Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Americký sniper

Americký sniper

Sniper2
Sniper2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Chris Kyle dostá­vá svou prv­ní zbraň v osmi letech a prv­ní­ho jele­na zastře­lí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špat­ným. Otec ho vycho­vá­vá v duchu oso­bi­tých život­ních zásad, kdy má malý Chris pat­řit mezi „ovčá­ky“. Tahle sor­ta lidí si nene­chá nic líbit a ješ­tě doká­že ochra­ňo­vat ostat­ní lidi, kte­ří pomoc potře­bu­jí. Chris bere otco­va slo­va váž­ně i v dospě­los­ti, jako člen jed­no­tek SEAL. Pomáhá svým spo­lu­bo­jov­ní­kům tím, co umí nej­lé­pe, a to je prá­vě přes­ná střel­ba. Dokáže zlik­vi­do­vat nebez­peč­ný cíl bez váhá­ní a zís­ká si mezi vojá­ky brzy obdiv, úctu i nepřá­te­le. Pohyb v polo­roz­pad­lém měs­tě, kde není jas­né, kdo je na jaké stra­ně a odkud začne střel­ba, je nebez­peč­né a psy­chic­ky nároč­né. Chris doká­že plnit svou úlo­hu, ale sám se dostá­vá do nebez­peč­ných situ­a­cí a při­chá­zí také o své přá­te­le a spo­lu­bo­jov­ní­ky. Vojenské mise jsou nebez­peč­né a ten, kdo pře­ži­je, může být pozna­me­nán na celý život.

Sniper2Ani nezdol­ný Chris nedo­ká­že lehce zapo­me­nout na stre­su­jí­cí situ­a­ce a má pro­blémy se zapo­je­ním do běž­né­ho živo­ta. Jeho pro­blémy nej­víc vní­má a trá­pí jeho ženu Tayu, kte­rá se uvě­do­mu­je, jak se mění Chrisova pova­ha, a bojo­vé reflexy pro­stu­pu­jí do běž­ných situ­a­cí v civi­lu. Mnoho váleč­ných vete­rá­nů si při­ná­ší z bojů trva­lé těles­ná i dušev­ní trau­ma­ta. Chris půso­bí jako uza­vře­ná osob­nost, kte­rá nepod­lé­há pochy­bám o účas­ti na bojo­vých misích, a to mu umož­ní plnit zada­né úko­ly.

Režisér Clint Eastwood se musel na natá­če­ní fil­mu urči­tě těšit. Sám si zahrál mno­ho fil­mo­vých hrdi­nů a stráž­ců záko­na, kte­ří boju­jí za prav­du a spra­ve­dl­nost. Tentokrát měl mož­nost nato­čit film o sku­teč­ném ame­ric­kém hrdi­no­vi, jehož život­ní osud skon­čil v roce 2013 tra­gic­ky. Chris po návra­tu z vojen­ských misí pomá­hal vojen­ským vete­rá­nům a to se mu sta­lo osud­ným. Před svou smr­tí sta­čil napsat kni­hu, kte­rá se sta­la před­lo­hou pro film. Scénárista Jason Dean Hall napsal scé­nář, kde krát­ce zachy­til momen­ty z dět­ství, jako je prv­ní střel­ba na živý cíl i otco­vy rady synům. Pak krát­ce pro­běh­ne divo­ké obdo­bí jezd­ce rodea a nástup do armá­dy. Tady se začí­na­jí pro­je­vo­vat sku­teč­né schop­nos­ti vojá­ka. Přesný sni­per má pro spo­lu­bo­jov­ní­ky vel­kou cenu. Tak se ve fil­mu pro­fi­lu­je novo­do­bý hrdi­na, kte­rý si svou odva­hou a roz­hod­nos­tí neza­dá s šeri­fy ve star­ších fil­mech, kte­ří bojo­va­li pro­ti bez­prá­ví. Jako správ­ný fil­mo­vý hrdi­na má také svou lás­ku a pro­blémy, kte­ré v kom­bi­na­ci s nebez­peč­ným povo­lá­ním zasa­hu­jí do rodin­né­ho živo­ta.  Ale to všech­no má sku­teč­ný základ. Chris Kyle je v Americe zná­mý jako pan Legenda a pro mno­ho lidí je film uznáním.To pod­tr­hu­jí ješ­tě pou­ži­té doku­men­tár­ní zábě­ry z pohřbu.

Sniper3Film se výraz­ně zamě­řu­je na zachy­ce­ní atmo­sfé­ry ve vál­kou zni­če­ných měs­tech a nebez­peč­ných situ­a­cí, do kte­rých se vojá­ci při svých misích dostá­va­jí. Neustálé napě­tí, prach, pohyb domo­rod­ců, u kte­rých není jas­no, ke komu se při­klo­ní. A v trva­lé nejis­to­tě a napě­tí se musí sni­per roz­ho­do­vat sám, co nej­rych­le­ji, odhad­nout správ­ný terč a sou­čas­ně se sám chrá­nit. I při veš­ke­ré ostra­ži­tos­ti se vojá­ci dostá­va­jí do léček a z odstře­lo­va­če se také může stát terč. Tenká hra­ni­ce mezi živo­tem a smr­tí se kolem hlav­ní­ho hrdi­ny neu­stá­le krou­tí a je téměř neu­vě­ři­tel­né, že se do tako­vé­ho pro­stře­dí může člo­věk po dovo­le­né opět vrá­tit. Scény z civil­ní­ho živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny nao­pak zachy­cu­jí situ­a­ce, kdy se pro­je­vu­je jeho vztah k man­žel­ce, dětem a v závě­ru k vete­rá­nům, kte­rým začne pomá­hat. Všechno to smě­řu­je k vytvá­ře­ní obra­zu „hrdi­ny – Legendy“.

