Kritiky.cz > 2023

Hypnotic (2021)

Raději se nikdy nene­chej­te zhyp­no­ti­zo­vat! Nikdy neví­te, jaké má kdo s vámi plá­ny… Jenn neza­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Rozešla se s pří­te­lem, přes­to­že k němu pořád něco cítí, nemá prá­ci a „lep­ší zítř­ky“... Read more »

Životní příběh Edwarda Bunkera: Od mladého vzpurníka ke kriminální legendě a úspěšnému spisovateli

Mladý Edward Bunker byl důsled­ně vzpur­ný a vzdo­ro­vi­tý, a pro­to byl podro­ben tvr­dé­mu kázeň­ské­mu reži­mu. Několik měsí­ců navště­vo­val vojen­skou ško­lu, kde začal krást a nako­nec zno­vu ute­kl a skon­čil v tulác­kém tábo­ře. I když byl... Read more »

TOP 5: nejlepší české filmy roku 2023

Česká kine­ma­to­gra­fie si v posled­ní době vede nebý­va­le dob­ře, a my pro­to může­me s rados­tí a hrdos­tí již podru­hé za sebou na závěr roku sesta­vit žeb­ří­ček TOP 5 kva­lit­ních domá­cích sním­ků. Nebudu dale­ko... Read more »

Barbara Carrera: Tajemství modelingu a herecké kariéry před kamerou

„Tajemství mode­lin­gu spo­čí­vá v roz­vo­ji cha­rak­te­ru před kame­rou. Kromě toho, že vypa­dá­te krás­ně, musí­te si vytvo­řit osob­nost, kte­rá vám dodá intri­ky. Myslím, že to pla­tí i pro herec­tví.“ Barbara Kingsbury zača­la... Read more »

Naděje, odmítnutí a triumf: Sarah Milesová, ikona britského filmu, která překonala koktavost a dyslexii na cestě k slávě a kontroverzi

Sarah Milesová, kte­rá kvů­li kok­ta­vos­ti a dysle­xii do svých deví­ti let neu­mě­la mlu­vit, navště­vo­va­la Roedean a tři dal­ší ško­ly, ale ze všech byla vyloučena.V pat­nác­ti letech se zapsa­la na Královskou aka­de­mii... Read more »

Val Kilmer a jeho nečekaná cesta k Batmanovi: Absurdně komerční komiks a setkání v netopýří jeskyni v Africe

Val Kilmer o roli Batmana: „Natočil jsem absurd­ně komerč­ní komiks a teď mám vět­ší šan­ci, že mě vez­mou na prá­ci, na kte­rou mě před­tím nemoh­li vzít, pro­to­že jsem nena­to­čil dost fil­mů.... Read more »

Návrat do Delta House: Kde jsou teď hlavní postavy Zvěřinec časopisu National Lampoon z roku 1978

„Ahoj, Eric Stratton, před­se­da Rush. Rád vás pozná­vám.“ - „Zvěřinec časo­pi­su National Lampoon“ (1978) Původní vol­bou pro­du­cen­ta Ivana Reitmana pro role Boona a Vydry byli Bill Murray a Chevy Chase. John... Read more »

Ben Kingsley o získání Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Gándhí (1982)

„Kdybych věděl, že vyhra­ju, nešel bych tam oble­če­ný jako číš­ník.“ Kingsley se naro­dil jako Krishna Bhanji ve Scarborough v ang­lic­kém hrab­ství Yorkshire. Jeho otec, Rahimtulla Harji Bhanji, byl lékař naro­ze­ný... Read more »

Anthony Hopkins o své ikonické roli Hannibala Lectera a cestě od prvního setkání s Jodie Fosterovou až po divočejší verzi v „Červeném draku“

Anthony Hopkins ve fil­mu Mlčení jeh­ňá­tek (1991): „Jakmile jsem uvi­děl scé­nář, věděl jsem, že to bude jed­na z těch výji­meč­ných rolí. Nevím proč, je to pros­tě instinkt. O kni­ze jsem nikdy... Read more »

Zombeavers – zombie bobři od bobří řeky

Máte rádi šíle­né sebe­pa­ro­dic­ké horo­ro­vé kome­die? Těch oprav­du kva­lit­ních pří­liš nevzni­ká, tak­že jest­li si neli­bu­je­te v bra­cích z pro­duk­ce kaná­lu Syfy, musí­te hle­dat oprav­du dob­ře. Naštěstí Filmfanatic pro vás má jeden... Read more »

