Kritiky.cz > 2023 > Únor > 07

Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk

Také máte na ději­nách nej­ra­dě­ji pří­běhy a vyprá­vě­ní? Informace, kte­ré v učeb­ni­cích nebý­va­jí, ency­klo­pe­die je opo­mí­je­jí, a i když jsou posta­ve­ny na odbor­ném výzku­mu, pří­liš se o nich neví? Vzpomínáte na uči­vo sta­ro­vě­ku jako... Read more »

František Emmert: Moderní české dějiny

Všechno má svou his­to­rii. I pro­to je dob­ré znát ději­ny. Zvláště ty moder­ní, novo­do­bé, s nimiž jsou i tři­cet let po revo­lu­ci v čes­kých ško­lách potí­že. Zatímco o zalo­že­ní Karlovy uni­ver­zi­ty a upá­le­ní Mistra Jana Husa... Read more »

Děcka proti emzákům

Film je zalo­žen na zákla­dě povíd­ky z VHS2 Slumber par­ty Abduction a je to sym­pa­tic­ké retro horo­ro­vé béč­ko, kde je cítit leh­čí nádech Stranger Things i odka­zy na star­ší horo­ry. První půl­ka... Read more »

Titanic Jamese Camerona po 25 letech

V dub­nu 1912 vyra­zi­la luxus­ní zao­ce­án­ská loď Titanic z Anglie na svou prv­ní, a bohu­žel i posled­ní plav­bu. Své pasa­žé­ry ale do cíle ces­ty nikdy nedo­vez­la – nara­zi­la na ledo­vec a kles­la pod... Read more »

Otáčení zdarma bez vkladu

Virtuální hazard­ní hry jsou jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších odvět­ví na inter­ne­tu, zejmé­na jako způ­sob, jakým mohou nad­šen­ci do hazard­ních her snad­no, ale ve vel­kém vydě­lat pení­ze. Podlahová kasi­na jsou hor­ší než... Read more »
Stránka načtena za 2,63850 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47896 KB. | 20.05.2024 - 21:10:31