Kritiky.cz > 2023 > Únor

Víkend plný viny

Máte-li chuť na psy­cho­lo­gic­ký thriller, kte­rý vás chy­tí a nepus­tí, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu „Víkend plný viny“ od autor­ky Sandie Jonesové, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s. Čtení této... Read more »

V Praze se natáčí film Thomase Vinterberga „Rodiny jako naše“

Nová tele­viz­ní mini­sé­rie Rodiny jako naše od uzná­va­né­ho reži­sé­ra Thomase Vinterberga se po zahá­je­ní natá­če­ní v Dánsku a Švédsku na kon­ci loň­ské­ho roku zača­la v minu­lých dnech natá­čet v České repub­li­ce. Natáčení fil­mu Rodiny... Read more »

Sharper: slizký podfukářský thriller si na diváky rychle zasedne

Mladý muž se bláz­ni­vě zami­lu­je, aby zjis­til, že byl pod­ve­den... ale to je tepr­ve začá­tek sple­ti­té­ho pří­bě­hu fil­mu Sharper, sviž­né­ho a dob­ře nato­če­né­ho pono­ru do živo­ta newy­or­ských pod­vod­ní­ků, kte­rý se... Read more »

Velryba: Brendan Fraser je v bezútěšném Aronofského dramatu zničující

Morbidně obéz­ní uza­vře­ný člo­věk pro­ží­vá své mož­ná posled­ní dny na Zemi ve fil­mu Velryba, novém drs­ném a klaus­tro­fo­bic­kém dra­ma­tu reži­sé­ra Darrena Aronofského, kte­ré měla ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech. Stejně... Read more »

V ovocném sadu- přátelství ukovaná válkou přetrvávají navěky

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete si pře­číst román o lás­ce, rodin­ném pou­tu na poza­dí vál­ky? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem V ovoc­ném sadu, jehož autor­kou je Nikola Scott.  Read more »

The Last of Us - Napospas (E07)

Tento díl koneč­ně uka­zu­je Elliinu minu­lost. Jak při­šla k tomu kous­nu­tí a jaká byla ve sku­teč­nos­ti, když neby­la s Joelem. Elliin pří­běh je vel­mi zají­ma­vý, jako člen­ka FEDRY byla cvi­če­na a kvů­li své... Read more »

Znovuzavedení hazardu ve městech? Některá města uvažují o návratu kamenných kasin

Co bylo přes něko­li­ka lety hor­ko těž­ko schvá­le­no čes­kým par­la­men­tem, se nyní mož­ná vrá­tí – řeč je o kamen­ných kasi­nech a onli­ne auto­ma­tech, kte­ré byly houf­ně vyhná­ny z měst, v návaz­nos­ti na kri­zi... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E01 - Moth to a Flame

Jaké to je, když dospí­va­jí­cí dív­ka opus­tí běž­ný život a odje­de na rok stu­do­vat do spe­ci­ál­ní ško­ly, kte­rá je v lesích, a kde musí ode­vzdat veš­ke­rou elek­tro­ni­ku, a kro­mě běž­né výu­ky ji čeká... Read more »

Někdo klepe na dveře

Shyamalan má nejlepší roky už za sebou a jeho další novinka je jen průměrnou podívanou. Knock at the cabin je spíše psychologickým Drama/Thrillerem, než hororem, který však postrádá tah... Read more »

PENZION

Pokud máte rádi napí­na­vé čte­ní, tak si urči­tě nenech­te ujít novin­ku v podo­bě kni­hy PENZION od spi­so­va­te­le Robina Morgana-Bentleyho, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství DOMINO. Mladý man­žel­ský pár Jamie a Victoria čeka­jí svo­je... Read more »

Osudné svědectví

Máte-li rádi detek­tiv­ku Eriku Fosterovou s její­mi nála­da­mi a chu­tí do akce, pak si jis­tě nenech­te ujít tuto kníž­ku. Robert Bryndza posí­lá do svě­ta dal­ší svou kni­hu, ten­to­krát opět s detek­tiv­kou Erikou.... Read more »

Red Dead Redemption 2 - čeština

Slavný Pařanský ráj dnes vydal novou češ­ti­nu pro Red Dead Redemption 2. Samozřejmostí je to, že se jed­ná o auto­ma­ti­zo­va­ný a robo­ti­zo­va­ný pře­klad pomo­cí chyt­ré­ho pře­kla­da­če. Pro ty fanouš­ky hry, kte­ří... Read more »

Kuchařka pro děti - Bezva recepty krok za krokem - Už umím vařit jako maminka!

