Kritiky.cz > Profily osob > CATE BLANCHETT

CATE BLANCHETT

CTBL
CTBL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

CATE BLANCHETT  je jed­nou z umě­lec­kých reži­sé­rek a také výkon­nou spo­lu­ře­di­tel­kou diva­del­ní spo­leč­nos­ti v Sydney spo­lu s Andrewem Uptonem. Vystudovala na aus­tral­ském Institutu diva­del­ní­ho umě­ní a je drži­tel­kou Honorary Doctorates of Letters z uni­ver­zi­ty v Novém Jižním Walesu a University of Sydney.

Blanchett zís­ka­la Oscara® za ztvár­ně­ní Katharine Hepburn ve fil­mu „Letec“ Martina Scorseese a Howarda Hughese roku 2004, za nějž zís­ka­la také cenu BAFTA a cenu Screen Actors Guild (SAG) a také nomi­na­ci na Zlatý gló­bus. Roku 2008 byla Blanchett dvoj­ná­sob­ně nomi­no­vá­na na Oscara®, jakož­to nej­lep­ší hereč­ka za „Elizabeth: Zlatý věk“ a za nej­lep­ší ved­lej­ší žen­skou roli ve fil­mu „Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana“, čímž se sta­la tepr­ve pátou hereč­kou v osca­ro­vé his­to­rii, kte­rá byla nomi­no­vá­na v jed­nom roce v obou herec­kých kate­go­ri­ích. Dále pak byla nomi­no­vá­na jak na cenu SAG tak na BAFTA, za nej­lep­ší hereč­ku a nej­lep­ší ved­lej­ší roli, tak­též za fil­my „Elizabeth: Zlatý věk“ a „Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana“. A prá­vě za ten dosta­la Zlatý gló­bus, cenu Independent Spirit Award, něko­lik oce­ně­ní fil­mo­vé kri­ti­ky, a na Benátském fes­ti­va­le v roce 2007 také Volpi Cup jakož­to nej­lep­ší hereč­ka.

Svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara® , cenu BAFTA, Zlatý glo­bus a cenu lon­dýn­ské fil­mo­vé kri­ti­ky, zís­ka­la za ztvár­ně­ní krá­lov­ny Alžběty I. ve fil­mu Shekhara Kapura „Alžběta“. Za roli v „Zápisky o skan­dá­lu“ obdr­že­la nomi­na­ce na Oscara®, cenu SAG a Zlatý gló­bus. Nominace na Zlatý gló­bus v kate­go­rii hlav­ní role zís­ka­la za svo­ji prá­ci ve fil­mu Joela Schumachera „Veronica Guerin“ a ve fil­mu „Bandité“ Barryho Levinsona. Získala také nomi­na­ci na cenu BAFTA za dří­věj­ší roli ve fil­mu „The Talented Mr. Ripley“ od Anthonyho Minghella.

             Blanchett také účin­ku­je v něko­li­ka nad­chá­ze­jí­cích fil­mech, včet­ně dvou od Terrence Malicka, Woodyho Allena a „The Monuments Men“ George Clooneyho.

Blanchett ztvár­ni­la roli Galadriel v tri­lo­gii „Pán prs­te­nů“ reži­sé­ra Petera Jacksona. Na sezna­mu jejích před­cho­zích fil­mo­vých úspě­chů jsou napří­klad „Hanna“ Joea Wrighta. „Robin Hood“ od Ridleyho Scotta, „Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona“ od Davida Finchera, dále pak trhák „Indiana Jones a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky“ Stevena Spielberga, „Berlínské spik­nu­tí“, „Babel“ a “Život pod vodou” Wese Andersona.

