Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Česká klasika „Sedmikrásky“ se umístila na 28. místě v anketě Sight and Sound o nejlepší filmy všech dob

Česká klasika „Sedmikrásky“ se umístila na 28. místě v anketě Sight and Sound o nejlepší filmy všech dob

Photo © Bonton Home Video
Photo © Bonton Home Video
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klasika čes­ké nové vlny Sedmikrásky Věry Chytilové zazna­me­na­la v posled­ních letech prud­ký nárůst celo­svě­to­vé popu­la­ri­ty, v roce 2017 se dosta­la na seznam 100 nej­lep­ších fil­mo­vých kome­dií BBC a v roce 2019 se umís­ti­la na 6. mís­tě v sezna­mu 100 nej­lep­ších fil­mů reží­ro­va­ných žena­mi. Film se dočkal nové­ho ohro­mu­jí­cí­ho 4K transfe­ru z Českého národ­ní­ho fil­mo­vé­ho archi­vu, kte­rý byl začát­kem toho­to roku zno­vu uve­den do ame­ric­kých kin a tepr­ve minu­lý měsíc se obje­vil na blu-ray díky Criterion Collection.

Nyní se pro­bo­jo­val do anke­ty BFI Sight and Sound 2022 a umís­til se na 28. mís­tě mezi nej­lep­ší­mi fil­my všech dob, čímž vklou­zl pří­mo mezi devíti­ho­di­no­vý doku­ment o holo­caus­tu Šoa Clauda Lanzmanna na 27. mís­tě a neko­neč­ně vliv­né­ho Taxikáře Martina Scorseseho na 29. mís­tě.

Anketa Sight and Sound, kte­rá se koná jen jed­nou za deset let, je před­ním sezna­mem nej­lep­ších fil­mů všech dob. Od pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí žádá Britský fil­mo­vý insti­tut kaž­dých deset let nej­u­zná­va­něj­ší svě­to­vé fil­mo­vé kri­ti­ky, aby sesta­vi­li osob­ní desít­ku nej­lep­ších fil­mů, a výsled­ky se shro­maž­ďu­jí v anke­tě Sight and Sound. V letoš­ním roce BFI téměř zdvoj­ná­so­bil počet účast­ní­ků z řad kri­ti­ků, což ved­lo k řadě pře­kva­pe­ní.

Když byl jako nej­lep­ší film všech dob uvá­děn Občan Kane Orsona Wellese, bylo to pře­de­vším díky jeho úspě­chu v anke­tě Sight and Sound v letech 1962 až 2002, kdy půl sto­le­tí vévo­dil tomu­to žeb­říč­ku.

V roce 2012 však Kanea z pozi­ce vše­o­bec­ně uzná­va­né­ho nej­lep­ší­ho fil­mu sesa­dil film Vertigo Alfreda Hitchocka a nyní se na vrchol obou dostal sní­mek Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles reži­sér­ky Chantal Ackermanové.

Ackermanové film je mis­trov­ským dílem, ale také arto­vým fil­mem, kte­rý je pro širo­kou veřej­nost nepří­stup­ný tak, jak před­cho­zí výbě­ry neby­ly; už samot­ný název, fran­couz­sky psa­ná adre­sa uli­ce, bude sta­čit k tomu, aby vět­ši­nu divá­ků odra­dil. Zato cine­fi­lo­vé, kte­ří Jeanne Dielmanovou nevi­dě­li, se mají oprav­du na co těšit.

Také Daisies je mož­ná pro vět­ši­nu čte­ná­řů neob­vyk­lým zařa­ze­ním do tři­cít­ky, ale zaslou­ží si (znovu)objevení. Závratně pod­vrat­ná výzva k odpo­ru pro­ti patri­ar­chá­tu poslou­ži­la jako doko­na­lá meta­fo­ra rodí­cí­ho se Pražského jara a hnu­tí čes­ké nové vlny, během nichž se uměl­ci a fil­ma­ři posta­vi­li pro­ti komu­nis­tic­kým utla­čo­va­te­lům.

