Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry – 20. 08. 2015

Filmové premiéry – 20. 08. 2015

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokrát jde do kin pět fil­mů. Dokument,akční retro a tři dal­ší.

 • Dárek
  Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) jsou mla­dý man­žel­ský pár, jehož život se ode­hrá­vá přes­ně pod­le před­stav a plá­nů. A to až do dne, kdy náhod­ně pot­ka­jí Gorda (Joel Edgerton), Simonova dáv­né­ho zná­mé­ho ze střed­ní ško­ly. Od té chví­le se jejich budouc­nost začí­ná poma­lu ale jis­tě roz­jíž­dět po děsi­vém a šíle­ném tobo­gá­nu. Po něko­li­ka dal­ších náhod­ných setká­ních a neče­ka­ných návště­vách Simon a Robin začí­na­jí být z Gordova cho­vá­ní a slov zne­po­ko­je­ní. A navíc se začnou obje­vo­vat záhad­né dary, díky nimž se odkrý­va­jí podiv­ná tajem­ství z minu­los­ti. A Robyn se tak nejen dozví­dá zne­po­ko­ju­jí­cí prav­du o tom, co se ode­hrá­lo před dva­ce­ti lety mezi Simonem a Gordem, ale pře­de­vším sto­jí před neče­ka­ný­mi otáz­ka­mi. Jak dob­ře oprav­du zná­me nám nej­bliž­ší lidi? Je dáv­ná minu­lost navždy už jen minu­los­tí?
 • Krycí jmé­no U.N.C.L.E.
  Hlavními posta­va­mi fil­mu „Krycí jmé­no U.N.C.L.E.“, zasa­ze­né­ho do prv­ní polo­vi­ny šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, do doby vrcho­lí­cí stu­de­né vál­ky, jsou agent CIA Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer). Oba agen­ti jsou nuce­ni odlo­žit dlou­ho­le­té nepřá­tel­ství a spo­lu­pra­co­vat na spo­leč­ném úko­lu pře­ka­zit plá­ny tajem­né mezi­ná­rod­ní zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce, kte­rá chce šíře­ním jader­ných zbra­ní a tech­no­lo­gií desta­bi­li­zo­vat křeh­kou rov­no­váhu sil ve svě­tě. Dvojice agen­tů má k dis­po­zi­ci jedi­né vodít­ko – dce­ru zmi­ze­lé­ho němec­ké­ho věd­ce, kte­rá je klí­čem k pro­nik­nu­tí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce. Musí závo­dit s časem, aby věd­ce našli a zabrá­ni­li celo­svě­to­vé kata­stro­fě
 • Pařížská blb­ka
  Když je vyho­ze­na z dal­ší­ho zaměst­ná­ní, tři­ce­ti­le­tá Camilla, blb­ka od naro­ze­ní, se roz­hod­ne s ordi­nér­ním živo­tem nadob­ro skon­co­vat. Cíl je jas­ný: zaslou­ží si mít život lep­ší než zby­tek lid­stva. Nemůže se pře­ce takhle trá­pit – jez­dit veřej­nou dopra­vou s ostat­ní­mi lid­mi nebo pra­co­vat pro šéfa se smradla­vým dechem! Ne – Camilla si zaslou­ží mno­hem víc. Jedinou vhod­nou mož­nos­tí je stát se šlech­tič­nou. Aby už nikdy nemu­se­la pra­co­vat a moh­la trá­vit svůj vol­ný čas s VIP osob­nost­mi jako jsou Jay Z, Beyoncé nebo Vanessa Paradis, roz­hod­ne se opus­tit Francii a odle­tět do Velké Británie. Právě tam se nachá­zí posled­ní svo­bod­ný princ, kte­rý nemá žád­nou vadu (i když je to zrzek, ale co už), a kte­rý je v pro­duk­tiv­ním věku – princ Harry. A ačko­liv se brá­ny Buckinghamského palá­ce ne a ne otevřít, Camilla je roz­hod­nu­tá, že s prin­cem to bude lás­ka na prv­ní pohled.
 • RYTMUS síd­lis­ko­vý sen
  Film RYTMUS síd­lišt­ní sen vzni­kal 8 let a zblíz­ka doku­men­tu­je život jed­né z nej­zná­měj­ších osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské hudeb­ní scé­ny. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůs­tal v oby­čej­né rodi­ně na síd­liš­ti v Piešťanech a kvů­li rom­ské­mu půvo­du se nejed­nou setkal s před­sud­ky oko­lí. Dnes vydá­vá alba v dese­ti­ti­sí­co­vých nákla­dech, byl porot­ce Superstar a jeho videa vidě­lo na inter­ne­tu více než 200 mili­o­nů uži­va­te­lů. Film nabíd­ne i exklu­ziv­ní zábě­ry z rodin­ných archi­vů videí a foto­gra­fií, pod­lo­že­né osob­ní­mi výpo­věď­mi lidí z Rytmusova nej­bliž­ší­ho oko­lí
 • Uuups! Noe zdrh­nul…
  Je konec svě­ta! Blíží se obrov­ská povo­deň, dosta­teč­ně vel­ká na vyhu­be­ní veš­ke­ré­ho živo­ta na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dosta­li na Noemovu archu na posled­ní chví­li za pomo­ci Grumpíků Lísky a její dce­ry Ley. Když však archa odplou­vá, Finík a Lea na ní omy­lem nejsou. Pravé dob­ro­druž­ství tak pro ně tepr­ve začí­ná. Při hle­dá­ní ces­ty zpát­ky na archu budou muset spo­leč­ně pře­mo­ci nejen lsti­vé nepřá­te­le, ale také najít nové kama­rá­dy a uvě­do­mit si, na čem v živo­tě sku­teč­ně zále­ží. Podaří se navíc zachrá­nit Finíkovi život své­ho otce a zajis­tit sym­pa­tic­kým Raťafákům mís­to na arše?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81083 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71607 KB. | 21.06.2024 - 15:18:14