Kritiky.cz > Recenze knih > Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)

Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)

Narozeniny
Narozeniny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Valerie Wyattová je uzná­va­nou odbor­ni­cí na ele­gan­ci – a to se týče jak byto­vé deko­ra­ce, tak život­ní­ho sty­lu. Jenže je jí šede­sát a má pocit, že jí ujíž­dí vlak. Její dce­ři April je tři­cet, má pro­spe­ru­jí­cí restau­ra­ci, jíž obě­tu­je veš­ke­rý čas.  Jack Adams je býva­lým úspěš­ným fot­ba­lo­vým hrá­čem a nemé­ně úspěš­ným fot­ba­lo­vým komen­tá­to­rem. Jenže je mu přes pade­sát, a aby se necí­til sta­rý, kro­mě dra­hé­ho odě­vu si jako mód­ní doplň­ky poři­zu­je mla­dé sexy dív­ky, s nimiž se rád nechá­vá vidět ve spo­leč­nos­ti. Tato tro­ji­ce může být na prv­ní pohled spo­ko­je­ná – dosáh­la vše­ho, co si přá­la, kaž­dý z nich je úspěš­ný a uzná­va­ný, ale v den svých naro­ze­nin osa­mě­lý s vědo­mím, že čas neú­pros­ně letí…

Z nezá­vaz­né­ho úle­tu s food kri­ti­kem Mikem April zjis­tí, že otě­hot­ně­la. Rozhodne se to otci dítě­te říci, aniž by po něm coko­li žáda­la. Ten je zasko­čen jejím roz­hod­nu­tím, stej­ně jako její mat­ka Valerie, kte­rá se v šede­sá­ti letech necí­tí na babič­kov­skou roli. Zrovna potka­la Jacka, kte­rý je opro­ti ní mlad­ší a jí trá­pí pochy­by, zda s ním ješ­tě vůbec doká­že držet krok. V romá­nu není nou­ze o napí­na­vé oka­mži­ky a zvra­ty. April se do Mika zami­lu­je, jemu chví­li trvá, než začne cítit totéž. K pomy­sl­né­mu lámá­ní chle­ba dochá­zí teh­dy, když Aprilina restau­ra­ce vyho­ří. Mike si uvě­do­mí, co v April má a začne se těšit na dítě, kte­ré jsou oba mla­dí lidé odhod­lá­ni vycho­vat jako pár. Happy end se koná i u dru­hé part­ner­ské dvo­ji­ce a zdá se, že Valerie s Jackem netou­ží po ničem jiném, než zestár­nout jako spo­ko­je­ná dvo­ji­ce.

Díky dvě­ma hlav­ním hrdin­kám – April a Valerii – román zaujme jak čte­nář­ky tři­cát­ni­ce, tak šede­sát­ni­ce. Pro čes­ké čte­nář­ky může být poně­kud nere­ál­né pro­stře­dí, v němž se Valerie pohy­bu­je a pri­o­ri­ty, kte­ré si sta­no­vi­la pro svůj život. Z toho­to pohle­du se její dce­ra April jeví jako mno­hem moud­řej­ší, a to jak v pří­stu­pu k živo­tu, tak i z hle­dis­ka oče­ká­vá­ní toho, co jí při­ne­se, respek­ti­ve při­jí­má­ní toho, co si od něho vybo­ju­je. Postava Jacka by moh­la zaujmout muž­ské čte­ná­ře, ovšem jeho poci­ty jsou spí­še upo­zad­ně­ny, stej­ně jako jsou veli­ce zkrat­ko­vi­tě popsá­ny pří­či­ny jed­ná­ní Mika.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,38716 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71618 KB. | 25.06.2024 - 20:31:14