Režisérka Věra Chytilová si zaslou­ží recen­zi i pro fil­mo­vé fanouš­ky, kte­ří se prav­dě­po­dob­ně nese­t­ka­jí s vět­ším množ­stvím její tvor­by. Zatímco její přá­te­lé a kra­ja­né jako Miloš Forman utek­li do Hollywoodu a skli­di­li vel­ký úspěch, Chytilová dosta­la po uve­de­ní své­ho sním­ku Ovoce ráje v Cannes v roce 1970 na osm let zákaz natá­če­ní.

Poté v komu­nis­tic­kém Československu v rela­tiv­ní nezná­mos­ti pokra­čo­va­la v natá­če­ní fil­mů, v nichž si dobí­ra­la cen­zu­ru hra­vě surre­a­lis­tic­ký­mi a pod­vrat­ný­mi pohle­dy na moder­ní život. Její film Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) je tuzem­skou kome­di­ál­ní kla­si­kou a čeká na mezi­ná­rod­ní obje­ve­ní.

Dědictví je zřej­mě prv­ním čes­kým či čes­ko­slo­ven­ským fil­mem, kte­rý se dostal do prv­ní stov­ky v anke­tě Sight and Sound, i když úpl­né sezna­my dří­věj­ších vydá­ní se shá­ně­jí těž­ko. V anke­tě Sight and Sound 2012 se Sedmikrásky umís­ti­ly na 202. mís­tě. Epos Františka Vláčila Marketa Lazarová byl v této anke­tě nej­lé­pe hod­no­ce­ným čes­kým fil­mem, když se umís­til na #154.

Česká fil­mo­vá kri­ti­ka zvo­li­la Marketu Lazarovou za nej­lep­ší čes­ký film hned v něko­li­ka růz­ných anke­tách, pře­de­vším v anke­tě Projekt 100 z roku 1998 a v anke­tě časo­pi­su Respekt z roku 2011.

A zatím­co Sedmikrásky jsou jedi­ným čes­kým fil­mem, kte­rý se umís­til mezi 100 nej­lep­ší­mi všech dob pod­le Sight and Sound, na ČSFD, míst­ní ver­zi IMDb, se mezi 50 nej­lep­ší­mi čes­ký­mi fil­my neu­mís­ti­la, tam nadá­le kra­lu­jí útul­né Pelíšky z roku 1999.

Plná stov­ka nej­lep­ších fil­mů z anke­ty Sight and Sound z roku 2022:

 • 1. Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

 • 2. Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)

 • 3. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

 • 4. Tokyo Story (Ozu Yasujiro, 1953)

 • 5. In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2001)

 • 6. 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)

 • 7. Beau tra­vail (Claire Denis, 1998)

 • 8. Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)

 • 9. Man with a Movie Camera (Dziga Vertov, 1929)

 • 10. Singin’ in the Rain (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

 • 11. Sunrise: A Song of Two Humans (F.W. Murnau, 1927)

 • 12. The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)

 • 13. La Règle du Jeu (Jean Renoir, 1939)

 • 14. Cléo from 5 to 7 (Agnès Varda, 1962)

 • 15. The Searchers (John Ford, 1956)

 • 16. Meshes of the Afternoon (Maya Deren and Alexander Hammid, 1943)

 • 17. Close-Up (Abbas Kiarostami, 1989)

 • 18. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

 • 19. Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)

 • 20. Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)

 • 21. The Passion of Joan of Arc (Carl Theodor Dreyer, 1927)

 • 21. Late Spring (Ozu Yasujiro, 1949)

 • 23. Playtime (Jacques Tati, 1967)

 • 24. Do the Right Thing (Spike Lee, 1989)

 • 25. Au Hasard Balthazar (Robert Bresson, 1966)

 • 25. The Night of the Hunter (Charles Laughton, 1955)

 • 27. Shoah (Claude Lanzmann, 1985)

 • 28. Daisies (Věra Chytilová, 1966)

 • 29. Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)

