Kritiky.cz > 2023 > Únor > 18

Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou

Nová onli­ne zába­va do kaž­dé domác­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech roz­má­há čím dál více, a onli­ne kasin na čes­kém trhu při­bý­vá jako hub po deš­ti. S láka­vý­mi bonu­sy nebo atrak­tiv­ní­mi nabíd­ka­mi na... Read more »

„Velké nic“: Nový český dokument odhaluje pandemii COVID-19

Jak čes­ká spo­leč­nost rea­go­va­la na pan­de­mii COVID-19? Velké nic, nový doku­ment reži­sé­rů Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové, se zamýš­lí nad uply­nu­lý­mi tře­mi lety a sna­ží se s celo­svě­to­vou pan­de­mií vyrov­nat a zjis­tit, zda... Read more »

Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

Knihu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož mám od této autor­ky již něko­lik knih a mám moc ráda její tech­nic­ké zapá­le­ní pro růz­né leta­dla a stro­je. Tato novin­ka zaujme klu­ky a hol­ky... Read more »

Jiné místo-netušili, co skrývá mlha

Máte rádi tajem­no? Milujete Luhačovice, tak jako já? Chcete pro­žít nesku­teč­ný pří­běh plný tajem­na a dob­ro­druž­ství? Milujete čes­ké auto­ry? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka čes­ké autor­ky Kateřiny Karolové, lékař­ky,... Read more »
Stránka načtena za 2,49184 s | počet dotazů: 182 | paměť: 47680 KB. | 24.05.2024 - 03:33:25