Kritiky.cz > Články > EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnoho her­ců fil­mu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdr­že­lo v minu­los­ti význam­ná fil­mo­vá oce­ně­ní a pochá­zí z celé řady zemí. Ridley Scott vysvět­lu­je: „Egypt byl - a je tomu i nyní - sou­to­kem kul­tur, pro­to­že je kři­žo­vat­kou mezi Afrikou, Středním výcho­dem a Evropou. S ohle­dem na tuto roz­ma­ni­tost kul­tur jsme obsa­di­li her­ce růz­ných etnik - od Íránců přes Španěly po Araby. Existuje mno­ho růz­ných teo­rií o etnic­kém půvo­du egypt­ské­ho lidu a my jsme měli mno­ho dis­ku­sí o tom, jak co nej­lé­pe tuto kul­tu­ru před­sta­vit. Při rea­li­za­ci pří­bě­hu, kte­rý má koře­ny v mno­ha nábo­žen­stvích a je důle­ži­tý pro lidi na celém svě­tě, jsme do rolí obsa­di­li tako­vé her­ce, kte­ří byli schop­ní pro­střed­nic­tvím svých výko­nů prav­di­vě vykres­lit ten­to uni­ver­zál­ní pří­běh.“

Christian Bale hra­je Mojžíše, v roli Ramsese se obje­ví Joel Edgerton, John Torturro ztvár­nil Setiho, Ben Kingsley Nuna a Aaron Paul Joshuu.

Christian Bale je her­cem, se kte­rým Scott již dlou­ho tou­žil spo­lu­pra­co­vat. „Christian je na fil­mo­vém plát­ně vel­mi impo­zant­ní,“ pozna­me­ná­vá. Před natá­če­ním fil­mu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ se Bale obje­vil v roli zaměst­nan­ce oce­lár­ny Out of the Furnace  z pro­duk­ce Scott Free. Pro Scotta byla tato role jakousi před­zvěs­tí her­co­vy pro­mě­ny v hebrej­ské­ho pro­ro­ka a osvo­bo­di­te­le. „Mojžíš je spíš hut­ní­kem než fara­ó­nem - je to skrom­ný člo­věk se zdra­vým rozu­mem.“

Scott popi­su­je Baleův výkon jako: „Vnitřní prá­ci. Dostane se pří­mo do posta­vy a vy najed­nou sle­du­je­te toho­to váš­ni­vé­ho vůd­ce. Užíval jsem si spo­lu­prá­ci s Christianem jako s nikým jiným; pře­kva­po­val mě kaž­dý den. Měl jsem vel­ká oče­ká­vá­ní a dostal jsem mno­hem víc.“

Tato posta­va nabí­ze­la mno­hé. „Mojžíš je kul­tov­ní posta­vou, kte­rá záro­veň musí být ztvár­ně­na jako sku­teč­ný člo­věk,“ říká Scott. „Představuje hrdin­ské a emo­ci­o­nál­ní jádro fil­mu.“

Bale při­jal roli hned z něko­li­ka důvo­dů. Vysvětluje: „Mám pocit, že pří­běh Exodu je nejen jed­ním ze základ­ních kame­nů mno­ha svě­to­vých posvát­ných tex­tů, ale je to jeden z nej­hlub­ších pří­bě­hů v lid­ské his­to­rii. Zjistil jsem, že Mojžíš byl slo­ži­tý a zdrá­ha­vý hrdi­na. Skrze svou víru se pro­mě­nil v bojov­ní­ka za svo­bo­du, kte­ré­ho nemoh­lo nic zasta­vit, aby dále šířil vůli boží. To zna­me­ná, že byl také roz­po­ru­pl­ným člo­vě­kem: byl věr­ný, ale také pole­mic­ký; váha­vý, ale také aser­tiv­ní; váleč­ník, ale i osvo­bo­di­tel; byl bouř­li­vý, ale i sto­ic­ký.“

„Stručně řeče­no“, dodá­vá herec „Mojžíš je jed­nou z nej­ví­ce fas­ci­nu­jí­cích postav, jaké jsem kdy stu­do­val.“ Za tím­to úče­lem Bale pře­če­tl sva­té tex­ty včet­ně Tóry a čás­ti Koránu, stej­ně jako uzná­va­né kni­hy Moses: A Life auto­ra Jonathana Kirsche. Také se podí­val na dva fil­my, jejichž pří­stup k his­to­rii a nábo­žen­ství je vel­mi odliš­ný od EXODU: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ. „Než jsem se pus­til do prá­ce na tom­to vel­ko­fil­mu, chtěl jsem zís­kat humor­ný nad­hled a podí­val jsem se na kome­dii History of the World, Part I [režie Mel Brooks] a na kla­sic­ký sní­mek Život Briana od sku­pi­ny Monty Python.“

Centrálním vzta­hem sním­ku EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ je vztah mezi Mojžíšem a Ramsesem, kte­ří spo­lu vyrost­li jako brat­ři. Ramses se sta­ne fara­o­nem a Mojžíš jeho nej­dů­vě­ry­hod­něj­ším porad­cem a dru­hým ve vele­ní. Ale když se Ramses dozví, že je Mojžíš Hebrejcem, vyže­ne své­ho „bra­t­ra“ do pouš­tě, kde na něj čeká téměř jis­tá smrt.