Power, The (2021)

  Pro svůj prv­ní den v nové prá­ci si mla­dá zdra­vot­ní sestřič­ka nemoh­la vybrat hor­ší dobu… Roku 1974 při­chá­zí do kdy­si vyhlá­še­né Východní lon­dýn­ské krá­lov­ské nemoc­ni­ce nová zdra­vot­ní sest­ra Val.... Read more »

Nevyčerpatelná kreativita: Cesta Lloyda Kaufmana od Broadwaye k zrodu Troma Films

Stanley Lloyd Kaufman nikdy nechtěl točit fil­my, ale chtěl pra­co­vat na broadwa­yských muzi­ká­lech. Během stu­dií na Yale se však sezná­mil s béč­ko­vý­mi fil­my a díly Rogera Cormana. Lloyd poz­dě­ji dostal pří­le­ži­tost... Read more »

Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně „Girl“

Jedním z nej­slav­něj­ších momen­tů seri­á­lu Bradyovi bylo vystou­pe­ní Davyho Jonese z kape­ly The Monkees s pís­ní „Girl“ v epi­zo­dě „Getting Davy Jones“. Zajímavé je, že píseň „Girl“ neby­la napsá­na pro „The Brady Bunch“,... Read more »

Monologový umělec: Joseph Bologna, Broadwayská hvězda a komediant s ostřím posledního vtipu

„Monolog je nej­těž­ší věc na svě­tě, pro­to­že jste tak dob­ří, jak dob­rý je váš posled­ní vtip. Proto jsou komi­ci tak neu­ro­tič­tí.“ Joseph Bologna debu­to­val na Broadwayi jako hvězda a spo­lu­au­tor... Read more »

V tento den roku 1966 byl ve Velké Británii uveden do distribuce film „Milion let před Kristem“

Společnost Hammer Productions původ­ně nabíd­la roli Loany Ursule Andress, kte­rá se o čty­ři roky dří­ve sta­la sen­za­cí vystu­pu­jí­cí z moře v bílých biki­nách ve fil­mu „Dr. No“ (1962), prv­ní bon­dov­ce. Když Andressová... Read more »

Zrození klasiky: Příběh za kamerou filmu „Třetí muž“ a nečekaného hudebního fenoménu

„Nebuď tak skles­lý. Vždyť to není tak hroz­né,“ bylo jeho život­ní mot­to, kte­ré reflek­to­va­lo jeho schop­nost nalézt svět­lo i v nej­tem­něj­ších chví­lích. Jak pra­vil v jed­nom ze svých slav­ných citá­tů, inspi­ro­va­ných fil­mem... Read more »

Russ Tamblyn: Tanečník a akrobat, který se postavil čelem životu a zůstal Jetem až do posledního dne

Tamblyn byl gym­nastou na střed­ní ško­le v Severním Hollywoodu. Jako pla­vo­vlasý taneč­ník a akro­bat začal Tamblyn v roce 1948 hrát ve fil­mech. Jeho schop­nos­ti akro­ba­ta a gym­nasty ved­ly k tomu, že byl obsa­zo­ván do... Read more »

Epický vývoj filmu „Muž, který chtěl být králem“ (1975): Pohnutá cesta od plánů s Gablem a Bogartem k odvážnému skoku Seana Conneryho

Film „Muž, kte­rý chtěl být krá­lem“ (1975) byl dlou­ho­le­tým pro­jek­tem Johna Hustona, kte­rý v dět­ství četl kni­hu Rudyarda Kiplinga. Huston plá­no­val nato­čit film již od 50. let, původ­ně s Clarkem Gablem a Humphrey... Read more »

Viveca Lindfors: Cesta od švédského snu k Hollywoodským úspěchům a dramatickým životním zvratům

Vivecu Lindforsovou při­ved­la v roce 1946 spo­leč­nost Warner Brothers ze švéd­ské Uppsaly do Hollywoodu v nadě­ji, že se z ní sta­ne nová Greta Garbo nebo Ingrid Bergmanová. Dnes je prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ší díky... Read more »

