Kritiky.cz > Festivaly > FAMUFEST odhaluje zamilovaný vizuál, speciální filmový program a zahraniční hosty

FAMUFEST odhaluje zamilovaný vizuál, speciální filmový program a zahraniční hosty

Famufest
Famufest
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

33. roč­ník FAMUFESTu, sou­těž­ní pře­hlíd­ka fil­mů stu­den­tů FAMU, letos pro­běh­ne ve dnech 23. - 27. lis­to­pa­du na praž­ské Letné. FAMUFEST se podru­hé vrá­tí do Bio Oka, a nově bude pro­bí­hat pro­gram také ve Studiu Hrdinů a v Café Jedna. Mimo tra­dič­ní pro­jek­ce fil­mů se mohou návštěv­ní­ci těšit i na boha­tý dopro­vod­ný pro­gram plný kon­cer­tů, výstav, dis­ku­zí a mas­terc­lass se zahra­nič­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly z fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Láska - téma letoš­ní­ho 33. roč­ní­ku se sil­ně odrá­ží ve vizu­á­lu navr­že­ném stu­di­em DIP (Petry Roubalové a Matěje Hanauera), kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s ate­li­é­rem Grafického desig­nu a nových médií na UMPRUM. Láska je totiž jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších moti­vů, kte­rý se ve fil­mu obje­vu­je už od počát­ku fil­mo­vé nara­ce. Je to také nej­čas­těj­ší kata­ly­zá­tor dra­ma­tic­kých záple­tek na plát­ně i v rea­li­tě.

„Vytvořili jsme oby­čej­nou lás­ku, kte­rá si na nic nehra­je, a do ní pono­ři­li fes­ti­val čer­no­bí­lé rados­ti. Celý rok jsme pra­co­va­li na pes­t­rém pro­gra­mu stej­ně tvr­dě, jako stu­den­ti FAMU celý rok pra­co­va­li na svých fil­mech. Uvidíte tedy to nej­lep­ší, co za posled­ní rok na FAMU vznik­lo,“ popsa­la letoš­ní téma stu­dent­ka Katedry pro­duk­ce FAMU a ředi­tel­ka letoš­ní­ho FAMUFESTu Laura Figurová.

První vel­ké láka­dlo dopro­vod­né­ho pro­gra­mu je spe­ci­ál­ní pro­jek­ce ani­mo­va­né­ho fran­couz­ské­ho sním­ku Divoká pla­ne­ta z roku 1973, kte­rý vzni­kl v čes­ko­slo­ven­ské kopro­duk­ci a vyrá­běl se v praž­ském stu­diu Jiřího Trnky. O režii se posta­ral René Laloux, scé­nář obsta­ral surre­a­lis­mem ovliv­ně­ný výtvar­ník a spi­so­va­tel Roland Topor. Alegorické sci-fi Divoká pla­ne­ta si ten­týž rok odvez­la cenu poro­ty z fes­ti­va­lu v Cannes. Organizátoři FAMUFESTu při­pra­vi­li na sobot­ní večer exklu­ziv­ní audi­o­vi­zu­ál­ní před­sta­ve­ní, při kte­rém během pro­jek­ce fil­mu Divoké pla­ne­ty zahra­je spe­ci­ál­ně slo­že­ná živá hud­ba od elek­tro­nic­ké­ho pro­du­cen­ta Aid Kida. Ten se pro ten­to pro­jekt spo­jil s Tomášem Havlenem, vio­lon­cel­list­kou Terezií Kovalovou a Jiřím Libánským.

Doprovodný pro­gram dopl­ní také tři mas­terc­las­ses pro veřej­nost s respek­to­va­ný­mi fil­mo­vý­mi tvůr­ci, kte­ré se usku­teč­ní v Bio Oko. Do Prahy při­jal pozvá­ní ame­ric­ký fil­mo­vý pro­du­cent Christopher Leggett, kte­rý se mimo celo­ve­čer­ní fil­mo­vou a doku­men­tár­ní tvor­bu věnu­je i pro­duk­ci hudeb­ních kli­pů (Sigur Rós) a reklam. Halucinogení vizu­ál a soun­d­track od Flying Lotus sklou­bil prá­vě v jeho novém sním­ku Love True, kte­rý Leggett v Praze osob­ně před­sta­ví. Druhým význam­ným hos­tem je Kinga Dębská, pol­ská reži­sér­ka a drži­tel­ka ceny Polské fil­mo­vé aka­de­mie za scé­nář k fil­mu Moje dce­ry krá­vy a doku­ment Herečka. Debská reží­ro­va­la i sní­mek Hel s Aňou Geislerovou v hlav­ní roli z roku 2009. Třetím hos­tem je mla­dý slo­ven­ský autor­ský doku­men­ta­ris­ta Miro Remo.

Kompletní fil­mo­vý i dopro­vod­ný pro­gram fes­ti­va­lu bude zve­řej­něn v prů­bě­hu lis­to­pa­du.

Web: www.famufest.cz

Facebook: www.facebook.com/famufest


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14855 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71968 KB. | 25.04.2024 - 15:25:24