Kritiky.cz > Zajímavosti > 10 nejlepších filmů Bradleyho Coopera

10 nejlepších filmů Bradleyho Coopera

hollywood 1246529
hollywood 1246529
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bradley Cooper byl na začát­ku kari­é­ry typo­vě obsa­zo­va­ný do rolí hezou­nů, jen­že postup­ně se z něj „vyklu­bal“ jeden z nej­lep­ších her­ců své gene­ra­ce, kte­ré­mu se poda­ři­lo dosáh­nout toho, co si můžou dovo­lit jen ti nej­ta­len­to­va­něj­ší: vyma­nil se z rolí, kte­ré moh­ly defi­no­vat jeho kari­é­ru, a roz­ší­řil svůj reper­toár o všech­ny fil­mo­vé žán­ry.

Ve svých 45 letech ten­to Američan sklí­zí pochval­né kri­ti­ky odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti. Hrubé trž­by jeho fil­mů se odha­du­jí na jede­náct mili­ard dola­rů a pra­vi­del­ně sbí­rá jed­nu cenu za dru­hou. Cooper byl nomi­no­ván na osm Oscarů a šest Zlatých gló­bů a muzi­ká­lo­vý fil­mo­vý počin Zrodila se hvězda (ješ­tě se k němu vrá­tí­me) mu vyne­sl dvě ceny Grammy a jed­nu cenu BAFTA.

Bradleyho kari­é­ra je pořád na vze­stu­pu a my si teď udě­lá­me chro­no­lo­gic­ký prů­řez jeho dese­ti nej­lep­ší­mi fil­my.

Nesvadbovi (2005)

Hlavní roli ve fil­mu hra­jí Owen Wilson a Vince Vaughn, čel­ní před­sta­vi­te­lé sku­pi­ny úspěš­ných kome­di­ál­ních her­ců, kte­rým se sou­hrn­ně pře­zdí­vá „Frat Pack“. Filmové posta­vy John Beckwith a Jeremy Grey jsou dva nej­lep­ší přá­te­lé, kte­ří mají rádi ženy, a jak už název napo­ví­dá, vždyc­ky se vetřou na něja­kou svat­bu a tam svá­dě­jí ženy. Ale film si pro sebe uzur­pu­je Cooper v roli padou­cha Sacka Lodge – nejhorší/nejlepší mož­né ver­ze extrém­ně pri­vi­le­go­va­né­ho atle­tic­ké­ho hezou­na se vzdě­lá­ním z pres­tiž­ní uni­ver­zi­ty: ať už vyprá­ví o tom, jak zachra­ňu­je moř­ské vydry, nebo se vystro­jí na lov kře­pe­lek, Cooperovi role posta­vy, jejíž nená­vi­dě­ní bude­te milo­vat, skvě­le sedí.

Pařba ve Vegas (2009)

Pařba ve Vegas ve 100 minu­tách kon­cen­t­ro­va­né zába­vy zpro­střed­ko­va­ně plní taj­nou fan­ta­zii o tom nej­ší­le­něj­ším zážit­ku z měs­ta hříchů. Je tu všech­no, niče­ní luxus­ních hote­lo­vých apartmá­nů a svat­ba z opi­los­ti se striptér­kou, scé­na s s počí­tá­ním blac­kjacko­vých karet
(sta­la se před­mě­tem řady memů) i odci­ze­ní tygří­ho maz­lí­ka Miku Tysonovi. Tento film od reži­sé­ra Todda Phillipse je zkrát­ka sku­teč­nou kome­di­ál­ní lahůd­kou. Přestože pozor­nost na sebe po vět­ši­nu času str­há­vá Zach Galifianakis v roli nesku­teč­ně roz­to­mi­lé­ho podi­ví­na Alana, Cooper v roli nafou­ka­né­ho a super cool alfa sam­ce Phila taky sluš­ně válí.