Kdo by z dětí nechtěl vařit jako mamin­ka. Pro malé kucha­ře vyšla skvě­lá kuchař­ka, kde s dět­mi najde­te cca 51 recep­tů. Hned v úvo­du se děti dozví o bez­peč­nos­ti a hygi­e­ně v kuchy­ni. V kni­ze se... Read more »

My se virů nebojíme

Knížka má tvr­dou vazbu včet­ně stran, a děti mohou kni­hu násled­ně vydezin­fi­ko­vat nebo dokon­ce umýt. Děti se v kni­ze vtip­ný­mi tex­ty dozví, jak si chrá­nit zdra­ví a mno­ho dal­ší­ho, včet­ně správ­né­ho mytí... Read more »

Co se děje v noci v lese

V kni­ze nalez­ne­te 16 kapi­tol, roz­dě­le­né do 4 výprav pojed­ná­va­jí­cích o noč­ním živo­tě zví­řá­tek z lesa. Knížka je vhod­ná jako čte­ní pro prv­ňáč­ky, písmo je vel­ké a jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou dlou­hé na max... Read more »

Byl jednou jeden člověk – Starověký Řím

Kdo by neznal legen­dár­ní nauč­nou fran­couz­skou seri­á­lo­vou edi­ci Byl jed­nou jeden člo­věk z roku 1978. Již v tře­tí v řadě vyda­ná komik­so­vá kni­ha Byl jed­nou jeden člo­věk, ten­to­krát s názvem Starověký Řím, Vás... Read more »

Hrajeme si na školu: Grafomotorická cvičení

V pra­cov­ním seši­tě nalez­nou děti mno­ho zába­vy, je vel­mi krás­ně zpra­co­ván. Některá cvi­če­ní mi při­jdou těž­ká, na věko­vou kate­go­rii od 4 let. Úkoly jsou spí­še urče­né, oprav­du, až pro před­škol­ní... Read more »

Disney - 101 dalmatinů - Flíček dělá lotroviny

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu kni­hu pře­lo­ži­la Vendula Kolašínová. Jedná se o vel­mi krás­ně zpra­co­va­nou kníž­ku z kolek­ce Disney Classic. Knížka je zamě­ře­ná na ty nejmen­ší, a jejich rodi­če. Knížka, už oba­lem půso­bí vel­mi vese­le... Read more »

Hravé počítání pro předškoláky a prvňáky

Sešit je moc krás­ně zpra­co­va­ný for­mou zábav­ných úko­lů, kdy dětem pomů­že hra­vou for­mou se sezná­mit s čís­ly od 1 do 10. Děti bude roz­hod­ně bavit. Najdete zde mno­ho barev­ných obráz­ků,... Read more »

LEGO novinky pro rok 2023

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně... Read more »

Bez vody to nejde! Encyklopedie pro školáky

Bez vody bychom tu neby­li. Voda je zákla­dem vše­ho života-bez vody nejde nic. Den za dnem ji potká­vá­me všu­de. Pijeme ji, myje­me si v ní ruce a kupu­je­me věci, ve kte­rých... Read more »

1923

1. série – 6/10 –  Sheridanovo 1923 ve mně skutečně silně zarezonovalo. V tomhle ohledu tomuto seriálu patří všechna čest naší dosud obyvatelné planety. Jako málo který jiný mě... Read more »

1923 - Season 1

6/10 –  Sheridanovo 1923 ve mně skutečně silně zarezonovalo. V tomhle ohledu tomuto seriálu patří všechna čest naší dosud obyvatelné planety. Jako málo který jiný mě totiž dokázal nejprve... Read more »

Velryba

8,5/10 – Osudová role Brendana Frasera a další skvělý film Darrena Aronofskyho. Velryba sází na epické šťavení emocí, což je jejím základním kamenem a také největší slabinou. Krom toho... Read more »

Assimilate (2019)

Začnou-li se lidé ve vašem měs­tě či nej­bliž­ším oko­lí cho­vat div­ně, může zatím stát něco mimo­zem­ské­ho. Kolikrát že už to tu bylo? Kamarádi Zach a Randy žijí v malém měs­teč­ku někde v Missouri.... Read more »

