Kritiky.cz > Recenze knih > Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka

Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka

128518 350 0 fit
128518 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krát­ké pří­běhy pro své děti? Chcete se poba­vit, zažít pří­jem­né chví­le při spo­leč­ném čte­ní s dět­mi? Zuzana Pospíšilová je autor­kou novin­ky Dědečkovy poví­dač­ky. Dozvíte se, jaké dob­ro­druž­ství zažil děde­ček Zdeněk, když byl malý, jako je jeho vnuk Pavel a vnuč­ka Lenka. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

O čem vlast­ně kni­ha je?

Pan Zdeněk je vel­mi váže­ný občan měs­ta. Má ale jed­no tajem­ství. Od malič­ka se nena­u­čil správ­ně vyslo­vo­vat hlás­ky R a Ř a pro­to tzv. ráč­ku­je. Snaží se vše­mož­ný­mi způ­so­by těm­to hlás­kám vyhý­bat.

Vypráví svým vnou­ča­tům Lence a Pavlovi pří­běhy a nepo­u­ži­je při­tom ani jed­nou hlás­ku R a Ř. Co se vlast­ně v pohád­kách dozví­te? Jak děda Zdeněk zablou­dil, jak se potkal s čer­tem, strá­vil noc v knihov­ně, jak se stal motý­lem, jak potkal kou­zel­né­ho dědeč­ka, našel poklad, viděl vod­ní­ka, posta­vil vlast­ní for­mu­li a mno­ho dal­ších dob­ro­druž­ství. Z kaž­dé­ho pří­bě­hu ply­ne pona­u­če­ní a umož­ní dětem o všem pře­mýš­let.

Knihy autor­ky Zuzany Pospíšilové mám moc ráda a roz­hod­ně jsem nevá­ha­la a sáh­la po této báječ­né kníž­ce, kte­rou jsme pře­čet­la jed­ním dechem. Poutavé vyprá­vě­ní dědeč­ka Zdeňka vás bude bavit. Zuzana Dreadka Krutá dopl­ni­la Dědečkovy poví­dač­ky úsměv­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Z barev­ných obráz­ků na vás dýchá něha, lás­ka a poro­zu­mě­ní, kte­ré má děde­ček Zdeněk ke svým vnou­ča­tům.

Tato kni­ha obsa­hu­je 11 vyprá­vě­ní od dědeč­ka Zdeňka. Doporučila bych jí všem rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale pře­de­vším dětem, kte­ré mají rádi krát­ká vyprá­vě­ní o růz­ných záko­ni­tos­tech běž­né­ho živo­ta. Po pře­čte­ní pří­bě­hu si mohou spo­leč­ně s dět­mi o všem poví­dat a roze­bí­rat, co se dětem v pří­bě­hu líbi­lo, proč se tře­ba děde­ček Zdeněk měl zacho­vat jinak, když byl malý a jak by to Pavel nebo Lenka vyře­ši­li po svém. Moc se mě líbi­lo obsa­ho­vé zamě­ře­ní kni­hy. Jelikož vedu krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce, tato kni­ha se mě báječ­ně hodí pro moti­va­ci hlá­sek R a Ř, pokud se něko­mu hned neda­ří jí zvlád­nout. Tuto kni­hu také uví­ta­jí uči­tel­ky, kte­ré vedou čte­nář­ské díl­ny či klu­by, jeli­kož má vše­stran­né vyu­ži­tí. Po pře­čte­ní pří­bě­hu si s  dět­mi o něm může­te poví­dat a dále pra­co­vat. To už nechám na vaší fan­ta­zii. Autorce se kni­ha totiž moc poved­la a roz­hod­ně jí dále dopo­ru­čím.

Zuzana Pospíšilová je dět­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Dříve pra­co­va­la v dět­ském reha­bi­li­tač­ním sta­ci­o­ná­ři, pře­váž­ně s dět­mi s orga­nic­kým poško­ze­ním CNS a pohy­bo­vým posti­že­ním. V době stu­dií se zabý­va­la téma­tem roz­vo­je tvo­ři­vos­ti u dětí mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, nyní píše kni­hy pro děti. Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Zuzana Dreadka Krutá

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-2851-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70350 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72308 KB. | 22.05.2024 - 16:23:19