 • 30. Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma, 2019)

 • 31. Mirror (Andrei Tarkovsky, 1975)

 • 31. 8½ (Federico Fellini, 1963)

 • 31. Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)

 • 34. L’Atalante (Jean Vigo, 1934)

 • 35. Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955)

 • 36. City Lights (Charlie Chaplin, 1931)

 • 36. M (Fritz Lang, 1931)

 • 38. À bout de sou­f­fle (Jean-Luc Godard, 1960)

 • 38. Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959)

 • 38. Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)

 • 41. Bicycle Thieves (Vittorio De Sica, 1948)

 • 41. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

 • 43. Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)

 • 43. Killer of Sheep (Charles Burnett, 1977)

 • 45. North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959)

 • 45. The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, 1966)

 • 45. Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)

 • 48. Wanda (Barbara Loden, 1970)

 • 48. Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)

 • 50. The 400 Blows (François Truffaut, 1959)

 • 50. The Piano (Jane Campion, 1992)

 • 52. News from Home (Chantal Akerman, 1976)

 • 52. Fear Eats the Soul (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

 • 54. The Apartment (Billy Wilder, 1960)

 • 54. Battleship Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)

 • 54. Sherlock Jr. (Buster Keaton, 1924)

 • 54. Le Mépris (Jean-Luc Godard 1963)

 • 54. Blade Runner (Ridley Scott 1982)

 • 59. Sans soleil (Chris Marker 1982)

 • 60. Daughters of the Dust (Julie Dash 1991)

 • 60. La dol­ce vita (Federico Fellini 1960)

 • 60. Moonlight (Barry Jenkins 2016)

 • 63. Casablanca (Michael Curtiz 1942)

 • 63. GoodFellas (Martin Scorsese 1990)

 • 63. The Third Man (Carol Reed 1949)

 • 66. Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty 1973)

 • 67. The Gleaners and I (Agnès Varda 2000)

 • 67. Metropolis (Fritz Lang 1927)

 • 67. Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky 1966)

 • 67. The Red Shoes (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

 • 67. La Jetée (Chris Marker 1962)

 • 72. My Neighbour Totoro (Miyazaki Hayao 1988)

 • 72. Journey to Italy (Roberto Rossellini 1954)

 • 72. L’avventura (Michelangelo Antonioni 1960)

 • 75. Imitation of Life (Douglas Sirk 1959)

 • 75. Sansho the Bailiff (Mizoguchi Kenji 1954)

 • 75. Spirited Away (Miyazaki Hayao 2001)

 • 78. A Brighter Summer Day (Edward Yang 1991)

 • 78. Sátántangó (Béla Tarr 1994)

 • 78. Céline and Julie Go Boating (Jacques Rivette 1974)

 • 78. Modern Times (Charlie Chaplin 1936)

 • 78. Sunset Blvd. (Billy Wilder 1950)

 • 78. A Matter of Life and Death (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

 • 84. Blue Velvet (David Lynch 1986)

 • 84. Pierrot le fou (Jean-Luc Godard 1965)

 • 84. Histoire(s) du ciné­ma (Jean-Luc Godard 1988-1998)

 • 84. The Spirit of the Beehive (Victor Erice, 1973)

 • 88. The Shining (Stanley Kubrick, 1980)

 • 88. Chungking Express (Wong Kar Wai, 1994)

 • 90. Madame de… (Max Ophüls, 1953)

 • 90. The Leopard (Luchino Visconti, 1962)

 • 90. Ugetsu (Mizoguchi Kenji, 1953)

 • 90. Parasite (Bong Joon Ho, 2019)

 • 90. Yi Yi (Edward Yang, 1999)

 • 95. A Man Escaped (Robert Bresson, 1956)

 • 95. The General (Buster Keaton, 1926)

 • 95. Once upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968)

 • 95. Get Out (Jordan Peele, 2017)

 • 95. Black Girl (Ousmane Sembène, 1965)

 • 95. Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, 2004)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50857 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72459 KB. | 24.05.2024 - 19:20:02