Všemocný (2011)

Cooper se popr­vé ují­má hlav­ní role v úspěš­ném neko­me­di­ál­ním fil­mu coby Eddie Morra – zle­ni­vě­lý spi­so­va­tel, kte­rý si vez­me novou pilul­ku, kte­rá mu ote­vře ces­tu ke 100% poten­ci­á­lu vlast­ní­ho moz­ku, jen­že nové „bez­mez­né“ schop­nos­ti ho při­ve­dou do pěk­ných pro­blé­mů. Ve fil­mu se obje­vu­je i jedi­neč­ný Robert De Niro, ale celý film bez jakých­ko­li pochyb sto­jí prá­vě na Cooperovi, kte­rý tím­to poči­nem doká­zal, že má ve svém arze­ná­lu mno­hem víc než jen poho­do­vé kome­di­ál­ní role.

Terapie láskou (2012)

Ve fil­mu Všemocný se Cooper vyma­nil ze svých kome­di­ál­ních rolí a v Terapii lás­kou vůbec popr­vé na vel­kém plát­ně uká­zal, že má na to zahrát i nesmír­ně kom­plex­ní, mno­ho­vrs­tev­na­tou roli. Jako Pat Solitano hra­je Cooper býva­lé­ho uči­te­le, kte­rý se prá­vě vrá­til z blá­zin­ce, kam se dostal poté, co odha­lil poměr své ženy a ner­vo­vě se zhrou­til. Pat se sna­ží udr­žet v psy­chic­ké poho­dě a je odhod­la­ný zís­kat svou ženu zpát­ky. Potká však Tiffany (tu hra­je Jennifer Lawrence), kte­rá to taky nemá zrov­na leh­ké, pro­to­že se vyrov­ná­vá se smr­tí své­ho man­že­la. I když si za svo­ji roli Oscara a Zlatý gló­bus nako­nec odnes­la Jennifer Lawrence, Cooper uká­zal, že má obrov­ský poten­ci­ál, a odne­sl si prv­ní nomi­na­ce.

Špinavý trik (2013)

Ve hvězd­ném obsa­ze­ní, ve kte­rém nechy­bě­li napří­klad Christian Bale, Amy Adams, Jeremy Renner a sta­rá zná­má Jennifer Lawrence, se Cooper blýs­kl jako věč­ně nadá­va­jí­cí, prch­li­vý agent FBI Richie DiMaso, kte­rý anga­žu­je pod­vod­ní­ka Irvinga Rosenfelda (Christian Bale) a jeho pra­vou ruku Sydney Prosserovou (Amy Adams) na taj­nou ope­ra­ci namí­ře­nou pro­ti poli­ti­kům v New Jersey. Špičkový herec­ký ansám­bl hra­je ve Špinavém tri­ku jako o život a Cooperova osl­ni­vá ondu­la­ce a neu­stá­lé nadáv­ky na vlast­ní­ho nad­ří­ze­né­ho (kte­ré­ho hra­je Louis CK) pat­ří mezi vrcho­ly fil­mu, kte­rý skli­dil pochval­né kri­ti­ky od odbor­né i laic­ké veřej­nos­ti.

Strážci galaxie (2014)

Jestli exis­tu­je znač­ka, kte­rá defi­nu­je sou­do­bý Hollywood, pak je to svět Marvelu. Cooper mar­ve­lov­ské řady roz­ší­řil v roce 2014 ve Strážcích gala­xie coby hlas maza­né­ho mýva­la Rocketa. Film byl neu­vě­ři­tel­ným kasov­ním trhá­kem a v roce 2017 se dočkal pokra­čo­vá­ní. Poté se Strážci, včet­ně Cooperova Rocketa, při­da­li k Avengerům v dílech Infinity War a Endgame. Strážci gala­xie Vol. 3 měli vyjít letos, ale dočká­me se jich až příští rok.

