Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.

Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.

Gejsa
Gejsa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Svět, kte­rý dopo­sud zna­la, se ode­hrá­val na pobře­ží, kde se živi­li s její rodi­nou ryba­mi a navíc, doma měla jako opo­ru svo­jí sest­ru. V okee je najed­nou sama a musí se spo­leh­nout sama na sebe, pro­to­že její otec jí pro­dal do domu gejš. Zde pozná o pár let star­ší „Tykvi“, kaž­dý jí neřek­ne jinak a ve fil­mu se ani jed­nou nezmí­ní její pra­vé jmé­no. I když se jí tu zpo­čát­ku ani za nic nelí­bí, postu­pem času si uvě­do­mí, že aby se moh­la jed­no­ho dne dostat ven, musí dělat, co se jí řek­ne.

Je výji­meč­ná už tím, že má jas­ně mod­ré oči a má tedy pova­hu vody. I jako malá má tak­zva­ný při­ro­ze­ný půvab, mož­ná to děla­jí ty oči, mož­ná to, jak je neši­kov­ná, ale roz­hod­ně má před sebou vel­kou budouc­nost, pro­to­že je dost tvr­do­hla­vá. To se pro­je­ví na prv­ní ces­tě do ško­ly gejš, kdy chce utéct za sestrou, ale Tykve jí pře­svěd­čí, aby šla s ní do ško­ly a nedě­la­la pro­blémy. Je to jed­na z mých oblí­be­ných scén, pro­to­že je moc hez­ky pod­kres­le­ná hud­bou. Celý film je vel­mi dob­ře hudeb­ně obo­ha­cen. Doma pak malá Čijo uvi­dí, co by vidět nemě­la. Gejša jejich okey se jme­nu­je Hacumomo a roz­hod­ně není přá­tel­ské pova­hy. Nesnáší Čijo od doby, kdy se dosta­la do okey a když jí při­stih­ne, jak uklí­zí její pokoj, vyna­dá jí a řek­ne jí, že se po ní pta­la její sest­ra. Slíbí jí, že jí poví, kde je, pou­ze pokud pro ni udě­lá pár věcí. Čijo je ješ­tě malá a hloupouč­ká, tak na Hacumonin popud zni­čí poměr­ně dra­hé kimo­no kon­ku­rent­ní gej­ši Maméy a odne­se jí ho před práh, kde si jí Maméa samo­zřej­mě všim­ne.

Tímto činem se v okee pro Čijo roz­pou­tá peklo. Přestane cho­dit do ško­ly, dosta­ne naře­zá­no a v pod­sta­tě už nemá šan­ci se někdy stát něčím jiným, než služ­kou. Posledním výkři­kem do tmy je schůz­ka s její sestrou, se kte­rou se domlu­ví, že ute­čou. Při útě­ku bohu­žel Čijo spad­ne a zadě­lá si na dal­ší pro­blém v okee. Dluží už tak vyso­kou část­ku, že jako služ­ka ji nikdy nemů­že spla­tit. Navíc se dozví, že zemře­li oba rodi­če a tím se její život sta­ne napros­to poni­žu­jí­cím, pro jakou­ko­liv živou bytost.
Štěstí se na ni usmě­je jed­no­ho hez­ké­ho slu­neč­né­ho dne, kdy se dívá z mos­tu a zasta­ví se u ní sym­pa­tic­ký pán, kte­rý se ji sna­ží povzbu­dit. Koupí jí polé­va­nou zmrz­li­nu, dá jí něja­ké pení­ze a ona si na památ­ku nechá pou­ze jeho kapes­ník a pení­ze se roz­hod­ne inves­to­vat do svých přá­ní a tužeb, pro­to­že v ten moment se roz­hod­ne, že se sta­ne gej­šou už kvů­li němu, sym­paťá­ko­vi, kte­rý se jí tak líbil.
V ten moment jsme se pře­su­nu­li do časů pár let dopře­du, kdy je z Čijo krás­ná mla­dá sleč­na, stá­le služ­ka a z Tykve je učed­ni­ce gej­ši, tak­zva­ná maj­ko. Nikdy ovšem nebu­de tak krás­ná a tak půvab­ná a talen­to­va­ná, jako je zrov­na Čijo. Když jde Tykve na prv­ní spo­le­čen­ský večer, zapo­me­ne šami­sen, na kte­rý gej­ši hra­jou a Čijo jí ho dopra­ví na mís­to koná­ní. Zde potká zno­vu před­se­du, pod jehož pohle­dem se jí roz­tlu­če srd­ce a ute­če. V tu dobu jí bylo 15 a život jí při­pra­vil veli­ce neče­ka­né pře­kva­pe­ní. Do jejich okey zaví­ta­la Maméa, kon­ku­rent­ka Hacumomo, kte­rá si chce vzít Čijo jako učed­ni­ci. Přestože jí to paní Nita, vlast­ník děv­čat, chce vymlu­vit, Maméa si sto­jí za svým a spo­leč­ně uza­vřou doho­du, že pokud Čijo nespla­tí svůj dluh do půl roku po její pre­mi­é­ře, Maméa paní Nítě zapla­tí dvoj­ná­so­bek dlu­hu. Paní Nita nemů­že odmít­nout, kýv­ne a tím odstar­tu­je kolo­toč změn pro celou okeu.