Eduard Izotov: Hvězda, kterou stínila prašná cesta života

Když Eduard Izotov pro­ná­ší ve zná­mé pohád­ce větu „Před naší - za naší, ces­ta má, ať neprá­ší!“, není to jen slo­va posta­vy Ivana, ale může to být i meta­fo­ra jeho... Read more »

Odplata – dokonalý obraz doby

Fenomén pod­cas­tů už se pro­psal do seri­á­lo­vé­ho svě­ta ve skvě­lé sérii Jen vraž­dy v budo­vě a teď si dělá zálusk také na svět fil­mo­vý. Jak zda­ři­lá je Odplata reži­sér­ské­ho novi­ce a záro­veň... Read more »

Blonde Redhead - Sit Down for Dinner (2023)

Zasednout k veče­ři s kape­lou Blonde Redhead nezní špat­ně. Tento hudeb­ní pro­jekt mě pro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let a na kaž­dé jejich album jsem se nále­ži­tě těšil. Posezení je to tedy urči­tě... Read more »

Životní příběh Tarity Teriipaia: Od bambusové chýše na Bora Bora k Zlatému glóbu s Marlonem Brandem a do zániku H.M.S. Bounty

Tarita Teriipaia se naro­di­la v bam­bu­so­vé chý­ši šest kilo­me­t­rů od jedi­né ves­ni­ce na Bora Bora, Vaitape, ve Francouzské Polynésii a ve fil­mu Vzpoura na Bounty (1962) si zahrá­la Maimiti po boku Marlona... Read more »

Nekonvenční hrdinka: Barbara Steeleová a její pouto s temnou stránkou filmového světa

„Obvykle jsem hrá­la role, kde jsem před­sta­vo­va­la tem­nou stra­nu. Ve všech těch­to fil­mech jsem byla vždyc­ky dra­vá bohy­ně a s růz­ný­mi nevý­slov­ný­mi prv­ky. Co by pak byl život bez tem­né strán­ky?... Read more »

V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film „Thunderball“

Film „Thunderball“, původ­ně zamýš­le­ný jako prv­ní film o Jamesi Bondovi, byl stře­dem práv­ních spo­rů, kte­ré zača­ly v roce 1961 a trva­ly až do roku 2006. Bývalí spo­lu­pra­cov­ní­ci Iana Fleminga Kevin McClory a Jack... Read more »

Jude Law o své roli ve filmu Talentovaný pan Ripley: Cesta k Dickiemu Greenleafovi a ceně slávy

Jude Law o své roli ve fil­mu Talentovaný pan Ripley (1999): „Řekl jsem (reži­sé­ro­vi) Anthonymu (Minghellovi), že pokud budu hrát Dickieho Greenleafa, chci kaž­dý večer jíst v nej­lep­ších restau­ra­cích a pít nej­lep­ší... Read more »

Nabídka od Roberta Redforda: Mary Tyler Mooreová a její nečekané setkání s rolí Beth v Obyčejných lidech

Mary Tyler Mooreovou šoko­va­la nabíd­ka Roberta Redforda, aby ztvár­ni­la Beth ve fil­mu Obyčejní lidé (1980), zejmé­na vzhle­dem k její slu­neč­né, vře­lé a vel­mi kon­takt­ní posta­vě na plát­ně. Mooreová uved­la, že v reak­ci... Read more »

Příběh natáčení Půlnočního kovboje s Jonem Voightem a Dustinem Hoffmanem

Jon Voight a Dustin Hoffman spo­lu čas­to sou­pe­ři­li při natá­če­ní fil­mu Půlnoční kov­boj (1969). Hoffman se stal fil­mo­vou hvězdou dřív než Voight, což na natá­če­ní při­nes­lo jis­tou závist. „Byli jsme jako... Read more »

Stan Lee ve filmu Flákači: Příběh nečekaného camea a jeho rozhovor s Kevinem Smithem

Původně se Stan Lee ve fil­mu Flákači (1995) neměl obje­vit. Kevin Smith napsal fik­tiv­ní posta­vu typu Stana Lee, ale díky zná­mos­ti byl Stan Lee požá­dán, aby ve fil­mu hrál,... Read more »

Život a umění Friedricha Wilhelma Murnaua: Od boje s rodiči po expresionistické mistrovské dílo a tragický konec

