Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 3

Babovřesky 3

babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ROZHOVOR

Producenty fil­mů jsou vět­ši­nou muži. Najdou se ale i výjim­ky. Tou je prá­vě PhDr. Dana Voláková, kte­rá není žád­ným začá­teč­ní­kem ani nováč­kem. Precizní, vždy při­pra­ve­ná a pře­de­vším prag­ma­tic­ká žena, kte­rá přes­ně ví, co a jak kdy udě­lat, kam zavo­lat a do čeho jít a do čeho ne. Rozhodla se, že vstou­pí do nezná­ma, když se dala na pro­du­ko­vá­ní kome­die Babovřesky Zdeňka Trošky. Už při jejím vzni­ku ale pocho­pi­la, že u jedi­né­ho dílu roz­hod­ně nezů­sta­ne, pus­ti­la se do dvoj­ky a nyní vypro­du­ko­va­la i troj­ku.

Dano, koli­ká­tým fil­mem je pro Vás kome­die Babovřesky (3)?

Film Babovřesky 3 je mým sedm­nác­tým fil­mem, na kte­rém jsem pra­co­va­la.

Když za Vámi při­šel Zdeněk Troška s nápa­dem nato­čit novou, koši­la­tou a tak tro­chu „slun­ce­se­nov­skou“ kome­dii, co jste si říka­la, jaké byly Vaše poci­ty?

To bylo obrá­ce­ně, já při­šla za Zdeňkem Troškou. Koncem roku 2011 jsem mu zavo­la­la, jest­li nemá něja­ký scé­nář let­ní kome­die. Tou dobou jsem za sebou měla prá­ci na fil­mu Hranaři, kte­rý nebyl moc divác­ky úspěš­ný a pro­duk­ce Nogup agen­cy, kte­rá ten­to film pro­du­ko­va­la, se chys­ta­la na natá­če­ní dal­ší­ho fil­mu – kome­die. Bohužel výběr scé­ná­ře, kte­rý chtě­li rea­li­zo­vat, nebyl dle mého názo­ru nej­lep­ší, tak­že jsem se nabíd­la, že jim zajis­tím komerč­ně zají­ma­vý titul, reží­ro­va­ný Zdeňkem Troškou. Naštěstí věři­li mému výbě­ru a necha­li si tzv. „na klíč“ vypro­du­ko­vat film Babovřesky.

Zavolala jsem tedy Zdeňkovi, zepta­la se, zda náho­dou nemá něja­ký scé­nář, on odpo­vě­děl, že něko­lik let mu leží v šuplí­ku scé­nář od jed­no­ho slo­ven­ské­ho fan­dy (Ĺuboš Draganovský), kte­rý milu­je Slunce, seno a Kameňáky a poslal mu svůj scé­nář na kome­dii, kde v hlav­ní roli vystu­pu­je mla­dý farář, co se jme­nu­je Šoustal …a bylo…. 4. led­na 2012 jsme se se Zdeňkem nad tím potka­li a dohod­li obchod­ní pod­mín­ky a ter­mí­ny rea­li­za­ce. Zdeněk pak ten­to scé­nář s Markem Kališem pře­psa­li a upra­vi­li. Oslovila jsem tele­vi­zi a reklam­ní part­ne­ry a v květ­nu 2012 jsme zača­li točit „jed­nič­ku“. A pak jsme kaž­dý kvě­ten vše zopa­ko­va­li a nato­či­ly dal­ší dvo­je Babovřesky.

Věřila jste, jako pro­du­cent, jako stráž­ce kasy fil­mu, že bude mít kome­die úspěch?

Ano, věři­la.

Byla jste skep­tic­ká, nebo od začát­ku jste věři­la, že Troška = úspěch?

Opět mohu jen zopa­ko­vat – ano věři­la, jinak bych nevě­no­va­la víc než 3 roky živo­ta prá­ci na pří­pra­vách a rea­li­za­ci tri­lo­gie Babovřesky.

Byla jste o to více „v šoku“, když návštěv­nost v kinech špl­ha­la po desít­kách tisíc?

Tomu se nedá říkat šok, ale milé pře­kva­pe­ní a v pří­pa­dě reak­ce někte­rých kri­ti­ků i čás­teč­ná satis­fak­ce.

Jak se Vám se Zdeňkem Troškou spo­lu­pra­cu­je?

Skvěle. ….A nej­lep­ší je pří­mo na pla­ce. To není prá­ce, to je poho­da od prv­ní­ho klapnu­tí, až po posled­ní natá­če­cí dne.

Jsou Babovřesky jako tako­vé, jed­ním z Vašich pro­du­cent­sky nej­sil­něj­ších fil­mů, tím nej, nej, nej. Pro poho­du na pla­ce, sebe­re­a­li­za­ci, návštěv­nost?

