Kritiky.cz > 2023 > Únor > 26

PENZION

Pokud máte rádi napí­na­vé čte­ní, tak si urči­tě nenech­te ujít novin­ku v podo­bě kni­hy PENZION od spi­so­va­te­le Robina Morgana-Bentleyho, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství DOMINO. Mladý man­žel­ský pár Jamie a Victoria čeka­jí svo­je... Read more »

Osudné svědectví

Máte-li rádi detek­tiv­ku Eriku Fosterovou s její­mi nála­da­mi a chu­tí do akce, pak si jis­tě nenech­te ujít tuto kníž­ku. Robert Bryndza posí­lá do svě­ta dal­ší svou kni­hu, ten­to­krát opět s detek­tiv­kou Erikou.... Read more »

Red Dead Redemption 2 - čeština

Slavný Pařanský ráj dnes vydal novou češ­ti­nu pro Red Dead Redemption 2. Samozřejmostí je to, že se jed­ná o auto­ma­ti­zo­va­ný a robo­ti­zo­va­ný pře­klad pomo­cí chyt­ré­ho pře­kla­da­če. Pro ty fanouš­ky hry, kte­ří... Read more »

Kuchařka pro děti - Bezva recepty krok za krokem - Už umím vařit jako maminka!

Kdo by z dětí nechtěl vařit jako mamin­ka. Pro malé kucha­ře vyšla skvě­lá kuchař­ka, kde s dět­mi najde­te cca 51 recep­tů. Hned v úvo­du se děti dozví o bez­peč­nos­ti a hygi­e­ně v kuchy­ni. V kni­ze se... Read more »

My se virů nebojíme

Knížka má tvr­dou vazbu včet­ně stran, a děti mohou kni­hu násled­ně vydezin­fi­ko­vat nebo dokon­ce umýt. Děti se v kni­ze vtip­ný­mi tex­ty dozví, jak si chrá­nit zdra­ví a mno­ho dal­ší­ho, včet­ně správ­né­ho mytí... Read more »

Co se děje v noci v lese

V kni­ze nalez­ne­te 16 kapi­tol, roz­dě­le­né do 4 výprav pojed­ná­va­jí­cích o noč­ním živo­tě zví­řá­tek z lesa. Knížka je vhod­ná jako čte­ní pro prv­ňáč­ky, písmo je vel­ké a jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou dlou­hé na max... Read more »

Byl jednou jeden člověk – Starověký Řím

Kdo by neznal legen­dár­ní nauč­nou fran­couz­skou seri­á­lo­vou edi­ci Byl jed­nou jeden člo­věk z roku 1978. Již v tře­tí v řadě vyda­ná komik­so­vá kni­ha Byl jed­nou jeden člo­věk, ten­to­krát s názvem Starověký Řím, Vás... Read more »

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

V pra­cov­ním seši­tě nalez­nou děti mno­ho zába­vy, je vel­mi krás­ně zpra­co­ván. Některá cvi­če­ní mi při­jdou těž­ká, na věko­vou kate­go­rii od 4 let. Úkoly jsou spí­še urče­né, oprav­du, až pro před­škol­ní... Read more »

Disney - 101 dalmatinů - Flíček dělá lotroviny

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu kni­hu pře­lo­ži­la Vendula Kolašínová. Jedná se o vel­mi krás­ně zpra­co­va­nou kníž­ku z kolek­ce Disney Classic. Knížka je zamě­ře­ná na ty nejmen­ší, a jejich rodi­če. Knížka, už oba­lem půso­bí vel­mi vese­le... Read more »

Hravé počítání pro předškoláky a prvňáky

Sešit je moc krás­ně zpra­co­va­ný for­mou zábav­ných úko­lů, kdy dětem pomů­že hra­vou for­mou se sezná­mit s čís­ly od 1 do 10. Děti bude roz­hod­ně bavit. Najdete zde mno­ho barev­ných obráz­ků,... Read more »

LEGO novinky pro rok 2023

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně... Read more »

Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

Bez vody bychom tu neby­li. Voda je zákla­dem vše­ho života-bez vody nejde nic. Den za dnem ji potká­vá­me všu­de. Pijeme ji, myje­me si v ní ruce a kupu­je­me věci, ve kte­rých... Read more »

1923

1. série – 6/10 –  Sheridanovo 1923 ve mně skutečně silně zarezonovalo. V tomhle ohledu tomuto seriálu patří všechna čest naší dosud obyvatelné planety. Jako málo který jiný mě... Read more »

1923 - Season 1

6/10 –  Sheridanovo 1923 ve mně skutečně silně zarezonovalo. V tomhle ohledu tomuto seriálu patří všechna čest naší dosud obyvatelné planety. Jako málo který jiný mě totiž dokázal nejprve... Read more »

Velryba

8,5/10 – Osudová role Brendana Frasera a další skvělý film Darrena Aronofskyho. Velryba sází na epické šťavení emocí, což je jejím základním kamenem a také největší slabinou. Krom toho... Read more »
Stránka načtena za 2,99505 s | počet dotazů: 198 | paměť: 48170 KB. | 20.05.2024 - 20:16:56