Více na Kritiky.cz
Chernobyl: “Happiness of All Mankind” - Behind the Scenes of Season 1 Episode 4 | HBO ...
Rallye smrti 2 [20%] http://www.csfd.cz/film/267967-rallye-smrti-2/ Na DVD od: 14.02.2011 V loňském roce se na di...
Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu A...
Johy je už z aliancí zoufalá | Survivor CZ&SK ...
Bylinkový sirup Bylinkový sirup skvěle osvěží v teplém období, pěkně vychlazený a podávaný s kostkami l...

Čijo je šťast­ná, pro­to­že se jí poma­lu začí­ná plnit sen a ona ví, že tohle roz­hod­ně nesmí poka­zit. Bohužel, Hacumomo jí nesná­ší zas o tro­chu víc a dokon­ce Tykvi zaká­že se s Čijo o čem­ko­liv bavit. Každopádně i tak je to dobá plná změn k lep­ší­mu, kdy se Čijo sta­ne ze služ­ky ele­gant­ní dámou. Maméa ji učí plno vyzkou­še­ných tri­ků, jak dát muži naje­vo, že jí není lhos­tej­ný a Čijo spo­leč­ně se svým půva­bem se jich nau­čí vyu­ží­vat doce­la rych­le. Vrátí se do ško­ly a kom­plet­ně se nechá sty­li­zo­vat do vizá­že mla­dé gej­ši. Svět gejš není jen o zába­vě a krá­sa jde ruku v ruce s utr­pe­ním, ale to všech­no je Čijo ochot­ná pod­stou­pit pro něj. Pro toho, kte­rý jí dal nadě­ji a pomohl jí zba­vit se trá­pe­ní. Když tedy Čijo zasta­ví muže pou­hým pohle­dem, kon­sta­tu­je Maméa, že je při­pra­ve­ná a na Čijo čeká její prv­ní večer.
Nyní se sta­la z malé Čijo ofi­cál­ní maj­ko s novým jmé­nem. Dostala jmé­no Sajuri a byla tím při­pou­tá­na ke své „star­ší sestře“ Mamée. Hned prv­ní večer uká­že její umě­ní tan­ce a skli­dí potlesk, její sebe­vě­do­mí ros­te a už se nebo­jí ani Hacumomo, kte­rá je jí stá­le v patách, pro­to­že nechce, aby měla Sajuri vět­ší úspěch než Tykev. Maméa se roz­hod­ne vymys­let stra­te­gic­ký plán, kdy se musí Hacumomo vyhý­bat, a tak se Sajuri popr­vé setká s pánem z minu­los­ti. S před­se­dou Iwamurou. Jejich prv­ní setká­ní je na zápa­se suma a zde se pot­ka­jí i s jeho bchod­ním part­ne­rem Nobu-Sanem, do kte­ré­ho ji Maméa tla­čí, pro­to­že ví, že nehez­ké­ho Nobua Hacumomo neu­krad­ne. I přes všech­ny své tou­hy udě­lá Sajuri na Nobuho dojem a dal­ší na řadě je dok­tor „Krab“, pro­to­že je potře­ba, aby se o ni zají­ma­lo co nej­ví­ce mužů. Přišel čas nabíd­nout všanc její nevin­nost, tak­zva­né misu­age. Princip je v tom, že maj­ko taj­ně pod­str­čí napad­ní­ko­vi rýžo­vý věne­ček a on ví, že si její „věne­ček“ může kou­pit. Význam je tako­vý, že by se tím gej­ša měla osvo­bo­dit z dlu­hů. Bohužel, Hacumomo ple­ti­cha­ří pro­ti Sajuri vše­mi mož­ný­mi pro­střed­ky a pomlu­vi­la ji u dok­to­ra Kraba. Maméa jí vra­cí tak, že necha­la Sajuri obsa­dit jako hlav­ní taneč­ni­ci před­sta­ve­ní, kte­ré se usku­teč­ní a na kte­rém je tak bra­vur­ní, že doko­to­ro­vu pří­zeň zís­ká hra­vě zpět.

Více na Kritiky.cz
Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami. Rory Cochrane vytvořil jednu ze svých prvních rolí ve filmu Richarda Linklatera Omámení a zmat...
Annie Hall - projekt 100 Film Annie Hall začíná a končí vyprávěným vtipem a rovněž celý její příběh je jakous...
Do Minecraft Dungeons míří zimní DLC The Creeping Winter Do Minecraft Dungeons míří zimní DLC The Creeping Winter...
E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne kaž...
Vlastimil Hela: Odkaz žítkovských bohyní Každá další kniha na toto téma je vydařenější. Tentokrát se dostáváme do světa jejich l...

