Kritiky.cz > Recenze knih > Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

009
009
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daňové záko­ny se struč­ný­mi komen­tá­ři jsou kaž­do­roč­ní kla­si­kou už od roku 1999. Letos byly do tex­tu zapra­co­vá­ny změ­ny vyplý­va­jí­cí ze záko­nů s účin­nos­tí k 1. 1. 2020 i k datu poz­děj­ší­mu.

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc., půso­bí na katedře finanč­ní­ho prá­va a finanč­ní vědy Právnické fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze i na Vysoké ško­le eko­no­mic­ké v Praze. Napsala či se podí­le­la na sepsá­ní více než 190 mono­gra­fií a člán­ků.

V pub­li­ka­ci uvá­dí úpl­né tex­ty daňo­vých záko­nů s nove­li­za­ce­mi otiš­tě­ný­mi jiným typem písma. Zrušené čás­ti jsou opro­ti tomu škrt­nu­ty. Přínos spat­řu­ji v úvod­ním komen­tá­ři, nazva­ném Hlavní změ­ny záko­na o daních z pří­jmů. Ten v prů­bě­hu roku 2019 něko­li­krát nove­li­zo­va­li, význam­něj­ší úpra­vy vlá­da schvá­li­la v rám­ci daňo­vých balíč­ků pro rok 2019 a 2020.

V sou­vis­los­ti s při­je­tím záko­na č. 80/2019 Sb. se mění nejen oblast daní. Řadou změn pro­šel zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří­jmů, v němž mimo jiné dochá­zí ke zvý­še­ní výda­jo­vých pau­šá­lů pro živ­nost­ní­ky. S při­je­tím nove­ly záko­ní­ku prá­ce se nove­li­zo­val zákon č. 262/2006 Sb. Odlišné zně­ní má rov­něž zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, kte­rý byl v roce 2019 pozmě­něn záko­nem č. 6/2019 Sb. Jiné je také zákon­né opat­ře­ní Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z naby­tí nemo­vi­tých věcí. Zákonem č. 256/2019 Sb., se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evi­den­ci tržeb, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a zákon 235/2004  Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty.

Úprav je cel­ko­vě mno­hem více, a tudíž je tato pří­ruč­ka nepo­stra­da­tel­nou rád­ky­ní pro všech­ny, kte­ří se daně­mi zabý­va­jí. Velmi prak­tic­ké je vyzna­če­ní nove­li­zo­va­né­ho tex­tu tuč­ným typem písma i vyškrt­nu­tí nepla­tí­cí­ho tex­tu a nespor­nou výho­dou je též její pře­hled­nost.


  • Název: Daňové záko­ny 2020
  • Autor: Marková, Hana
  • Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran 296
  • ISBN: 978-80-271-1333-0
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13489 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72248 KB. | 18.05.2024 - 18:48:32