Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Free Solo – Recenze – 80%

Free Solo – Recenze – 80%

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Oscarem oce­ně­ný ame­ric­ký doku­ment Free Solo se zabý­vá výko­nem a osob­nos­tí tři­ce­ti­le­té­ho horo­lez­ce Alexe Honnolda, kte­rý se roz­ho­dl vylézt na skal­ní stě­nu El Capitan (což je 900 met­rů vyso­ký skal­ní masiv s prak­tic­ky kol­mým náklo­nem) meto­dou „free solo“, což zna­me­ná bez pomo­ci a bez jaké­ho­ko­li jiš­tě­ní. Jinými slo­vy, kdy­by udě­lal během toho leze­ní jedi­nou chy­bu, tak by spa­dl a zemřel.
 
Free Solo – Recenze
Zdroj fotek: artcam.cz


Film pozůstá­vá pře­de­vším ze scén, v nichž sle­du­je­me Alexe (kte­rý už má pocho­pi­tel­ně s free solo leze­ním řadu zku­še­nos­tí) tré­no­vat na jeho vysně­ný výstup nej­pr­ve nane­čis­to, tedy s jiš­tě­ním a s kolegy-horolezci, což je čas­to pro­klá­dá­no zábě­ry z jeho sou­kro­mí a roz­ho­vo­ry s dal­ší­mi lid­mi v jeho oko­lí včet­ně jiných horo­lez­ců, mamin­ky, pří­tel­ky­ně i doku­men­ta­ris­tů samot­ných, při­čemž všich­ni jsou ner­vóz­ní z toho, jest­li se Alex náho­dou během natá­če­ní neza­bi­je. Snímek pak vrcho­lí výstu­pem „naostro“, kte­rý je vel­mi napí­na­vý, i když pře­dem víte, jak to dopad­ne.
Mimochodem, vět­ši­na zábě­rů Alexova leze­ní, při nichž drží na ská­le jen za nepa­tr­né, téměř nevi­di­tel­né a sotva hma­ta­tel­né mini-výstupky a pod ním je něko­lik set met­rů hlu­bo­ká pro­past, jsou fan­tas­tic­ké a divá­kům trpí­cím závra­tě­mi či stra­chem z výšek prav­dě­po­dob­ně neu­dě­la­jí úpl­ně dob­ře. Při pomyš­le­ní, že Alex navíc není nijak jiš­těn, je nabí­led­ni si mys­let, že jde zřej­mě o pořád­né­ho mago­ra. Což je také jed­na z věcí, jíž se doku­ment zabý­vá, ale bohu­žel pou­ze zběž­ně a povrch­ně.
Cílem fil­ma­řů totiž zjev­ně bylo nato­čit jejich doku­ment tak, aby divá­ci moh­li pře­de­vším žas­nout nad Alexovým mimo­řád­ným spor­tov­ním výko­nem, jenž se vymy­ká zdra­vé­mu rozu­mu a vypo­ví­dá nejen o jeho per­fekt­ní fyzic­ké kon­di­ci, chlad­no­krev­né odva­ze a odhod­lá­ní, ale i o jeho vyrov­na­né mys­li, ade­kvát­ním sebe­vě­do­mí a doko­na­lé sebe­kon­t­ro­le. Alex zjev­ně není sebe­vrah (když se na leze­ní necí­tí, tak nele­ze), leč cen­t­ra stra­chu a sebezá­cho­vy mu zjev­ně v moz­ku pra­cu­jí ome­ze­ně a jinak než u vět­ši­ny ostat­ních lidí – což ve fil­mu potvr­zu­jí i dok­to­ři – nicmé­ně toto téma sní­mek už více nepro­hlu­bu­je.
Free Solo – Recenze

Filmaři tudíž Alexovo nit­ro a jeho pozo­ru­hod­ně vyši­nu­tou osob­nost pří­liš detail­ně nero­ze­bí­ra­jí a jeho sou­kro­mým živo­tem a vzta­hy se zabý­va­jí jen čis­tě infor­ma­tiv­ně hlav­ně kvů­li tomu, aby na něm divá­kům zále­že­lo a báli se o něj. Takže ho nechá­va­jí vzpo­mí­nat na jiné horo­lez­ce, s nimiž se znal a kte­ří zemře­li prá­vě při free solo leze­ní, doko­leč­ka omí­la­jí, jak je výstup na El Capitan nebez­peč­ný, jak se o něj všich­ni bojí a jakým způ­so­bem se na jeho psy­chi­ce pode­pi­su­je poměr­ně čer­s­tvý vztah s jeho pří­tel­ky­ní, jímž se při minu­lých free solo výstu­pech nemu­sel zatě­žo­vat.
Výsledný doku­ment, stan­dard­ně struk­tu­ro­va­ný, leč tech­nic­ky zvlád­nu­tý per­fekt­ně, tak nesto­jí pri­már­ně na roz­pitvá­vá­ní doku­men­to­va­né­ho sub­jek­tu, nýbrž na o dost prost­ší sna­ze dojí­mat a okouz­lo­vat zazna­me­na­nou udá­los­tí, což na jed­nu stra­nu tro­chu zamr­zí, na stra­nu dru­hou to ale za ten záži­tek sto­jí. Pořád jde totiž o sil­ný, str­hu­jí­cí a skvě­le nato­če­ný film o uni­kát­ním člo­vě­ku, jenž doká­zal něco neu­vě­ři­tel­né­ho, přes­to­že jde více­mé­ně jen o popis­ný medai­lo­nek osla­vu­jí­cí pře­ko­ná­vá­ní limi­tů, lid­ské­ho ducha, fyzic­kou zdat­nost a schop­nos­ti jeho své­ráz­né­ho pro­ta­go­nis­ty.


Podívejte se na hodnocení Free Solo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97436 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71645 KB. | 14.06.2024 - 02:38:37