Zatím všech­ny fil­my se Zdeňkem Troškou, na kte­rých jsem pra­co­va­la, byly cel­ko­vě pro poho­du a atmo­sfé­ru na pla­ce ty nej­sil­něj­ší, ale Babovřesky jsou na 1. mís­tě. Co se týká návštěv­nos­ti, tak ostat­ně všech­ny Troškovy fil­my mají dobrou návštěv­nost.

Co kro­mě zis­ku těší pro­du­cen­ta, když se dílo pove­de?

Já mám nej­vět­ší radost, když se film vůbec pove­de nato­čit a jeho finál­ní podo­ba potě­ší divá­ka. Na před­pre­mi­é­rách fil­mu Babovřesky, kte­ré jsem s tvůr­ci a her­ci absol­vo­va­la, jsem byla pře­kva­pe­na spon­tán­nos­tí, s jakou divá­ci rea­go­va­li a jejich nad­še­ním a díky, kte­rý­mi pak Zdeňka Trošku zahr­no­va­li.

Jak moc nároč­ná ces­ta je od podá­ní ruky s reži­sé­rem, auto­rem, až po zahá­je­ní natá­če­ní a násled­ně po pre­mi­é­ru. Co všech­no pro­du­cent musí absol­vo­vat?

Nemohu mlu­vit za ostat­ní pro­du­cen­ty, ale já mám ten­to postup. Po podá­ní si ruky s reži­sé­rem, se sna­žím podat si ruku i s dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí a tele­vi­zí. Pokud má pro­du­cent toto zajiš­tě­né, má tak tře­ti­nu ces­ty za sebou. Poté oslo­vím medi­ál­ní part­ne­ry a pak začnu zajiš­ťo­vat reklam­ní part­ne­ry a dal­ší finanč­ní zdro­je. A když jich mám zajiš­tě­no mini­mál­ně 75 pro­cent tak vím, že mohu začít film rea­li­zo­vat. Mezitím výkon­ná pro­duk­ce při­pra­vu­je výrob­ní slož­ky a spo­lu s reži­sé­rem a dal­ší­mi tvůr­ci při­pra­vu­je­me film k výro­bě. Po zajiš­tě­ní dosta­teč­né­ho množ­ství finan­cí pře­dám kom­pe­ten­ce výkon­né pro­duk­ci a začne se natá­čet. Tím ale moje prá­ce nekon­čí. Jsem pří­tom­na natá­če­ní a sna­žím se vědět o všech jeho fázích. Po doto­če­ní fil­mu se pře­chá­zí do post­pro­duk­ce a já začí­nám s dis­tri­bu­to­rem, tele­vi­zí, reklam­ní­mi a medi­ál­ní­mi part­ne­ry při­pra­vo­vat kam­paň a film do dis­tri­buce. Obyčejně ten­to pro­ces trvá tak rok, rok a půl.

Myslíte si, že by Babovřesky uspě­ly kro­mě Slovenska i v jiných zemích? Že by „cizin­ci“ pocho­pi­li smy­sl čes­ké­ho humo­ru?

Myslím, že čes­ký humor je vel­mi spe­ci­fic­ký a ne vždy pocho­pi­tel­ný v jeho jem­ných nuan­cích. Českému humo­ru mají asi nej­blí­že slo­van­ské náro­dy, mož­ná pol­ský či rus­ký divák by oce­nil humor toho­to fil­mu.

Projekt Babovřesky ale není Vaší prv­ní spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Troškou, že?

Není. Se Zdeňkem jsem spo­lu­pra­co­va­la na pohád­ce Z pek­la štěs­tí 2, pak jsem kopro­du­ko­va­la film Doktor od Jezera hro­chů, po tom­to fil­mu jsem vypro­du­ko­va­la dva­nác­ti­díl­ný seri­ál Vinařská odys­sea, kde byl Zdeněk Troška jeho prů­vod­cem, násle­do­va­ly Babovřesky 1, 2 a teď i Babovřesky 3.

Chcete se Zdeňkem Troškou spo­lu­pra­co­vat i na dal­ších pro­jek­tech?

Pokud to bude chtít i on, tak urči­tě.

Co na Zdeňku Troškovi oce­ňu­je­te, čeho si nej­ví­ce váží­te?

Zdeněk Troška je skvě­lý člo­věk, kama­rád a pro­fe­si­o­nál ve svém obo­ru a tím se mi snad poda­ři­lo vyjá­d­řit to, co na něm oce­ňu­ji a proč si ho vážím.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33004 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72865 KB. | 25.05.2024 - 16:36:58