Protože jeho rodi­če byli pro­ti jeho ambi­cím jít k diva­dlu a pro­to­že také nesou­hla­si­li s jeho homose­xu­a­li­tou, změ­nil si Friedrich Wilhelm Plumpe jmé­no na Friedrich Wilhelm Murnau. Jedním z Murnauových pro­slu­lých děl je... Read more »

Ferrari

Michael Mann je po delší době zpátky s dusným životopisným drama Ferrari a je to fajn, byť se opět čekalo více. Příjde mi, že všichni velcí tvůrci až na... Read more »

Nichelle Nicholsová a její neuvěřitelný příběh: Od boje s rasismem ve Star Treku k inspirativnímu vedení v NASA

Nichelle Nicholsová, frustro­va­ná rasis­tic­kým obtě­žo­vá­ním, kte­ré vyvr­cho­li­lo tím, že se dozvě­dě­la, že stu­dio zadr­žu­je její poš­tu od fanouš­ků, poda­la po kon­zul­ta­ci s tvůr­cem seri­á­lu Genem Roddenberrym výpo­věď ze seri­á­lu Star Trek.... Read more »

Row, The (2018)

  Další sester­stvo s ponu­rou minu­los­tí a vra­hem, kte­rý neza­po­mí­ná a tou­ží po krva­vé odpla­tě… Detektiv Cole z oddě­le­ní vražd prá­vě při­ve­zl svou dospí­va­jí­cí dce­ru Riley na kam­pus vyso­ké ško­ly, kde před mno­ha lety... Read more »

Zákulisí Denzela Washingtona: Od neobvyklého výběru rolí až po filozofii herectví

Denzel Washington čas­to říká, že detek­tiv Alonzo Harris ve fil­mu Training Day (2001) je jeho nej­ob­lí­be­něj­ší posta­va, kte­rou hrál. Tento film je v his­to­rii udě­lo­vá­ní Oscarů uni­kát­ní tím, že je... Read more »

Alien Abduction (2014)

  Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho… Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé... Read more »

Maggie Smithová: Cesta od Oxfordu po broadwayský debut až po oscarovou smůlu

Maggie Smithová vystu­do­va­la střed­ní dív­čí ško­lu v Oxfordu, v diva­dle začí­na­la jako poho­to­vá dív­ka a dublér­ka v Oxford Repertory. Tvrdí, že nikdy nepo­kra­čo­va­la, pro­to­že nikdo nikdy neo­ne­moc­něl. Smithová debu­to­va­la na jeviš­ti s Oxfordskou uni­ver­zit­ní... Read more »

Návrat do minulosti: Brutální odhalení války v klasickém filmu Na západní frontě klid

Snímek „Na západ­ní fron­tě klid“ (1930) je díky ztrá­tě kon­če­tin a krva­vým úmr­tím, kte­ré jsou zob­ra­ze­ny poměr­ně expli­cit­ně, bez­po­chy­by nej­bru­tál­něj­ším ame­ric­kým fil­mem své doby. Je to pro­to, že pro­dukč­ní kód... Read more »

Rozhovor s Noomi Rapaceovou: Cesta k ikonické roli Lisbeth Salanderové a její odvaha změnit vzhled pro umělecký projev

V roce 2009 na sebe Noomi Rapaceová upo­zor­ni­la mezi­ná­rod­ní pub­li­kum ztvár­ně­ním Lisbeth Salanderové ve fil­mu Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (2009). Její výkon byl širo­ce oce­ňo­ván a na pres­tiž­ních švéd­ských cenách... Read more »

Tipy na vánoční filmy pro celou rodinu

Vánoční článek s tipy na dobré filmy už se pomalu stává tradicí a chybět nebude ani letos. I když filmy možná úplně dobré nebudou. Ani moc vánoční. A nejspíš... Read more »

Shrek: Zvonec a konec

Po pod­prů­měr­ném tře­tím dílu jsme se dočka­li nápra­vy. Není to sice tak skvě­lé jako prv­ní díl, ale atmo­sfé­rou se to při­bli­žu­je prv­ní­mu dílu. Konec nablýska­né­mu krá­lov­ství Hollywood s jeho hvěz­dič­ka­mi.... Read more »

