Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Bedna“ KVIFF 2022 recenze: drsné drama zkoumá složitý vztah otce a syna

„Bedna“ KVIFF 2022 recenze: drsné drama zkoumá složitý vztah otce a syna

Photo © Ivanhoe Pictures
Photo © Ivanhoe Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dospívající chla­pec se vyrov­ná­vá se smr­tí své­ho otce a záro­veň se nechá­vá vtáh­nout do stin­ných strá­nek mexic­ké­ho výrob­ní­ho prů­mys­lu ve fil­mu Krabice (La caja), kte­rý po loň­ském debu­tu na fes­ti­va­lu v Benátkách zaví­tá na letoš­ní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech.

Film The Box, kte­rý reží­ro­val Lorenzo Vigas (Z dál­ky), je sub­til­ní a jis­tý, ale poma­lu odha­lu­je svůj koneč­ný obsah; vrchol­né scé­ny, kte­ré odha­lu­jí, že vyprá­vě­ní je zamě­ře­no spí­še na vnitř­ní růst než na vněj­ší udá­los­ti, kte­ré se ve fil­mu ode­hrá­va­jí, si divá­ky buď zís­ka­jí, nebo je odra­dí.

Krabice začí­ná scé­nou, kdy dospí­va­jí­cí Hatzin (Hatzin Navarette) jede auto­bu­sem z Mexico City na před­měs­tí Chihuahuy, aby vyzve­dl zpo­pel­ně­né ostat­ky své­ho odci­ze­né­ho otce, kte­ré jsou mu pře­dá­ny v mini­a­tur­ní oce­lo­vé rakvi.

Na zpá­teč­ní ces­tě se však sta­ne zvlášt­ní věc: spat­ří své­ho otce pra­co­vat na uli­cích měs­ta. Mario (Hernan Mendoza) trvá na tom, že chla­pec je zma­te­ný, ale nápad­ně se podo­bá prů­ka­zu totož­nos­ti, kte­rý Hatzin dostal spo­lu s ostat­ky.

Přes Mariův počá­teč­ní odpor se Hatzin drží kolem a nako­nec staré­ho muže una­ví. Mario nemá moc na výběr, vez­me ho pod svá kří­d­la a sezná­mí ho se svou kaž­do­den­ní pra­cí: jako pochyb­ný nábo­rář v pod­svě­tí pro vel­kou nejme­no­va­nou výrob­ní spo­leč­nost.

Na sever od ame­ric­kých hra­nic se ode­hrá­vá kli­šo­vi­tá scé­na, v níž mexič­tí při­stě­ho­val­ci hle­da­jí­cí prá­ci boju­jí o mož­nost nasko­čit na kor­bu pic­ku­pu a vyra­zit za den­ní mzdu na manu­ál­ní prá­ci. Na jih od hra­nic se ode­hrá­vá podiv­ná para­lel­ní scé­na, kdy Mario jez­dí auto­bu­sem od měs­ta k měs­tu a pře­mlou­vá poten­ci­ál­ní zaměst­nan­ce, aby pode­psa­li dlou­ho­do­bou smlou­vu za mizi­vou mzdu v dysto­pic­ké továr­ně v pouš­ti.

Hatzinův morál­ní kom­pas je dosta­teč­ně širo­ký na to, aby se cítil poho­dl­ně, když poten­ci­ál­ním rekru­tům lže, ale sku­teč­ně tem­né pod­hou­bí výrob­ní­ho prů­mys­lu, pro kte­rý pra­cu­je, se začí­ná pro­je­vo­vat se zprá­va­mi o zmi­ze­lých zaměst­nan­cích a tělech poho­ze­ných v pouš­ti. Přestože si s mužem, o němž trvá na tom, že je jeho otcem, vytvá­ří stá­le bliž­ší vztah, pova­ha jejich prá­ce je začí­ná roz­dě­lo­vat.

V nejed­no­znač­nos­ti fil­mu The Box je sku­teč­ná krá­sa: buď je Mario sku­teč­ně Hatzinův otec, nebo není, a film v prů­bě­hu vyprá­vě­ní upouš­tí jem­né názna­ky, kte­ré nám umož­ňu­jí vyvo­dit urči­té závě­ry. Zda je Mario sku­teč­ně Hatzinovým otcem, se však brzy sta­ne nepod­stat­ným: je to otcov­ská posta­va, kte­rá vyu­ží­vá Hatzinovy dob­ré pova­hy a nako­nec ho zkla­me.

Příběh The Box, pod­po­ře­ný pís­ko­vě bílou kame­rou upro­střed drs­né mexic­ké kra­ji­ny, je dojem­ným zkou­má­ním vzta­hů mezi otcem a synem a vyrov­ná­vá­ním se s ide­ál­ním otcem, kte­ré­ho si člo­věk mož­ná vytvo­řil ve své hla­vě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87109 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71575 KB. | 23.06.2024 - 06:19:43