Tormented (2009)

Spáchal sebe­vraž­du, pro­to­že už nedo­ká­zal sná­šet jejich šika­nu. Nyní se duch škol­ní­ho out­si­de­ra vra­cí, aby se mohl pomstít všem, kte­ří mu ublí­ži­li… Studenti a uči­te­lé z Fairview High School jsou otře­se­ni... Read more »

Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce

Komedie, kte­rá se ode­hrá­vá pře­de­vším v poste­lích a autech a u kte­ré vám bude dělat vět­ší pro­blémy uhod­nout, kdo se s kým nevy­spí než kdo se s kým vyspí. Ale pře­ce­jen je to kome­die. Možná... Read more »

Rozbitý svět, aneb kolik tlaku může dítě snést

Zprostředkování svě­ta dospí­va­jí­cích, tzv. žánr Coming-of-age, je zpo­pu­la­ri­zo­vá­no pře­de­vším kni­ha­mi jako Kdo chy­tá v žitě, Ten, kdo sto­jí v kou­tě nebo Jako zabít ptáč­ka. Méně zná­má, avšak tema­tic­ky podob­ná kni­ha z roku 2008... Read more »

Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding

Podařilo se nám dohnat skluz z před­cho­zích týd­nů a po odvy­sí­lá­ní epi­zo­dy ve stře­du nad ránem se v pátek může­te těšit na hoto­vé titul­ky k 11. epi­zo­dě s titu­lem Svatba. Jak tuší­te z minu­lých dílů, Ty a Paara... Read more »

Velryba (The Whale) – Recenze – 70 %

Americký reži­sér Darren Aronofsky se ve fil­mu Velryba po letech opět vra­cí k téma­tu fyzic­ké sebe­de­struk­ce, kte­rou pro­zkou­má­val již ve sním­cích Requiem za sen, jenž se točil kolem něko­li­ka lidí pro­pa­da­jí­cích... Read more »

Hrad ve Skotsku -kouzelná krajina, vůně vanilky a hřejivá objetí

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete zažít krás­nou zim­ní roman­ci na chát­ra­jí­cím hra­dě ve Skotsku? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka této skvě­lé... Read more »

Star Wars: Vzestup Skywalkera

I po letech si vybavuji ten pocit znechucení a promrhání několika hodin nedělního odpoledne v kině u tohoto spektáklu. Děsivé tempo, užvaněnost postav, nedotažené scény, bezcílné skákání po galaxii,... Read more »

Pasažéři

Při prvním shlédnutí, chvíli po premiéře jsem byl velmi mile překvapen a hodnotil jsem to jako příjemný nadprůměr. Minulý týden jsem na tento film náhodou narazil v televizi a... Read more »

LEGO® příběh 2

Recyklovaný první díl, který je ovšem také fajn. Read more »

LEGO® příběh

Byl jsem skeptický a ani jsem se na to nechtěl koukat. Viděl jsem to dvakrát, po druhé, když jsem byl na Vánoce u rodičů, kdy si k tomu přisedl... Read more »

Den nezávislosti: Nový útok

Nádherný příklad naprosto zbytečného pokračování na kterém shledávám jen jednu pozitivní věc a tou byly závěrečné titulky. Pokud si dobře pamatujete první díl, tak si představte že režisér a... Read more »

Kinského zahrada je malá útěcha pro bolavé ženské duše

Kinského zahra­da na praž­ském Smíchově má zají­ma­vou his­to­rii, kte­rá začí­ná už ve 12. sto­le­tí. Z původ­ních zahrad a vinic se kon­cem 18. sto­le­tí stal park, kte­rý slou­žil nej­pr­ve sou­kro­mým úče­lům a od roku 1901... Read more »

Rebecca Campbell: Orákulum posvátné růže

Karty jem­né­ho vzhle­du, půvab­ných barev a čis­tě žen­ské­ho téma­tu. Orákulum posvát­né růže se vel­mi poved­lo. Nejen kar­ty pro zary­té kar­tá­ře, ale i kní­žeč­ka, kte­rou může­te při­jmout i jen jako jem­né inspi­ra­tiv­ní čte­ní... Read more »

