkla­má­ním roku, ovšem před ním je AVP2. Zde taky byly ukáz­ky per­fekt­ní a výsle­dek? Fuj! Co ten dneš­ní mar­ke­ting a PR doká­že, to je k neu­vě­ře­ní… 🙂

Jan Slezáček

28.12.2007 20:16

Redaktor

4

Nepopírám že film není dokonalý,ale musí­me to brát také s nadhledem…Nemůže se vtěst­nat 3dílný román do jed­no­ho filmu…Myslím že prv­ní díl byl tako­vý roz­jezd a dvoj­ka by nemu­se­la být nejhorší.Ale to uká­že čas.Všichni moc dob­ře víme jak dopadla napří­klad tri­lo­gie Pirátů:-(PS:Že se mi nej­ví­ce zamlou­val boj med­vě­dů ‚na tom nevi­dím nic špatného..Na prv­ním dílu Pána prs­te­nů se mi také nej­ví­ce líbil boj S balro­gem:-)

Tom Siegl

28.12.2007 21:57

Redaktor

5

TO: Jan
To mě se sou­boj s Barlogem taky dostal pěk­ně pod kůži, ale bylo tam spous­ta jiných parád­ních věcí, kte­ré dáva­ly dohro­ma­dy jedi­neč­ný film. Na tom se snad shodneme:)Ale tvůj komen­tář ke Zlatému kom­pa­su vyzněl (ale­spoň pro mě – oprav mě jest­li se mýlím)tak, že sou­boj dvou huňá­čů je jedi­né zapa­ma­to­vá­ní­hod­né mís­to fil­mu. A to je dost málo na tak ambi­ci­óz­ní počin!

Jan Slezáček

29.12.2007 10:05

Redaktor

6

Mělo to vyznít tak že scé­na s med­vě­dy je veli­ce pove­de­ná a ve fil­mu se mi nej­ví­ce líbila,jsou tam i dal­ší pěk­né okamžiky,ale cel­ko­vě se film pod­le mého názo­ru ubí­rá dopře­du dosti poma­lým tem­pem a až u bitvy med­vě­dů sem se probral:-),ale jak už jsem psal tře­ba dal­ší díly budou svižnější…Jako dou­fám napří­klad u Narnie:-)

Více na Kritiky.cz
Hodný syn - vítěz letošního Febiofestu v distribuci Film Europe Praha 30. 3. 2012 – Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest zn...
Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci...
Centrální inteligence - 45 % Když pracovat pro CIA, pak jedině s Bobem Stonem. Tenhle chlapík má v sobě schované trpké z...
Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně realizuje udílení cen Český...
Kapka Naděje: rozhovor s ředitelkou Elen Švarcovou ...

Dagmar Málková

31.12.2007 10:54

Redaktorka

7

Takže to vypa­dá, že ani ten­to pokus o báječ­né fan­ta­sy se opět nezda­řil. Třeba ty úžas­né tvůr­ce z Hollywoodu napad­ne udě­lat i jiný žánr, když na ten­to evi­dent­ně nema­jí…:)

emems

7.1.2008 14:52

8

Pro Jana Slezáčka: V boji med­vě­dů není vidět ani kap­ka krve, ačko­liv odpad­ne půl­ka čelis­ti z hla­vy…

mmm

10.5.2008 19:49

9

no naho­dou mě se ten film libi je to sice chvi­la­ma smut­ny ale jinak je to poho­da

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34661 s | počet dotazů: 294 | paměť: 70132 KB. | 05.12.2023 - 12:01:05