Americký sniper (2014)

Tento sní­mek reží­ro­val Clint Eastwood a byl nato­čen na moti­vy auto­bi­o­gra­fie Chrise Kylea. Cooper tu hra­je prá­vě roli Kylea – nej­o­bá­va­něj­ší­ho sni­pe­ra v his­to­rii ame­ric­ké armá­dy, kte­rý má ze čtyř misí v Iráku na paž­bě 255 „záře­zů“. Americký sni­per sle­du­je život Kylea prá­vě při těch­to misích a násled­né pro­ble­ma­tic­ké začle­ně­ní zpát­ky do civil­ní­ho živo­ta. Cooperovi role Kylea neu­vě­ři­tel­ně sed­la. Jeho posta­va líčí pří­běh muže, kte­rý tou­ží být dob­rým otcem, ale záro­veň trpí sil­nou post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou. Cooper si za roli vyslou­žil dru­hou nomi­na­ci na Oscara pro nej­lep­ší­ho her­ce.

Dokonalý šéf (2015)

Cooper hra­je v Dokonalém šéfo­vi ame­ric­ké­ho šéf­ku­cha­ře Adama Jonese, kte­rý byl kdy­si vychá­ze­jí­cí hvězdou výslu­ní gastro­no­mie, jen­že pak všech­no zaho­dil kvů­li dro­gám a své­mu nesne­si­tel­né­mu cho­vá­ní. Jones se vra­cí do Londýna s odhod­lá­ním očis­tit svou image a poku­sit se dovést restau­ra­ci ke třem miche­lin­ským hvězdám. Tento film by sice vět­ši­na lidí oce­ni­la tře­mi hvěz­dič­ka­mi z pěti (dob­rý film), ale Cooper v roli Jonese exce­lu­je. Zoufale se sna­ží polep­šit, jen­že jeho sta­ré já ho vždyc­ky doběh­ne.

Zrodila se hvězda (2018)

Mohl by to být film, kte­rý defi­nu­je Cooperovu kari­é­ru? Pokud to tak bude, pak si nemá na co stě­žo­vat. Ve tře­tím rema­ku této ame­ric­ké kla­si­ky a záro­veň ve svém režij­ním debu­tu se Bradley Cooper obje­vu­je v roli Jacksona „Jacka“ Mainea, slav­né­ho coun­t­ry zpě­vá­ka, kte­rý má pro­blémy s alko­ho­lem, a kte­rý záro­veň obje­ví mla­dou zpě­vač­ku Ally Campanovou (Lady Gaga), do kte­ré se zami­lu­je. Film Zrodila se hvězda byl kasov­ním trhá­kem po celém svě­tě a Cooper i Lady Gaga za něj skli­di­li nesčet­né ova­ce za herec­ký výkon i hud­bu. Film zís­kal dvě ceny Grammy a Cooperovi vyne­sl tři nomi­na­ce na Oscara.

Pašerák (2018)

Cooper opět spo­jil síly s Clintem Eastwoodem, kte­rý Pašeráka reží­ro­val a záro­veň si v něm zahrál hlav­ní roli. Jedná se o pří­běh Earla Stonea, zahrad­ní­ka v důcho­du a váleč­né­ho vete­rá­na, kte­rý se nejdřív bezděč­ně a poté vědo­mě sta­ne dro­go­vým paše­rá­kem mexic­ké­ho dro­go­vé­ho kar­te­lu. Cooper hra­je agen­ta Collina Batese, kte­rý má za úkol tajem­né­ho paše­rá­ka odha­lit a zasta­vit. Film je plný neu­stá­lé­ho napě­tí a roz­po­ru­pl­ných emo­cí. Je to skvě­lé ohléd­nu­tí za kla­sic­ký­mi „eastwo­o­dov­ka­mi“ a reži­sér si do role mora­lis­tic­ké­ho agen­ta nemohl vybrat niko­ho lep­ší­ho, než je prá­vě Cooper.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94659 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71945 KB. | 22.02.2024 - 01:39:08