„Ramses je zosob­ně­ním toho, jak abso­lut­ní moc doká­že člo­vě­ka zko­rum­po­vat,“ říká Joel Edgerton, kte­rý se cho­pil této role. „Ramses začne věřit, že je ve sku­teč­nos­ti bohem a to mezi ním a Mojžíšem vytvá­ří nád­her­nou dyna­mi­ku.“

Ramses je hlav­ním anta­go­nis­tou pří­bě­hu, ale Scott s Edgertonem chtě­li této posta­vě dát jis­té nuan­ce a slo­ži­tost, kte­rá pře­sa­hu­je oby­čej­né dare­bác­tví. „Ramses má k Mojžíšovi sil­nou, bra­tr­skou vazbu, tak­že když se dozví, že je Mojžíš Hebrejcem, je zmí­tán roz­po­ry. Také milu­je svou man­žel­ku Nefertari a jejich malé­ho syna a to mu dává důle­ži­tou emoč­ní strán­ku,“ říká reži­sér.

Scott se popr­vé setkal s Edgertonem o něko­lik let dří­ve, když hle­dal obsa­ze­ní do rolí ve svém epic­kém kří­žo­vém epo­su Království nebes­ké. Herec byl teh­dy pro roli pří­liš mla­dý, ale Scott nadá­le sle­do­val jeho kari­é­ru, zejmé­na jeho prá­ci v úspěš­ném nezá­vis­lém dra­ma­tu Království zvěr­stev. „Joel má talent. Je zadu­ma­ný, inte­lek­tu­ál­ní, atle­tic­ký a vel­mi vře­lý člo­věk. S ele­gan­cí si osvo­jil vystu­po­vá­ní sta­ro­vě­ké­ho Egypťana a respek­to­val svou dobu, aniž by vyvo­lá­va­la pocit „obdo­bí.“ Ramses je špat­ný člo­věk s jis­tý­mi dob­rý­mi emo­ci­o­nál­ní aspek­ty, tak­že si nejste jis­ti, zda ho máte mít rádi nebo ho nená­vi­dět. Joel je také vel­mi fyzic­ký herec, tak­že nabí­zí oprav­do­vou akci a zuři­vost, když je zapo­tře­bí.“

Bale uví­tal Edgertonovu „odda­nost“ této roli. Domnívám se, že měl jed­nu z nej­ob­tíž­něj­ších rolí ve fil­mu. Joel vysti­hu­je veš­ke­rou aro­gan­ci něko­ho s neo­me­ze­nou mocí a všech­ny nejis­to­ty něko­ho, kdo se zou­fa­le sna­ží udr­žet své posta­ve­ní.“

Edgerton si roli užil, zejmé­na její kom­pli­ko­va­nost. „Pro mne jsou nej­ví­ce fas­ci­nu­jí tako­ví niče­mo­vé, kte­ří by byli ve svém vlast­ním fil­mu hrdi­ny,“ vysvět­lu­je. „Domnívám se, že pokud pocho­pí­te zápor­nou posta­vu, fan­dí­te hrdi­no­vi ješ­tě víc. Chtěl jsem v této roli dare­bá­ka nalézt rov­no­váhu a dát mu lid­skost. Uprostřed všech epic­kých váleč­ných scén exis­tu­je ješ­tě jeden vel­ký kon­flikt - bitva vůlí mezi Ramsesem a Mojžíšem.“

Edgerton při­pouš­tí, že má Ramses obrov­ské ego, jak se oče­ká­vá u něko­ho, kdo je vycho­vá­ván ve víře, že je žijí­cím Bohem. „Je nero­zum­ný a postrá­dá empa­tii,“ říká herec. „Ramses je tyran a dik­tá­tor, ale to bylo sou­čás­tí pře­svěd­če­ní dané doby.“

Ramses začne budo­vat vlast­ní měs­to, Pi Ramses a vyzdo­bí ho svou vlast­ní podo­bou, jak bylo v daných časech zvy­kem. Obrovská socha Ramsesovy hla­vy (vyro­be­ná pod­le Edgertona) dohlí­ží na otro­ky, kte­ří pra­cu­jí na při­dru­že­ných polích. Patnáct met­rů vyso­ká socha se sta­la během natá­če­ní význam­nou „paměti­hod­nos­tí“.