Mezi její dal­ší fil­my pat­ří napří­klad „Kafe a cigá­ra“ Jima Jarmusche, kte­ré jí vynes­lo nomi­na­ci na cenu Independent Spirit Award, „Ztracené“ Rona Howardse, „Ta zále­ži­tost s Gray“ Gilliana Armstronga, „Ostrovní zprá­vy“ Lasse Hallströma, „Dokonalý man­žel“ Olivera Parkera, „Malá ryba“ Romana Woodse,  „Bláznivá runway“ Mika Newella, „Dar“ Simona Raimiho, „Muž, kte­rý pla­kal“ od Sally Potter, „Cesta do ráje“ a „Lizzie je poklad“ Bruce Beresforda, za kte­rý dosta­la cenu aus­tral­ské fil­mo­vé kri­ti­ky (AFI) a tak­též cenu Sydney Film Critics za nej­lep­ší ved­lej­ší roli. Za film „Oscar a Lucinda“ Gilliana Armstronga, kde si zahrá­la po boku Ralpha Fiennese, zís­ka­la také nomi­na­ci od AFI za nej­lep­ší herec­ký výkon.

Blanchett také už pět let pra­cu­je v Austrálii i jin­de v cizi­ně, a to jako umě­lec­ká reži­sér­ka a výkon­ná spo­lu­ře­di­tel­ka  Sydney Theatre Company (STC). Během toho­to obdo­bí uved­la Blanchett Richarda II. v uzná­va­ném před­sta­ve­ní STC „Válka růží“, Blanche Du Bois v „Tramvaji do sta­ni­ce Touha“ Tennesseho Williamse, kte­ré reží­ro­va­la Liv Ullman a kte­ré se díky znač­né­mu ohla­su dosta­lo ze Sydney do Washingotnu a New Yorku (kde bylo její před­sta­ve­ní dení­kem New York Times ozna­če­no za nej­lep­ší před­sta­ve­ní roku), za něž zís­ka­la cenu Helen Hayes za výji­meč­ný herec­ký výkon v zahra­nič­ní pro­duk­ci. Další před­sta­ve­ní uve­de­né v New York City a Washingtonu byl „Strýček Váňa“ Antona Pavloviče Čechova, kte­ré­ho adap­to­val Andrew Upton během hlav­ní sezó­ny v roce 2010, a kde si také Blanchett zahrá­la Jelenu. Toto před­sta­ve­ní hrá­li také na Lincoln Center Festival v červ­nu roku 2012 a Blanchett za něj obdr­že­la cenu Helen Hayes za výji­meč­ný herec­ký výkon. Nedávno se také obje­vi­la jako Lotte v před­sta­ve­ní „Velký a malý“ od Botto Strausse, s nímž pro­ces­to­va­la Evropu kří­žem krá­žem během roku 2012 a celá diva­del­ní sezó­na v Sydney se tak sta­la sou­čás­tí Londýnské kul­tur­ní olym­pi­á­dy. Její před­sta­ve­ní v „Malém a vel­kém“ bylo oce­ně­no napříč svě­to­vou kri­ti­kou, a také za něj vyhrá­la cenu Helpmann Award za nej­lep­ší herec­ký výkon a nomi­na­ci na nej­lep­ší herec­ký výkon od Evening Standard, kte­rý udí­lí diva­del­ní ceny (vítě­zo­vé budou tepr­ve ohlá­še­ni).

Za svůj pří­nos v herec­tví byla Blanchett udě­le­na Centenary Medal a v roce 2007 byla navíc jme­no­vá­na časo­pi­sem Time mezi stov­ku nej­vliv­něj­ších lidí. Získala také hvězdu na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

V roce 2008 Blanchett spo­lupřed­se­da­la kre­a­tiv­ní­mu týmu minis­ter­ské­ho před­se­dy pro Australia’s National Summit 2020. Je také pat­ron­kou Sydney Film Festivalu a také zvlášt­ní vyslan­ky­ní spo­leč­nos­ti Australian Conservation Foundation a Australského fil­mo­vé­ho insti­tu­tu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15233 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71684 KB. | 18.06.2024 - 23:06:20