Je obtíž­né zhod­no­tit, zda se poda­ři­lo zachy­tit, jaký vlast­ně Chris Kyle byl člo­věk. Přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ců mi při­pa­dá hlav­ní hrdi­na jako téměř „nad­člo­věk“ včet­ně svých názo­rů na svou pro­fe­si sni­pe­ra. Herec Bradley Cooper  se sna­žil dát do posta­vy Chrise všech­no. Dokázal svou stat­nou posta­vu pro­hnat cvi­čá­kem i po scho­diš­tích polo­roz­bo­ře­ných domů. Tvářil se odhod­la­ně a tvr­dě tam, kde to bylo potře­ba a doká­zal ze sebe vydo­lo­vat chví­le­mi i vášeň. A přes všech­nu sna­hu vypa­dá jeho hrdi­na, jako když  vypa­dl z vymyš­le­né kniž­ní před­lo­hy.

Trochu mě také zne­jis­ti­ly někte­ré věty, kte­ré odrá­že­jí emo­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Mám tím na mys­li větu Polož  to, ty malej srá­či! nebo roz­ver­nou pobíd­ku Sundej si kalhot­ky! Možná, že uve­de­né věty mají dodat fil­mu správ­ný drs­ný nádech, nebo byl Chris sku­teč­ný “bal­van“. Budiž. Ale jed­nu scé­nu bych z fil­mu doko­na­le vyma­za­la. Chris v porod­ni­ci je totál­ní úlet. Jak se Eastwood sna­žil zachy­tit sku­teč­ný boj a drs­né scé­ny v bojích, tak tuhle scé­nu totál­ně zpac­kal a nechal her­ce drmo­lit text s panen­kou v ruce. Hrůza při natá­če­ní a trap­nost, kte­rá nemě­la ve fil­mu zůstat.

sniper1Nemohu si pomo­ci, ale film trpí pří­liš­nou sna­hou o zachy­ce­ní „poslá­ní“ hlav­ní­ho hrdi­ny. To se odrá­ží v pro­pra­co­va­ných scé­nách v bojo­vém pro­stře­dí, ale scé­ny v  běž­ném živo­tě o to víc ztrá­cí na věro­hod­nos­ti. Bradley Cooper i hereč­ka Sienna Miller, kte­rá hra­je Tayu, se sice sna­ží oži­vit ale­spoň dia­lo­gy a dodat spo­leč­ným scé­nám emo­ce, ale zachy­tit pra­vou pod­sta­tu Chrise jako člo­vě­ka, byl pro tvůr­ce fil­mu pro­blém.

Americký sni­per je film napí­na­vý, kte­rý při­bli­žu­je osud nejen vojen­ské­ho vete­rá­na a ame­ric­ké­ho hrdi­ny, ale také zachy­cu­je kom­pli­ko­va­né bojo­vé situ­a­ce a pro­blémy, kte­ré musí vojá­ci řešit při bojo­vém nasa­ze­ní i po návra­tu domů. Ač se jed­ná o pří­běh z muž­ské­ho pro­stře­dí, při­ná­ší i pohled na pro­blémy part­ner­ské­ho vzta­hu v rodi­ně vojá­ka, kte­rý absol­vu­je vojen­ské mise.

V letoš­ních nomi­na­cích na Oskara sou­tě­žil film v kate­go­rii film roku a Bradley Cooper za hlav­ní muž­skou roli.

Hodnotím 70 %


Photo © Warner Bros. Pictures


Podívejte se na hodnocení Americký Sniper na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Clint Eastwood6. března 2015 Clint Eastwood Clint Eastwood (* 31. května 1930, San Francisco, USA) je americký producent, režisér a herec. Proslul jako Muž beze jména v sérii spaghetti westernů italského režiséra Sergia Leoneho ze […] Posted in Profily osob
  • Bradley Cooper6. března 2015 Bradley Cooper Bradley Cooper, celým jménem Bradley Charles Cooper (* 5. ledna 1975 Filadelfie) je americký filmový, televizní a divadelní herec. Poprvé na sebe upoutal v televizním seriálu Alias a […] Posted in Profily osob
  • American Sniper – Featurette [HD]8. ledna 2015 American Sniper – Featurette [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. Now playing in select theaters, everywhere […] Posted in
  • American Sniper – Featurette [HD]24. prosince 2014 American Sniper – Featurette [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. In theaters December […] Posted in
  • American Sniper – Q&A [HD]31. prosince 2014 American Sniper – Q&A [HD] From director Clint Eastwood comes “American Sniper,” starring Bradley Cooper as Chris Kyle, the most lethal sniper in U.S. military history. Now playing in select theaters, everywhere […] Posted in
  • Gran Torino13. dubna 2022 Gran Torino Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…16. dubna 2021 Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby… až do toho spadnou sami. John a Jeremy jsou nerozluční kamarádi, kteří od jistého "průkopníka" získali jedinečný recept, jak se dostávat na cizí svatby a užívat si tam jídla, pití a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ulice Cloverfield 1017. května 2024 Ulice Cloverfield 10 Dokáže vás bunkr ochránit před apokalypsou? Snad ano, ale snažte se raději nebýt v přítomnosti Johna Goodmana! Michelle po hádce se snoubencem nasedne do automobilu a při projíždění […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yellowstone (1. a 2. série)21. ledna 2024 Yellowstone (1. a 2. série) John Dutton (Kevin Costner) je sedmou generací svého rodu. Ten vlastní největší dobytčí ranč v USA, který se nachází v sousedství prvního amerického národního parku, indiánské rezervace a […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73238 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72365 KB. | 18.05.2024 - 17:26:17