Nepříznivý start, nečekaný triumf: Marlene Dietrich v Modrém andělovi a dramatické události, které následovaly

O tom, proč byla Marlene Dietrichová obsa­ze­na do role Loly Loly ve fil­mu Modrý anděl (1930), exis­tu­jí růz­né ver­ze, ale reži­sér Josef von Sternberg ve své auto­bi­o­gra­fii uve­dl, že... Read more »

Sydney Greenstreet: Velký herec s ještě větším talentem – Příběh neuvěřitelné kariéry a humoru za kulisami Maltézského sokola a dalších filmů

Šedesátiletý brit­ský nová­ček Sydney Greenstreet vážil 357 liber a byl tak vel­ký, že mu stu­dio muse­lo pro roli Kaspera Gutmana ve fil­mu Maltézský sokol (1940) spe­ci­ál­ně vyro­bit celou gar­de­ro­bu. Židle,... Read more »

Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka

Alespoň tak to cho­dí na ost­ro­vě Blp u Vikingů. A musím kon­sta­to­vat, že by se mi občas něja­ký ocho­če­ný drak doce­la líbil. Život s dra­ky je dob­ro­druž­ný i bez­peč­ný záro­veň. To ví dob­ře... Read more »

Heather O’Rourkeová: Cesta od první třídy až do srdcí americké filmové popkultury s Poltergeistem a nezapomenutelnými chvílemi

Heather O’Rourkeová vstou­pi­la do ame­ric­ké fil­mo­vé pop­kul­tu­ry před prv­ní tří­dou. Seděla sama v komi­su MGM a čeka­la na svou mat­ku, když k ní při­stou­pil cizí muž a zeptal se jí na jmé­no. „Jmenuji... Read more »

Maryam d’Abo: Cesta od odmítnutí v „Vyhlídce na vraždu“ k ikoně Bond girl ve „Dechu života

Maryam d’Abo byla odmít­nu­ta pro roli Polky Ivanovové ve fil­mu „Vyhlídka na vraž­du“ (1985), pro­to­že vypa­da­la pří­liš mla­dě. Získala ji Fiona Fullertonová. Ta nako­nec pora­zi­la Virginii Heyovou v boji o roli... Read more »

Narozeninová oslava génia klavíru: Oscar Levant – Cesta od Pittsburghu do Broadwaye

Oscar Levant se do New Yorku pře­stě­ho­val z Pittsburghu v roce 1922 po smr­ti své­ho otce. Začal stu­do­vat u Zygmunta Stojowského, uzná­va­né­ho kla­vír­ní­ho peda­go­ga. V roce 1925, když mu bylo 18 let, se obje­vil... Read more »

Zelená karta (1990): Nejen romantika na Centre Street, ale i zajímavosti o vzniku filmu s Gérardem Depardieuem

Datum a mís­to, kde se Brontë Parrish (Andie MacDowell) a Georges Faure (Gérard Depardieu) ve fil­mu „Zelená kar­ta“ (1990) vza­li, bylo 2. úno­ra (na Hromnice) 1990 na Centre Street, Manhattan, New York... Read more »

Nestabilní začátky a nečekaný obrat: Příběh Johna Amose, od propuštění v NFL po triumf v showbyznysu

V roce 1964 pode­psal fot­ba­lis­ta John Amos z Coloradské stát­ní uni­ver­zi­ty smlou­vu jako vol­ný hráč s týmem Denver Broncos z ligy ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Kvůli nata­že­né­mu ste­hen­ní­mu sva­lu nebyl scho­pen zaběh­nout 40 yar­dů,... Read more »

Koruna - Série 6

Skvělá finální série, lépe to už ani skončit nemohlo, první polovina o Dianě nenechá jedno oko suché a druhá jakbysmet. Naprosto tenhle seriál zbožňuji! Read more »

Koruna - Sleep, Dearie Sleep

Bezchybné zakončení srdcového seriálu. Lépe si to ani nedovedu představit, vzhledem k tak perfektnímu výkonu Imeldy Staunton, vybalancovanému prostoru všech postav, návratu všech Alžbět, emoční investici a dokonalé atmosféře.... Read more »
Stránka načtena za 3,41843 s | počet dotazů: 240 | paměť: 49582 KB. | 14.06.2024 - 20:26:32