Kritiky.cz > Recenze > Nový měsíc -

Nový měsíc -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Po prv­ním díle, kte­rý nesl název Stmívání, při­chá­zí do kin vel­mi oče­ká­va­ný dru­hý díl, kte­rý bude a je jis­tým úspě­chem, kte­rý vydě­lá­vá u nás, ale i ve svě­tě neu­vě­ři­tel­né pení­ze. Ano je řeč o Novém měsí­cí, kte­rý k nám dora­zil před rokem. Režijní tak­tov­ky se ujal „romanticko-komediální“ reži­sér Chris Weitz, kte­rý má za sebou fil­my jako Jak na věc a Prci prci prcič­ky, což byly a jsou jeho nej­lep­ší kome­di­ál­ní fil­mo­vé poči­ny.

 
Poté, co je Bella napa­de­na upí­rem, díky kte­ré­mu málem umře­la, se poma­lu zota­vu­je a pře­bý­vá u hod­ných vege­ta­ri­án­ských upí­rů. Jednoho dne se Bella říz­ne o střep a tou­ha po krvi jed­no­ho z upí­rů z rodi­ny Bellu vel­mi ohro­zí. Cullenovi se pro Bellino bez­pe­čí stě­hu­jí pryč z měs­ta. Bella je smut­ná, že při­šla o své­ho milé­ho Edwarda, ale opo­ru nachá­zí u kama­rá­da Jacoba. Bella však není ze vše­ho ven­ku a hro­zí ji nebez­pe­čí ze stra­ny pomstych­ti­vých zlých upí­rů. Tolik o ději..

 
První díl z pro­stře­dí vege­te­ri­án­ských upí­rů, kte­rý sice nebyl dob­rým fil­mem (měl však neho­ráz­ný úspěch, hlav­ně u divá­ků věku 16 – 20), ale nezpů­so­bo­val divá­ko­vi tako­vou fyzic­kou bolest, jako jeho pokra­čo­va­tel Nový měsíc. Každý divák, kte­ré­mu nesta­čí ke spo­ko­je­nos­ti jen gay vege­ta­ri­án­ský upír Cullen a emo Bella, si řek­ne WTF?

Nemohu však posou­dit, jest­li je kni­ha stej­ně hlou­pá jako fil­my, ale mohu s jis­to­tou říci, že scé­nář a dia­lo­gy jsou špat­né a uši­tr­ha­jíc­ně napsa­né. Děj je neu­vě­ři­tel­nou sláta­ni­nou, kte­rou bychom při­rov­na­li ke slo­vu, kte­ré říká­me, když jsme hod­ně naštva­ní. Demencí oky­pu­jí­cí dia­lo­gy jsou dal­ší kud­lou, kte­rou film nemi­lo­srd­ně vrhá do zad divá­ka a způ­so­bu­je mu tak neu­vě­ři­tel­nou bolest. Dialogy jsou téměř o ničem a řeší napros­to demen­tí věci, kte­ré by nor­mál­ní člo­věk, natož upír neře­šil. Dá se říci, že se jed­ná o splo­di­nu keců, kte­ré by nevy­mys­lel ani nej­těž­ší paci­ent Bohnic.

Vystupuje zde upír, kte­rý nemá s geni­ál­ním Draculou nic spo­leč­né­ho, nemá vel­ké zuby, ani hro­zi­vý dech, ani nepi­je pořád­ně lid­skou krev. To není upír, jen nalí­če­ný Pattinson, kte­rý spo­leč­ně s Bellou nedo­ká­ží udr­žet pub­li­kum, ani kva­lit­ně poba­vit. Nový měsíc, oplý­va­jí­cí vel­kou nudou, je i hroz­ně nato­čen. Jsou zde mno­hé poku­sy o digi­tál­ní efek­ty, ale nejsou dob­ré!! Například digi­tál­ní zpra­co­vá­ní vlků je až humor­né, jako by byli vytr­že­ni z paro­die na něja­ký špat­ný horror. První věc, nejde z nich vůbec strach! Jsou udě­lá­ni nere­ál­ně, až pito­mě! A tře­tí při pohy­bu vola­jí „jsem digi­tál­ní vlk, co se sna­ží být cool“. Víte co? Nedaří se jim být v žád­ném pří­pa­dě cool. Záběrování, kte­ré vět­ši­nu času zabí­rá pře­lí­če­né obli­če­je hlav­ních gay, nebo emo hrdi­nů, je fád­ní a střih jakbys­met.
Obsazení, kvů­li kte­ré­mu polo­vi­na divá­ků slin­tá na pod­la­hu je hroz­nou kapi­to­lou, kte­rá děsí spous­tu kri­ti­ků a také mě. Robert Pattinson je dob­rým her­cem, ale NE v tom­to fil­mu a vlast­ně zatím i v celé sérii. Jeho výkon je straš­ný a Pattinson se pro­je­vu­je jako zni­če­ný osum­de­sá­ti­le­tý far­mář, kte­rý by měl kaž­dou chví­li umřít. Jen cho­dí a kou­ká stej­ně, při­tom pro­ná­ší trap­né hláš­ky, trha­jí­cí divá­ko­vi uši. Bellu si zahrá­la Kristen Stewartová, její výkon není dob­rý a ona není dobrou hereč­kou. Do půl­ky těla neu­stá­le obna­že­né­ho Jakoba si střih­nul Taylor Lautner, kte­rý dis­po­nu­je maxi­mál­ně sva­ly, avšak není obda­řen herec­kým talen­tem. Dá se říci, že nejmé­ně polo­vi­na her­ců jsou jen pohled­né figur­ky, kte­ré půso­bí jako ban­da hlu­pá­ků.
 