Sigourney Weaverová hra­je Tuyu, mat­ku Ramsese, prv­ní man­žel­ku fara­o­na Setiho. Filmová hvězda Scottova sním­ku Vetřelec s reži­sé­rem spo­lu­pra­co­va­la i na his­to­ric­kém vel­ko­fil­mu 1492: Dobytí ráje. O jejich opě­tov­ném shle­dá­ní říká: „Vypadá to, jako by neu­ply­nul žád­ný čas. Pořád vidím toho­to výji­meč­né­ho muže, kte­rý před­sta­vu­je svou vizi na fil­mo­vém plát­ně.“

O své roli Weaverová říká: „Pro Tuyu bylo těž­ké sle­do­vat, že je Mojžíš oblí­ben­cem fara­o­na Setiho,“ pokra­ču­je Weaverová. „Ridley posta­vu při­rov­ná­vá k pan­te­ro­vi, přes­to­že může být Tuya vní­má­na jako zlý člo­věk, pro mě to je vel­mi dob­rá mat­ka. Tuya ví, jak vel­kou pod­po­ru Ramses potře­bu­je, i když si to nechce při­znat. Ramses milu­je Mojžíše a sna­ží se jed­nat správ­ně, ale on i Tuya jsou zne­klid­ně­ní Mojžíšovým blíz­kým vzta­hem s fara­o­nem Setim. Lidé mohou vidět Tuyu jako zápor­nou posta­vu, ale ona není. Jen chrá­ní své­ho syna.“

V Tuyině moci a síle se odrá­ží posta­ve­ní egypt­ských žen té doby. „Bylo to oprav­du o moci a krá­se,“ říká kos­tým­ní výtvar­ni­ce Janty Yatesová. „Ridley chtěl, aby Tuya byla úchvat­ná. Její kos­týmy pod­tr­hu­jí její odváž­né ambi­ce, kte­ré cho­vá pro své­ho syna. To se zrca­dlí pře­de­vším v jejích pokrýv­kách hla­vy a ve šper­cích.“

John Turturro ztvár­nil Tuyina man­že­la Setiho, vlád­ce Egypta, otce Ramsese a otcov­skou auto­ri­tu pro synov­ce Mojžíše. „Seti je u moci pří­liš dlou­ho a je to pro něj zátěž,“ říká uzná­va­ný herec. „Má bliž­ší vztah k Mojžíšovi, než ke své­mu vlast­ní­mu syno­vi Ramsesovi. Byl by nej­ra­dě­ji, kdy­by ho jako fara­on nahra­dil Mojžíš, ale ví, že to nejde.“

Ben Kingsley hra­je Nuna, hebrej­ské­ho učen­ce a duchov­ní­ho vůd­ce otro­ků. Scott říká: „Nun odha­lí prav­du o Mojžíšovi a spus­tí řetě­zec udá­los­tí, kte­ré vedou k jeho vyhnan­ství.“

Scott je šťast­ný, že do role obsa­dil Kingsleyho, kte­rý před něko­li­ka lety hrál Mojžíše v tele­viz­ním seri­á­lu. „Ben je cha­me­le­on, chyt­rý a zku­še­ný. Byl pro tuto roli ide­ál­ní.“

Role Aarona Paula v tele­viz­ním seri­á­lu Perníkový táta mu vyslou­ži­la zástu­py fanouš­ků a cenu Primetime Emmy®. Po šes­ti sezo­nách seri­ál skon­čil a Aaron byl oslo­ven, aby ztvár­nil roli Joshuy, hebrej­ské­ho otro­ka, kte­rý pomá­há Mojžíšovi vyvést Židy z Egypta.

Scott, kte­rý je fanouš­kem Perníkového táty, se s Paulem setkal popr­vé, když herec při­le­těl z Los Angeles do Londýna na čty­ři­a­dva­ceti­ho­di­no­vé make­u­po­vé tes­ty, aby se hned dru­hý den zúčast­nil pře­dá­vá­ní cen Emmy zpět v Americe. „Ridley má tolik ener­gie a věří v pří­běhy, kte­ré ve všech svých fil­mech vyprá­ví,“ říká Paul. „To z něj dělá tak sil­né­ho reži­sé­ra. Posloucháte ho, když mlu­ví a jeho svě­ty oprav­du exis­tu­jí, ať už je to Vetřelec, Blade Runner nebo EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ.“

Joshuu nejdří­ve vidí­me jako mla­dé­ho otro­ka, kte­rý je tres­tán v tvr­dém pro­stře­dí egypt­ské cihel­ny. O něko­lik let poz­dě­ji je Joshua mezi prv­ní­mi, kte­ří se při­po­jí k Mojžíšově sku­pi­ně. „Joshua byl mno­ho let týrán; tak níz­ko spa­dá jeho mís­to v hie­rar­chii egypt­ské spo­leč­nos­ti, tak­že je při­pra­ven při­po­jit se k Mojžíšovi a bojo­vat za svo­bo­du. „Mojžíšova sku­pi­na bojov­ní­ků bez oprav­do­vých zbra­ní spo­lé­há pou­ze na luky a šípy. Za tím­to úče­lem Paul pro­šel kur­sem lukostřel­by a jízdy na koni, aby se na roli doko­na­le při­pra­vil.“

„Aaron vná­ší do role Joshuy svě­žest,“ pozna­me­ná­vá Scott „hlad­ce vklou­zl do své posta­vy a do his­to­rie.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04853 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72418 KB. | 22.05.2024 - 14:09:06