Kritiky.cz > Recenze > Hory mají oči 2

Hory mají oči 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hory mají oči 2
11.01.2007

recen­ze

Přečteno: 74 krát

Řekneme si to na rovi­nu. Banda zmu­to­va­ných hor­ní­ků, kte­ří důsled­kem jader­ných tes­tů vypa­da­jí tak, jak vypa­da­jí – to oprav­du není to pra­vé oře­cho­vé. Horor, něko­lik málo pís­men, kte­ré ovšem zna­me­na­jí plno stra­chu. Tedy pokud se vše tvůr­cům pove­de tak jak má a neob­je­ví se něja­ké závaž­né nedo­stat­ky. Pak zdán­li­vě děsi­vý film může docí­lit v oprav­du kva­lit­ní zába­vu. Někteří tvůr­ci se sna­ží zamas­ko­vat absen­ci děje a pořád­né­ho scé­ná­ře napří­klad hek­to­li­t­ry pro­li­té krve, ovšem to je ale to nej­hor­ší, co moh­li udě­lat. Takovýchto „horo­rů“ už je mezi námi mno­ho, mě osob­ně nej­ví­ce zají­má pro­pra­co­va­nost atmo­sfé­ry, ve kte­ré se děj ode­hrá­vá. Když ji máte oprav­du vyšper­ko­va­nou, není co řešit a váš film bude mít zaru­če­ně úspěch. Pokud ovšem bude­te postu­po­vat tím špat­ným smě­rem, za pár měsí­ců po vašem „díle“ neštěk­ne ani pes. Kam se zařa­dí Hory mají oči 2?

První díl „Hor“ skli­dil poměr­ně sluš­né ohod­no­ce­ní, ovšem já neměl zatím mož­nost jej shléd­nout. Proto ber­te moje hod­no­ce­ní toho­to pokra­čo­vá­ní tro­chu s rezer­vou, sní­mek jsem bral jako samo­stat­ný film. Ale i přes to jsem šel do kina s urči­tý­mi oba­va­mi. Přece jen pokra­čo­vá­ní, natož horo­ro­vé, ve mně nebu­dí zrov­na důvě­ru. Když se pak pozor­ně­ji podí­vá­te do tabu­lek tvůr­ců, zjis­tí­te, že se na postu reži­sé­ra sta­la jed­na vel­ká změ­na. Zatímco prv­ní díl měl na sta­ros­ti Alexandre Aja, o jeho pokra­čo­vá­ní se posta­ral pro mě nezná­mý Martin Weisz.

Nyní si ješ­tě řek­ne­me něco o pří­bě­hu. Jistě již tuší­te, že se o nic zázrač­né­ho jed­nat nebu­de. Svým způ­so­bem dvoj­ka začí­ná tam, kde jed­nič­ka skon­či­la, zame­tá­ní důka­zů o hor­nic­kých kani­ba­lech. Americká armá­da nechce, aby se svět dozvě­děl, co se děje v jejich oblas­ti, a tak na mís­to vysí­lá svůj tým spe­ci­a­lis­tů, aby odstře­li­li doly skrý­va­jí­cí hrůz­né tajem­ství. Ovšem v krát­kých inter­va­lech se začí­na­jí „ztrá­cet“ lidé. To ješ­tě netu­ší, co se na ně řítí. V tutéž dobu dostá­vá par­tič­ka vojá­ků, zele­ná­čů úkol dovést záso­by prá­vě pro tým, kte­rý zajiš­ťu­je odstra­ňo­vá­ní hrůz­né­ho tajem­ství. Spolu s nimi jede i jejich veli­tel, prý mají jen dodat mate­ri­ál a hlav­ně se na nic nevy­ptá­vat. Ovšem po pří­jez­du na základ­nu se uká­že, že ta je lidu­prázd­ná. Pokud se vám to začí­ná zdát být div­né, ješ­tě si k tomu při­dej­te vysí­lač­kou zachy­ce­né volá­ní o pomoc. „Neohrožení“ mari­ňá­ci se vydá­va­jí na pomoc údaj­ně zra­ně­né­mu kole­go­vi, jejich ces­ta se ale náh­le sta­ne bojem o holý život.

Takto by se nějak dal shr­nout děj sním­ku, nic ori­gi­nál­ní­ho to není. Nemohu ale říct, že bych se pří­mo nudil, to ne. Velice mě poba­vi­ly pro­vo­ka­tiv­ní hláš­ky veli­te­le, kte­ré byly mís­ty oprav­du vtip­né. Nicméně to trvá jen do urči­té doby, po ní jako by sní­mek ztrá­cel tem­po. Cool hláš­ky zmi­ze­ly a mís­to nich při­šla hor­da mutan­tů. S jejich nástu­pem se nási­lí ješ­tě stup­ňu­je a někte­ré zábě­ry jsou oprav­du nechut­né. Můj žalu­dek je dost odol­ný, ale zde jsem měl i já co dělat. Hned u úvod­ních titul­ků uvi­dí­te porod, jest­li se tomu vůbec dá tak říkat. To vás dosta­teč­ně zne­chu­tí a při­pra­ví na dal­ší zábě­ry. Pokud jsem říkal napří­klad u Apocalypta nebo u Saw 3, že jsou drs­né, zde to pla­tí dvoj­ná­sob. Rozhodně ten­to film není určen kaž­dé­mu, návště­vu kina bych dopo­ru­čo­val spí­še lidem se sil­ným žalud­kem.
Další výraz­nou chy­bou byly růz­né nesrov­na­los­ti, tře­ba tako­vý mutant, kte­rý pomá­hal. Za celou dobu fil­mu jsem nezjis­til proč vojá­kům vlast­ně pomohl s útě­kem. Nebo také jed­na z hrdi­nek se jde vyčů­rat někam za buk, i když se zde všu­de pro­há­ně­jí mutan­ti. Dosti podiv­né jed­ná­ní. Herecké výko­ny nejsou úpl­ně špat­né, ale nijak vás neu­chvá­tí. Je zby­teč­né dodá­vat coko­liv jiné­ho. Kdybych zde napsal jmé­na her­ců, stej­ně by jste je nej­spíš nezna­li.

Co bych tedy mohl dodat ke své­mu ohod­no­ce­ní? Ještě v kině jsem si říkal, že to tak špat­né neby­lo a že to nej­spíš na ty tři hvěz­dič­ky bude. Když jsem ale při­šel domů a začal jsem o tom hlou­bě­ji pře­mýš­let, zjis­til jsem, že to pře­ci jenom tak dob­ré neby­lo. Vždyť ten­to sní­mek ani nic nové­ho nepři­ne­sl a to ostat­ní také neby­lo tak úchvat­né. Jakmile jsem ješ­tě zahlé­dl, jaké hod­no­ce­ní jsem udě­lil fil­mu SAW3 (3/5), bylo jas­né, že Hory mají oči 2 to budou mít za dvě hvěz­dič­ky.
Verdikt: Nikterak ori­gi­nál­ní, mís­ty zábav­ný, ovšem v někte­rých scé­nách až zby­teč­ně dras­tic­ký horor, kte­rý se do fil­mo­vých dějin asi ničím výji­meč­ným neza­pí­še. Jednoznačně tuc­to­vý titul, kte­rý ale i přes všech­ny zmí­ně­né nedo­stat­ky nenu­dil.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.33/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.3 z 5 (hod­no­ce­no 3x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

/*


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97548 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71559 KB. | 18.06.2024 - 00:17:09