Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Česká republika má první prezidentku - ve 3. sérii seriálu Jack Ryan

Česká republika má první prezidentku - ve 3. sérii seriálu Jack Ryan

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí série Jacka Ryana se nyní vysí­lá na Amazon Prime a pro divá­ky v České repub­li­ce je obzvlášť zají­ma­vá: seri­ál se v roce 2021 natá­čel v Praze a čes­ké posta­vy hra­jí v ději této série klí­čo­vou roli.

V prv­ní řadě je to Alena Kováčová, pre­zi­dent­ka České repub­li­ky v tom­to uni­ver­zu Jacka Ryana a hlav­ní posta­va tře­tí série. Hraje ji němec­ká hereč­ka Nina Hossová (Kontraktér, Nejhledanější muž) a roz­hod­ně půso­bí jiným dojmem než její sku­teč­ný pro­těj­šek, při­čemž její před­lo­hou byla prav­dě­po­dob­ně slo­ven­ská pre­zi­dent­ka Zuzana Čaputová.

Současný čes­ký pre­zi­dent Miloš Zeman mezi­tím po dese­ti letech v čele stá­tu začát­kem letoš­ní­ho roku opus­tí svůj úřad a vize Jacka Ryana o ženě na Pražském hra­dě se mož­ná napl­ní. Danuše Nerudová, býva­lá lek­tor­ka Mendelovy uni­ver­zi­ty v Brně, se v prů­zku­mech veřej­né­ho míně­ní řadí mezi tři hlav­ní kan­di­dá­ty, kte­ří se ten­to měsíc utka­jí v pre­zi­dent­ských vol­bách spo­lu s býva­lým pre­mi­é­rem Andrejem Babišem a býva­lým gene­rá­lem NATO Petrem Pavlem.

Ve tře­tím pokra­čo­vá­ní Jacka Ryana se čes­ký pre­zi­dent zaple­te do plá­nu obno­vit slá­vu Ruska z dob Sovětského sva­zu poté, co je v Praze zavraž­děn dob­ro­ti­vý rus­ký minis­tr zahra­ni­čí. Alena Kováčová s pomo­cí Jamese Greera (Wendell Pierce) ze CIA roz­plé­tá spik­nu­tí z Prahy, zatím­co zběh­lý Jack Ryan (John Krasinski) se vydá­vá na útěk po celé Evropě, aby očis­til své jmé­no.

Pražské loka­ce se obje­vu­jí v celé sed­mi­díl­né sérii, při­čemž Alenina základ­na na Pražském hra­dě se čas­to obje­vu­je v úvod­ních zábě­rech. Mihnou se i dal­ší loka­ce v cen­t­ru Prahy, včet­ně oblas­ti Starého Města a u Karlova mos­tu na Malé Straně.

Společně s Prahou se ve tře­tí sérii Jacka Ryana obje­vu­jí i ven­kov­ské loka­ce v Čechách, včet­ně letec­ké základ­ny v Čáslavi, a také loka­ce ve střed­ní Evropě, včet­ně Říma, Atén, Vídně a Budapešti.

Přestože se samot­ný Jack Ryan v Praze do akce pří­liš nedo­sta­ne, herec John Krasinski vyu­žil pří­le­ži­tos­ti a během své­ho poby­tu v Praze se zasta­vil na ame­ric­kém vel­vy­sla­nec­tví v České repub­li­ce. V době, kdy ve měs­tě vrcho­li­la ome­ze­ní Covidu, se setkal s úřed­ní­ky v mas­ce na obli­če­ji.

Další dějo­vé momen­ty ve tře­tí sérii Jacka Ryana umož­ňu­jí nepří­liš poho­dl­ná srov­ná­ní s reál­ným svě­tem. Tato sezó­na byla nato­če­na před rus­kou inva­zí na Ukrajinu a rus­ké hroz­by postu­pu na Ukrajinu (a Slovensko) půso­bí zne­po­ko­ji­vě pro­zí­ra­vě.

Ruský vůd­ce Jacka Ryana je mezi­tím ve srov­ná­ní se svým pro­tějš­kem v reál­ném svě­tě pozi­tiv­ně hrdin­ský. Prezident Surikov, kte­ré­ho hra­je Michail Safronov, je sám obě­tí rus­ké­ho povstá­ní a spo­lu­pra­cu­je s čes­kým pre­zi­den­tem na odha­le­ní spik­nu­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15518 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72089 KB. | 18.04.2024 - 07:30:57