Kritiky.cz > Recenze knih > Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

100958 350 0 fit
100958 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s posti­že­ný­mi lid­mi? Studujete spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a hle­dá­te infor­ma­ce pro vaše semi­nár­ní prá­ce? Právě vám je urče­no 2.aktualizované vydá­ní kni­hy Speciální peda­go­gi­ka, jejíž auto­rem je Josef Slowik. 

Publikace je roz­dě­le­na na dva­náct kapi­tol. Každá z nich je vel­mi sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, detail­ně roz­pra­co­va­ná, plná zají­ma­vých infor­ma­cí o tom, co vlast­ně spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka je, jak je to s posti­že­ným člo­vě­kem ve spo­leč­nos­ti, jaká je pre­ven­ce, dia­gnos­ti­ka a léč­ba růz­ných poruch. Dále se tato kni­ha spe­ci­a­li­zu­je na lidi s posti­že­ním zra­ku, slu­chu, naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí, těles­ně, men­tál­ně i zdra­vot­ně posti­že­ný­mi. Autor neo­po­mněl i pro­ble­ma­ti­ku spe­ci­fic­kých poruch uče­ní, soci­ál­ně zne­vý­hod­ně­né, ale i pro­ble­ma­ti­ku vad s kom­bi­no­va­ným posti­že­ním. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, také růz­né kazu­is­ti­ky týka­jí­cí se dané­ho posti­že­ní, růz­né tabul­ky, či inter­ne­to­vé zdro­je, kde může­te dále čer­pat infor­ma­ce. Kniha je vel­mi sro­zu­mi­tel­ně roz­pra­co­va­ná, bude nápo­moc­na v pra­xi při prá­ci s posti­že­ný­mi lid­mi s růz­ný­mi vada­mi, ale i stu­den­tům, kte­ří ješ­tě prak­tic­ké zku­še­nos­ti nema­jí a sna­ží se je zís­kat.

Tuto pub­li­ka­ci jsem vyu­ži­la při zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce o těles­ně a zdra­vot­ně posti­že­ných. Musím říci, že mně byla vel­kým pří­no­sem a věřím, že se k ní ješ­tě mno­ho­krát vrá­tím. Je oprav­du uce­le­ná. Našla jsem v ní vše potřeb­né k této pro­ble­ma­ti­ce. Velmi mě zau­ja­la kapi­to­la o růz­ných poru­chách autis­tic­ké­ho spek­tra. Myslím si, že je to dnes čas­to vyhle­dá­va­né a dis­ku­to­va­né téma, tak­že si zaslou­ží vel­kou pozor­nost.

Jedná se o 2.vydání této pub­li­ka­ce. Je vel­mi uži­teč­ná pro všech­ny, kte­ří pra­cu­jí s dět­mi, zdra­vý­mi i posti­že­ný­mi, také trpí­cí růz­ný­mi poru­cha­mi.

Publikace je urče­na jako učeb­ní text pro stu­den­ty střed­ních a vyš­ších odbor­ných ško­lách, zejmé­na na peda­go­gic­kých filo­zo­fic­kých i dal­ších fakul­tách vyso­kých škol.

Ukázka z kni­hy:

Vzdělávání jedin­ců s han­di­ca­pem

Vzdělávání a roz­voj lid­ské­ho jedin­ce neza­čí­ná až jeho vstu­pem do škol­ské­ho sys­té­mu, ale ve sku­teč­nos­ti už v oka­mži­ku naro­ze­ní (a uva­žu­je se dokon­ce rov­něž o vli­vech z pre­na­tál­ní­ho obdo­bí). Zejména při naro­ze­ní dítě­te s vadou nebo poru­chou je mimo­řád­ně důle­ži­té začít co nejdří­ve s inten­ziv­ní cíle­nou spe­ci­ál­ní péčí, kte­rá může pomo­ci výraz­ně sní­žit míru budou­cí­ho han­di­ca­pu i v oblas­ti vzdě­lá­va­cích mož­nos­tí.

Raná péče

V ide­ál­ním pří­pa­dě by rodi­na v oka­mži­ku, kdy je zjiš­tě­na vada nebo poru­cha u dítě­te, měla zís­kat dosta­tek infor­ma­cí a nabíd­ku na zpro­střed­ko­vá­ní odbor­né i pora­den­ské pomo­ci. Kromě lékař­ské péče by tak už v raném věku dítě­te měla rodi­na zís­kat pod­po­ru a služ­by dal­ších pro­fe­si­o­ná­lů (spe­ci­ál­ních peda­go­gů, psy­cho­lo­gů, soci­ál­ních pra­cov­ní­ků), kte­ří jí pomo­hou zvlád­nout situ­a­ci a vytvo­řit dítě­ti vhod­né pod­mín­ky v důle­ži­tém obdo­bí nejdy­na­mič­těj­ší­ho vývo­je lid­ské­ho jedin­ce. Uvedený kom­plex slu­žeb pat­ří do oblas­ti tzv. rané péče, kte­rá bývá posky­to­vá­na nej­čas­tě­ji stře­dis­ky rané péče (příp. podob­ný­mi zaří­ze­ní­mi posky­tu­jí­cí tyto služ­by, např. spe­ci­ál­ně peda­go­gic­ký­mi cen­t­ry nebo někte­rý­mi nestát­ní­mi nezisko­vý­mi orga­ni­za­ce­mi). S ukon­če­ním slu­žeb rané péče se počí­tá v obdo­bí nástu­pu dítě­te do před­škol­ní­ho zaří­ze­ní.

Několik slov o auto­ro­vi:

PhDr. Josef Slowik, Ph.D., je spe­ci­ál­ní peda­gog, kte­rý půso­bí jak v aka­de­mic­ké oblas­ti (pře­de­vším na Fakultě peda­go­gic­ké Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni), tak rov­něž ve spe­ci­ál­ně peda­go­gic­ké pra­xi.

Odborně se věnu­je zejmé­na pro­ble­ma­ti­ce eduka­ce, osob­nost­ní­ho roz­vo­je a inklu­ze lidí se spe­ci­ál­ní potře­ba­mi. Aktivně půso­bí také jako odbor­ný porad­ce, lek­tor a super­vi­zor v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní a soci­ál­ních slu­žeb a spo­lu­pra­cu­je rov­něž na koor­di­na­ci a rea­li­za­ci růz­ných akti­vit a pro­jek­tů (aka­de­mic­kých, výzkum­ných, prak­tic­kých a mimo jiné také křes­ťan­sky ori­en­to­va­ných) pod­po­ru­jí­cí inklu­ziv­ní pří­stup k lidem se spe­ci­ál­ní­mi potře­ba­mi na regi­o­nál­ní, národ­ní i mezi­ná­rod­ní úrov­ni.

Je auto­rem něko­li­ka kniž­ních mono­gra­fií (v nakla­da­tel­ství Grada např. pře­hle­do­vé učeb­ni­ce Speciální peda­go­gi­ka) a řady odbor­ných člán­ků v čes­kých i zahra­nič­ních peri­o­di­kách.

Kromě toto je i man­že­lem, rodi­čem, občas­ným hudeb­ní­kem a bás­ní­kem, pra­vi­del­ným čte­ná­řem, rekre­ač­ním spor­tov­cem a poma­lým život­ním pout­ní­kem...

Autor: Josef Slowik

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Edice: Pedagogika

Vydáno: 2016, Vydala Grada Publishing, a.s, 2., aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní

Počet stran: 168

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0095-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23504 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72316 KB. | 20.05.2024 - 05:54:53