Kritiky.cz > Film roku 2017 > Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

eský lev
eský lev
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů.

Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný, jen­že to se stej­ně nedě­je. Jejich sobec­tví k sobě navzá­jem a také k „bábě“, se stup­ňu­je se vstu­pem otu­žil­ce Broni do její­ho živo­ta a stá­le vět­ší chu­tí Hany vyma­nit se ze ste­re­o­ty­pů. Postavit se skry­té mani­pu­la­ci a žít si po svém...

Krom pozi­tiv­ních ohla­sů čes­kých divá­ků a led­no­vé zís­ká­ní Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší hereč­ku, skli­dil úspěch i v zahra­nič­ní. Na newy­or­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu Tribeca, zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší zahra­nič­ní film.

Český lev pro film Bába z ledu : nej­lep­ší film, nej­lep­ší režie - Bohdan Sláma, nej­lep­ší scé­nář - Bohdan Sláma, nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon - Zuzana Kronerová, nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon - Pavel Nový, nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli - Petra Špalková.

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová zís­ka­la v minu­los­ti za ved­lej­ší roli Českého lva a to za film Divoké vče­ly (rež. Bohdan Sláma,  2001 ) a také za ved­lej­ší roli ve fil­mu Rudý kapi­tán od slo­ven­ské fil­mo­vé aka­de­mie ( rež. Michal Kollár, 2016 ) ve film fil­mo­vých oce­ně­ní a reži­sér Bohdan Sláma za film Štěstí ( 2005, režie, scé­nář ) a Venkovský uči­tel ( 2008, scé­nář ).

Herec Pavel Nový zís­kal Českého lva na letoš­ním 25. roč­ní­ku vůbec popr­vé, ač si zahrál v něko­li­ka desít­kách čes­kých fil­mů a ztvár­nil něko­lik růz­ných rolí, s pře­va­hou těch kome­di­ál­ních. Na jaře se obje­ví v novém čes­kém fil­mu Kluci z hor, reži­sé­ra Tomáše Magnuska, kde má roli kucha­ře.

Novinkou letoš­ní­ho 25. roč­ní­ku Českého lva byla nová, v pořa­dí pátá podo­ba soš­ky, ten­to­krát od desig­né­ra, umě­lec­ké­ho ředi­te­le sklár­ny Rückl, Ronyho Plesla. Během veče­ra vznik­la pod­pi­so­vá akce pro­ti kri­ti­zo­vá­ní vede­ní České tele­vi­ze, kte­rou sepsal a během cere­mo­ni­á­lu pře­če­tl pří­tom­ným hos­tům reži­sér Jan Svěrák. Hosté ji moh­li pode­psat ve foyer.

Oceněné fil­my vybí­ra­lo 168 aka­de­mi­ků slo­že­ná z pro­fe­si­o­ná­lů v oblas­ti čes­ké kine­ma­to­gra­fie, tedy 57 % čle­nů.

Foto zdroj : ALZE, ČFTA


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37965 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71746 KB. | 23.06.2024 - 04:44:08