Scéna s před­sta­ve­ním je obzvlášť bar­vi­tá, taneč­ni­ce jsou sla­dě­ny do růžo­vé a čer­ve­né bar­vy a jak se na Japonsko slu­ší, všech­no vypa­dá honos­ně a luxus­ně. Sajurinin výstup je zají­ma­vý už pro­to, pro­to­že je jiný. Jediná jde po molu, osvět­le­na mod­rým svět­lem a vypa­dá oprav­du skvě­le. Naštěstí, před­sta­ve­ní jí pomů­že v zís­ká­ní pozo­ro­nos­ti dok­to­ra Kraba a ona mu tak může nabíd­nout kolá­ček. Na osla­vě po před­sta­ve­ní je Sajuri pozvá­na k Maméině chle­bo­dár­ci a bude to popr­vé, co bude někde bez ní. Sice se tam potká s před­se­dou, ale dojde i k inci­den­tu s baro­nem a celá akce je ohro­že­na. Vzhledem k tomu, že Sajuri je stá­le pan­na, pro­dá se její věne­ček jako nej­draž­ší v his­to­rii a tím spla­tí své dlu­hy. Dostane Hacumonin pokoj, pro­to­že se jí paní Nita roz­hod­ne ado­p­to­vat a okea bude pro­spe­ro­vat z peněz, kte­ré vydě­lá Sajuri.
Všechno by bylo v pořád­ku, kdy­by Sajuri stá­le netrá­pi­la lás­ka k před­se­do­vi. O to víc ji naštve, když Hacumomo obje­ví její skrýš a vysmě­je se jí. Poperou se a celá okea je v pla­me­nech. Hacumomo to vza­la a ode­šla. Krátce na to se Hanamači dotkla vál­ka a pomě­ry se poměr­ně změ­ni­ly. Už to nebyl ten hez­ký svět gejš, najed­nou bylo těž­ké sehnat coko­liv, na co bylo dřív oby­va­tel­stvo zvyk­lé. Většina oby­va­tel byla poslá­na do Osaky, kte­rá se měla stát hlav­ním cílem, ale před­se­da se o Sajuri i Maméu posta­ral a poslal kaž­dou jinam. Sajuri se ocit­ne na ven­ko­vě, kde se vyrá­bí kimo­na a drs­ná prá­ce roz­hod­ně nemá nic spo­leč­né­ho s před­cho­zím živo­tem gej­ši. Už poma­lu zača­la zapo­mí­nat na svůj sta­rý život, když ji navští­vil Nobu a nabí­dl jí, zda-li by se opět moh­la stát gej­šou a pomo­ci jim v jejich obcho­dech.

Sajuri svo­lí, najde ješ­tě Maméu a Tykev a spo­leč­ně se chys­ta­jí pomo­ci před­se­do­vi a Nobu-sanovi. Přestože se tvář Mijoka hod­ně změ­ni­la, Sajuri udě­la­la maxi­mum pro to, aby byla zába­va co nejlepší.Vše se jí daři­lo do doby, než jí inves­tor dal nesluš­nou nabíd­ku a než vymys­le­la plán, aby od sebe ode­hna­la Nobu-sana. Plán nekla­pl, kde ji měl Nobu při­stih­nout s plu­kov­ní­kem, při­sti­hl ji před­se­da a její život poma­lu ztrá­cel smy­sl. Vše, co v živo­tě doká­za­la, bylo jen pro něj a najed­nou se ocit­la bez něj.
Jenže, všech­no byla jinak, než se zdá a Sajuri se až poz­děj dozvě­dě­la, že celý její život měl v rukou prá­vě před­se­da. To on poslal Maméu do jejich okey a pod­po­ro­val ji, jak to šlo. Miloval ji a ona milo­va­la jeho, celou dobu. A tako­vý byl život gejš. Bez prá­va na sou­kro­mý život, na lás­ku, na city.

Více na Kritiky.cz
Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpo...
Miluj svůj život 2024: Laskavý nástěnný kalendář Milujete nástěnné kalendáře a hledáte nějaký, který vás ještě každý den pohladí na du...
Sexuální praktiky pozemšťanů V nekonečném vesmíru žije mnoho obyvatel, leč nikdo z nich neprožívá rozmnožovací proces t...
Síly temna - The Covenant Režisér Renny Harlin má poměrně bohatou filmografii, která zahrnuje jak špičkové hity (Clif...
Výstava Dlouhá cesta k samostatnosti je umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad Výstava představuje geopolitické a mocenské okolnosti vzniku ukrajinské státnosti ve 20. stole...

Nemusíte vědět nic o gej­šách, nemu­sí­te vědět nic o his­to­rii, měli bys­te jen mít zájem poznat jeden život jed­né gej­ši, kde se dozví­te vše a něco navíc o tom, jak to fun­go­va­lo, když slo­vo gej­ša byl ješ­tě pojem a když se umě­ní dalo hod­no­tit „za cho­du“.


Photo © Sony Pictures Entertainment


Podívejte se na hodnocení Gejša na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30269 s | počet dotazů: 306 | paměť: 70066 KB. | 01.12.2023 - 13:31:32