Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK

ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK

Graf
Graf
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skoro před půl rokem šel ten­to sní­mek do kin. K pre­mi­é­ře na digi­tál­ních nosi­čích neuško­dí napsat recen­zi posled­ní­ho sním­ku Neilla Blomkampa.

Po fil­mu District 9 v Jihoafrické repub­li­ce nato­čil své dru­hé Sci-fi. Tentokrát z Los Angeles a z oběž­né dráhy. Díky jeho talen­tu na reži­sér­ské žid­li se mu pod jeho ruce dosta­li herec­ké hvězdy Matt Damon, Jodie Foster a William Fichtner. Samozřejmostí je účast jeho kama­rá­da Sharlta Copleye, kte­rý si svo­ji posta­vu doká­že krás­ně zahrát.

Hlavní posta­vou je děl­ník Max, kte­ré­mu díky smr­tel­né­mu ozá­ře­ní zbý­vá pou­ze pět dní živo­ta. A pro­to se roz­hod­ne pro sebe­vra­žed­nou akci, kte­rá by mu měla život zachrá­nit. V Elysiu, umě­le vytvo­ře­ném sate­li­tu Země a na kte­rém žijí pou­ze ti nej­bo­hat­ší, je mož­nost, jak svůj život zachrá­nit. Díky jeho sebe­vra­žed­né akci, do kte­ré Neill Blomkamp, i jako scé­na­ris­ta, zane­sl i krá­dež cen­ných infor­ma­cí, vlas­ti­zra­du i sebe­obě­to­vá­ní, doká­že zachrá­nit celou zde­vas­to­va­nou Zemi.

Film je sice jed­nou­chý pří­bě­hem, ale díky reži­sér­ské­mu umě­ní je to film doko­na­lý. Teda na Sci-fi. Každá z jeho postav má jas­né cíle, a tak ihned od začát­ku fil­mu víme, na čem jsme. Díky tomu sle­du­je­me pří­běh Maxe, kte­rý mimo­cho­dem zachrá­ní lid­stvo. Je veli­ce dob­ré, že celý sní­mek je jed­no­du­chý a že od prv­ní­ho oka­mži­ku víme, co a jak kte­rá posta­va prav­dě­po­dob­ně udě­lá.

Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je čer­ná ovce Elysia. Ji jde pou­ze o její vlast­ní bla­ho, a tak neo­myl­ně zabi­jí neplá­no­va­né při­stě­ho­val­ce, kte­ří se sna­ží o záchra­nu své­ho živo­ta ze Země.

Prezident továr­ny na robo­ty (William Fichtner), kte­rý je veli­ce snad­no upla­ti­tel­ný a své pra­cov­ní­ky vede ve straš­ně těž­kých pod­mín­kách. Je též také tvůr­ce pro­gra­mu Elysea, kte­rý může libo­vol­ně upra­vo­vat, dle přá­ní tajem­ni­ce.

Dělník Max (Matt Damon), kte­rý se ocit­ne na pra­hu smr­ti, kdy kvů­li poru­še stro­je na vypa­lo­vá­ní robo­tů dosta­ne smr­tel­né ozá­ře­ní a kvů­li své­mu živo­tu, kte­rý můžou pomo­ci vylé­čit pou­ze „poste­le“ v Elyseu, se vrh­ne na sebe­vra­žed­nou misi.

Sestřička Frey (Alice Braga), kte­rá se zná s Maxem už od dět­ství a díky záchra­ně Maxe se dosta­ne do vel­kých potí­ží a sho­dou i do Elysea, kde může vylé­čit svo­jí dce­ru, kte­rá má smr­tel­nou nemoc.

Nájemný agent Kruger (Sharlto Copley) je zabi­jác­ký agent, kte­rý na zemi pro­vá­dí akce pro Elysium. Od niče­ní vesmír­ných raket uprch­lí­ků, kte­ří smě­řu­jí směr Elyseum, po zabí­je­ní nepo­ho­dl­ných lidí.

U všech těch­to postav je vidět jejich vývoj. Jejich reak­ce jsou jed­no­znač­né a spo­leč­ně ve fil­mu postu­pu­jí tak, aby vše vyvr­cho­li­lo ve finál­ním zúčto­vá­ní, kte­ré umož­ní záchra­nu lidí ze Země. Dle mých ostat­ních shléd­nu­tých fil­mů v tom­to roce je pro mě ten­to film veli­ce láka­vý, téměř až doko­na­lý ve všech ohle­dech. Na nic si nikdo z her­ců nehra­je a potě­ši­la mne kaž­dá malič­kost, kte­rá byla z pohle­du Sci-fi tech­no­lo­gie reál­ná.

Po fil­mu District 9 se Neill Blomkamp dostal na pro­za­tím­ní vrchol, a tak budu sle­do­vat stá­le jeho tvor­bu. Je zají­ma­vé, že je ve stej­ném věku jako já a už je tak slav­ný a pěk­ně za vodou. Bohužel já zřej­mě nemám tolik talen­tu, abych ten­to film nato­čil, a tak mi musí vysta­čit, že napíšu recen­zi na ten­to film.

Tentokrát k bonu­sům na blu-ray nemám žád­né výtky. Vše potřeb­né se z bonu­so­vých infor­ma­cích dozví­te, jak pro­bí­ha­la pří­pra­va, prů­běh natá­če­ní a samo­zřej­mos­tí jsou i pro­dlou­že­né scé­ny.

Bonusy:

  • Konstrukce uto­pie: Stvoření spo­leč­nos­ti na nebi
  • Spolupráce: Herecké výko­ny v Elysiu
  • Prodloužená scé­na
  • Vize r. 2154 - Interaktivní pro­hlíd­ka výtvar­né podo­by Elysia
  • Cesta k Elysiu: Představa Elysia
  • Natáčení Elysia
  • Na pod­po­ru pří­bě­hu: Vizuální efek­ty Elysia
  • Technologie roku 2154
  • Vylepšování Elysia

Bitrate

Graf

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Podívejte se na hodnocení Elysium na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35680 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72675 KB. | 12.04.2024 - 20:14:27