Shrek Třetí

Upřímně si z toho moc nepamatuji. Pamatuji si smrt krále žabáka, který umíral asi 3x a vyplivl mouchu ? Poté nějakého Artuše, který kdo ví, kde se zjevil a... Read more »

Shrek 2

Bohužel jsem viděl Shreka poprvé s dabingem a na anglický originál si nemohu zvyknout. Proto mě trochu trápilo, když jsem zjistil, že ústřední trojice byla nadabována jinými herci, kteří... Read more »

Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %

Třetí díl fil­mo­vé série se super­hr­di­nou Ant-Manem se sko­ro celý ode­hrá­vá v říši kvan­to­vých čás­tic, do níž jsou krát­ce po začát­ku fil­mu nedo­pat­ře­ním vta­že­ni jak hlav­ní hrdi­na Scott (Paul Rudd), jeho... Read more »

Medvěd na koksu: hrůzostrašná komedie překračuje hranici, ale nepřehání ji

Vrcholový pre­dá­tor se vydá­vá na vra­žed­nou dráhu s koka­i­nem ve fil­mu Medvěd na kok­su, netra­dič­ní horo­ro­vé kome­dii, kte­rá ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin i do celé­ho svě­ta. Film sice při­ná­ší... Read more »

Nezvěstná: Storm Reid hledá stopy v napínavém thrilleru ze života na plátně

Dcera pát­rá po své mat­ce, kte­rá zmi­ze­la na dovo­le­né v Kolumbii, ve fil­mu Nezvěstná, pře­kva­pi­vě napí­na­vém a půso­bi­vém thrille­ru, kte­rý se po ame­ric­kém debu­tu minu­lý měsíc obje­ví ten­to víkend v praž­ských kinech. Svižný a zce­la... Read more »

Sharper - kriminální drama od režiséra Star Wars a Koruny

Anglický reži­sér Bejnamin Caron, kte­rý má na svém kon­tě celou řadu oce­ňo­va­ných seri­á­lů jako napří­klad finá­le Sherlocka s Benedictem Cumberbatchem, spous­tu dílů Koruny či tři epi­zo­dy loň­ské­ho Andora (včet­ně fan­tas­tic­ké­ho finá­le)... Read more »

Vyvýšené záhony na balkoně- bohatá úroda na malém prostoru

I když za okny panu­je ješ­tě zima, mož­ná už se těší­te na jaro a pře­mýš­lí­te, co bude­te pěs­to­vat. I já už mám tako­vé myš­len­ky. Paprikám se už na para­pe­tu krás­ně daří... Read more »

The Last of Us - Napospas (E07)

A co nás čeká v díle, kte­rý se bude vysí­lat 27.2.2023? Read more »

The Last of Us - Rodina (E06)

Po týd­nu a něco je tu dal­ší díl. Další post apo­ka­lyp­tic­ká ces­ta hlav­ní dvo­ji­ce. Tentokrát to ale není o žád­ných zom­bi­cích a nebez­pe­čí (tedy sko­ro), spí­še je tato epi­zo­da o rodi­ně. Po dlou­hé stras­tipl­né... Read more »

Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023

Netflix má za sebou dal­ší úspěš­ný rok, kdy jeho ori­gi­nál­ní pořa­dy, jako jsou recen­ze na m-platba casi­no, láma­ly rekor­dy sle­do­va­nos­ti, ale jaké byly nej­lep­ší seri­á­ly roku 2022? Přestože Netflix... Read more »

Titulky k La Brea S02E10 - The Return

Gavin se vydá­vá za Jamesem a ces­tou dojde k pře­kva­pu­jí­cí­mu setká­ní. Skupina kolem Sama se vydá­vá hle­dat Taameta, ale on a jeho lidé vyu­ži­jí situ­a­ce a zaú­to­čí na mýti­nu. Proč? Co co jim... Read more »

Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia

Máte rádi romá­ny z uči­tel­ské­ho pro­stře­dí? Chcete se zasmát, mož­ná i sami sobě? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Češtinářky, jejíž autor­kou je Veronika Valíková, uči­tel­ka gym­ná­zia, spi­so­va­tel­ka, hereč­ka, mat­ka... Read more »
Stránka načtena za 3,44564 s | počet dotazů: 251 | paměť: 49035 KB. | 14.07.2024 - 06:35:22