Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fantastická čtyřka počtvrté

Fantastická čtyřka počtvrté

thing
thing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po více než půl sto­le­tí od vydá­ní komik­so­vé před­lo­hy při­chá­zí Fantastická čtyř­ka ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní počtvr­té a kdy­bychom znám­ko­va­li, tak to má rejža Josh Trank za čty­ři.

   „Před rokem jsem měl fan­tas­tic­kou ver­zi. A zís­ka­la by nad­še­né ohla­sy. Vy ji zřej­mě nikdy neu­vi­dí­te. To je bohu­žel rea­li­ta.“ Toto napsal 8. srp­na, den před ame­ric­kou pre­mi­é­rou, Trank na svůj Twitter. Bylo by zají­ma­vé mít ve stu­diu 20th Century Fox kame­ru a sle­do­vat reak­ce pro­du­cen­tů, ale stá­le by zůsta­la nezod­po­vě­ze­na otáz­ka: Proč si reži­sér sje­de film ješ­tě před uve­de­ním na plát­na kin? Otevírací víkend s obra­tem 30 mili­o­nů dola­rů je hlu­bo­ce pod oče­ká­vá­ním a zdvoj­ná­so­bit roz­po­čet 120 mili­o­nů nebu­de vůbec leh­ké.

fantastic-four-2015-images-dimension

  Po seque­lu Avengers a odde­cho­vém Ant-Manovi je Fantastická čtyř­ka již tře­tí letoš­ní mar­ve­lov­kou. S klid­ným svě­do­mím nut­no podotknout, že zpra­co­vá­ní nej­star­ší­ho mar­ve­lov­ské­ho komik­su je ve srov­ná­ní se dvě­ma před­chá­ze­jí­cí­mi bloc­kbus­te­ry ubo­hým chcí­páč­kem. A pro­ta­go­nis­té tomu roz­hod­ně nepři­dá­va­jí. Hlavní roli nata­ho­va­če Reeda mohl mít Jon Snow z Game of Thrones, mís­to toho si ji střih­lo herec­ké pole­no Miles Teller aka bube­ník z loň­ské­ho pře­kva­pe­ní Whiplash. Kate Mara se atrak­tiv­ní Sue Storm zhos­ti­la na výbor­nou, ale za Jessicu Albu z původ­ní­ho fil­mu je jen sla­bou náplas­tí, a když se snad jedi­ný schop­ný herec Jamie Bell pro­mě­ní v cgi-kamenné mon­strum, pozo­ru­je­me samé herec­ké anti-talenty. Na to jsme naštěs­tí z vět­ši­ny akč­ních bloc­kbus­te­rů zvyklí, jen­že to není ani začá­tek výčtu nega­tiv.

  Největším kame­nem úra­zu není skal­na­tý obr Thing, ale roz­jezd. Když se akč­ní film roz­bí­há dvě tře­ti­ny sto­pá­že, někde je chy­ba. Vyplnit nám scé­náris­té děj před gene­tic­kou pro­mě­nou čtyř­ky smys­lu­pl­nou podí­va­nou, dalo by se zívá­ní odpus­tit, jen­že to se bohu­žel neko­ná. Z cel­ko­vé hodin­ky a půl divák prv­ních 80 minut napůl usí­ná, závě­reč­ný sou­boj se odbu­de za pár oka­mži­ků a s ubo­hým zakon­če­ním se tvůr­ci lou­čí s výhle­dem na pokra­čo­vá­ní. Zda se seque­lu oprav­du za dva roky dočká­me by byl zají­ma­vý tip na sáz­ku, ale z kasov­ní­ho hle­dis­ka se do toho Foxákům prav­dě­po­dob­ně chtít nebu­de.

mara

  Pokud bychom srov­na­li původ­ní, zpac­ka­ný film z roku 2005 a rema­ke po dese­ti letech, jedi­né zlep­še­ní bychom našli ve vizu­á­lu. Speciální efek­ty jsou za tu deká­du zce­la jin­de, což se bohu­žel nedá říct o lid­ské strán­ce mezi tvůr­ci. Planeta Zero s vyda­ře­ným zápo­rá­kem Doomem je pro­to jedi­ná kou­ka­tel­ná část celé­ho sním­ku a zamhou­řit, spí­še plně zavřít jed­no oko, pro mno­ho divá­ků by se Fantastická čtyř­ka moh­la stát neu­ráž­li­vou jed­no­hub­kou po vzo­ru vtip­né­ho Ant-Mana. Pro sci-fi fan­dy budou ovšem tito pseudo-avengeři jen hoř­kým zkla­má­ním a Marvel si vyslou­žil vel­ký čer­ný vykřič­ník. Nesplnit ani mini­mál­ní, tole­rant­ní oče­ká­va­ní se v tako­vé­to míře čas­to nepo­ve­de.

  Co se s fil­mem za rok sta­lo, a proč neod­po­ví­dá Trankovým před­sta­vám, neví­me, ale na něko­ho se to hodit musí. Zatímco si budou tvůr­ci mezi sebou pře­ha­zo­vat meta­fo­ric­ký kámen viny, snad nám násle­du­jí­cí mar­ve­lov­ky Deadpool či oče­ká­va­ný Batman vs. Superman stu­dio před­ho­dí v tako­vé podo­bě, abychom po odcho­du z kina nemě­li jako Thing sto chu­tí roz­bít nej­bliž­ší zeď.

30 %


Podívejte se na hodnocení Fantastická čtyřka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66763 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72028 KB. | 24.02.2024 - 20:19:32