Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zloba: Královna všeho zlého (Maleficent: Mistress of Evil) – Recenze – 40%

Zloba: Královna všeho zlého (Maleficent: Mistress of Evil) – Recenze – 40%

2019 05 09 mmoe dtlr1 5
2019 05 09 mmoe dtlr1 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Od před­cho­zí­ho fil­mu s názvem Zloba – Královna čer­né magie uply­nu­lo pět let. Růženka (Elle Fanning) je krá­lov­nou lesů, v nichž se pro­há­ně­jí digi­tál­ní skřít­ci, víly a jiná fan­task­ní stvo­ře­ní, a má se vdá­vat za milo­va­né­ho prin­ce Filipa ze sou­sed­ní­ho krá­lov­ství lidí. A Růženčina kmo­t­řen­ka Zloba (Angelina Jolie), byť z ní jde strach, je ve sku­teč­nos­ti hod­ná a mys­lí to s Růženkou dob­ře. Tudíž je potře­ba posta­vit pro­ti nim jiné­ho anta­go­nis­tu – a sice prin­co­vu mat­ku (Michelle Pfeiffer), kte­rá bytos­ti z Růženčina krá­lov­ství nená­vi­dí a přá­la by si jejich vyhla­ze­ní a všech­ny kolem sebe zma­ni­pu­lu­je, aby dosáh­la svých cílů.
 
Zloba: Královna všeho zlého (Maleficent: Mistress of Evil) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz


Disneyho fan­ta­sy pohád­ka Zloba: Královna vše­ho zlé­ho půso­bí jako pokra­čo­vá­ní, o nějž nikdo nestál a kte­ré ani neby­lo proč a z čeho nato­čit, ale před­cho­zí film vydě­lal vel­ké pení­ze, a tak zkrát­ka vznik­nout muse­lo. Výsledkem je gene­ric­ký a z prs­tu vycu­ca­ný sequel, vypa­da­jí­cí jako kom­bi­na­ce nasta­vo­va­né kaše a pro­duk­tu vytvo­ře­né­ho gene­rá­to­rem náhod­ných záple­tek.
Příběh je v pod­sta­tě jed­na vel­ká šab­lo­na, kte­rá zahr­nu­je mla­dý zami­lo­va­ný pár (ona je nevin­ná upla­ka­ná chu­din­ka, on je gumo­vý panák s mečem u pasu), mocich­ti­vou zápor­nou posta­vu (Michelle Pfeiffer je ale­spoň oká­za­le zlo­věst­ná), roz­to­mi­lé digi­tál­ní potvůr­ky (i méně roz­to­mi­lé), cha­bou záplet­ku zalo­že­nou na sou­sta­vě nedo­ro­zu­mě­ní a akč­ní bitvu na závěr, k níž by ani teo­re­tic­ky vůbec nemu­se­lo dojít, kdy­by se někte­ré z klí­čo­vých postav roz­hod­ly tomu zabrá­nit (což se neroz­hod­ly). Vtipné je, že titul­ní Zloba strá­ví na plát­ně zhru­ba jen 20-25 minut (z dvou hodin) a film ji nálep­ku­je jako „krá­lov­nu vše­ho zlé­ho“, přes­to­že jde o klad­nou posta­vu.
Zloba: Královna všeho zlého (Maleficent: Mistress of Evil) – Recenze

Triviální a před­ví­da­tel­ný děj, zhus­ta pro­špi­ko­va­ný hro­ma­da­mi klišé a nekon­zis­tent­nos­tí, své hrdi­ny zdlou­ha­vě vlá­čí skrz situ­a­ce, v nichž si mají osvo­jo­vat urči­té moti­va­ce – Růženka tu svá­dí boj o zacho­vá­ní vlast­ní při­ro­ze­nos­ti a indi­vi­du­a­li­ty, Zloba je tla­če­na k nená­vis­ti k lidem, kte­rou však v sobě musí pře­mo­ci, princ Filip musí pro­zřít a posta­vit se na odpor své mat­ce… Ve finá­le se ale stej­ně všich­ni zacho­va­jí více­mé­ně před­po­klá­da­ně bez ohle­du na smys­lu­pl­nost a věro­hod­nost jejich moti­va­cí (s výjim­kou zlé krá­lov­ny, kte­rá vymys­lí skvě­lý plán, jak se zba­vit nepřá­tel, leč pak ho pro­ve­de tím nejmé­ně efek­tiv­ním způ­so­bem) a film skon­čí přes­ně tak, jak bys­te čeka­li, včet­ně mul­ti­kul­tur­ní­ho posel­ství o živo­tě v míru a vzá­jem­né tole­ran­ci.
Kvůli obsa­ho­vé oby­čej­nos­ti a leda­by­los­ti tak sním­ku nezbý­vá než stát téměř výhrad­ně jen na výpra­vě, bar­vi­tém vizu­á­lu a digi­tál­ních tri­cích. I v tom­to ohle­du však Zloba: Královna vše­ho zlé­hopou­ze napl­ňu­je obvyk­lý líbi­vý stan­dard a prak­tic­ky neob­sa­hu­je nic ori­gi­nál­ní­ho, výraz­ně­ji nápa­di­té­ho či pozo­ru­hod­né­ho. Dokonce i hud­ba je pováž­li­vě všed­ní a neza­jí­ma­vá. Za zmín­ku tak sto­jí ako­rát mís­ty doce­la zda­ři­lé herec­ké kre­a­ce a um všech ani­má­to­rů, mas­ké­rů, kos­tým­ních výtvar­ní­ků a dal­ších čle­nů štá­bu podí­le­jí­cích se na zjev­ně pro­fe­si­o­nál­ně rea­li­zo­va­ných povr­cho­vých aspek­tech fil­mu, u nichž je jedi­ná ško­da to, že jejich schop­nos­ti neby­ly vyna­lo­že­ny na něja­ký lep­ší sní­mek, kte­rý by nee­xis­to­val jen z povin­nos­ti.


Podívejte se na hodnocení Zloba: Královna všeho zlého na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79866 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71876 KB. | 22.07.2024 - 11:33:36