Názor auto­ra:
Dementní, nezvlád­nu­té a nepře­ži­tel­né.
 
Autor: Štěpán Stahl

Závěr:
Bohužel nena­chá­zím, co by se na fil­mu mělo líbit. Někomu však sta­čí ke spo­ko­je­nos­ti málo, což v žád­ném pří­pa­dě neod­su­zu­ji. Z pohle­du řeme­sl­né­ho i dějo­vé­ho se jed­ná o neu­vě­ři­tel­nou blbost, kte­rá není ani dob­rým love pří­bě­hem. K čer­tu s tím, film má ale úspěch.Náročnější divá­ky si však není scho­pen udr­žet a bavit je. Hodnotím, tak jak hod­no­tím 0 z 10.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

New Moon má prv­ní rekord

New Moon TV spot

Soundtrack: Stmívání 2: Nový měsíc

Stmívání 2: Nový měsíc - Oficial trai­ler

Stmívání 2: Nový měsíc - Teaser

Robert Pattinson naho­ře bez

Nový měsíc: 3 nové fot­ky

Nový měsíc: První pla­kát

Ukázka vlkodla­ků z Nového měsí­ce

Michael Sheen v Novém měsí­ci

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
7. April 2011 - 19:47 — Štěpán Stahl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1964: Grandville 5: Force Majeure - 80 %25. dubna 2019 #1964: Grandville 5: Force Majeure - 80 % Grandville 5: Force Majeure (Grandville Force Majeure)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Grandville Force Majeure" v roce 2017 ve Velké […] Posted in Recenze komiksů
  • Otevřené moře1. listopadu 2004 Otevřené moře Susan a Daniel jsou dobře situovaný manželský pár. Jejich vztah je v poslední době vzhledem k pracovnímu nasazení napjatý. Což takhle na chvíli polevit a vyrazit si, jen sami dva, bez […] Posted in Filmové premiéry
  • Mistři9. dubna 2004 Mistři Píše se rok 2001 a v Hannoveru se hraje MS v hokeji. Češi sice vítězí, ale my se ve filmu Mistři seznámíme s některými z fanoušků v jedné malé vesničce. A ti mají do jakéhokoliv triumfu […] Posted in Filmové recenze
  • Riddick: Kronika temna27. ledna 2024 Riddick: Kronika temna Chtěl jen zjistit, proč jej přítel zradil, ale zapletl se do boje o záchranu všeho živého ve vesmíru. Jaká ironie. On nemilosrdný zabiják, který se tentokrát až moc nechá ovlivnit svými […] Posted in Retro filmové recenze
  • Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Inside the Episode (HBO)13. května 2019 Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Inside the Episode (HBO) Posted in Videa
  • My se virů nebojíme26. února 2023 My se virů nebojíme Knížka má tvrdou vazbu včetně stran, a děti mohou knihu následně vydezinfikovat nebo dokonce umýt. Děti se v knize vtipnými texty dozví, jak si chránit zdraví a mnoho dalšího, včetně […] Posted in Recenze knih
  • V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...11. března 2021 V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky... Dokument o nebezpečí mladých náctiletých (i mladších) holkách  V síti měl včera premiéru v České televizi. Připomeňme si tento dokument třemi recenzemi filmu, který ukázal, jak nebezpečný […] Posted in Zajímavosti
  • Super Shark (2011)26. června 2014 Super Shark (2011) Dokáže vůbec něco zastavit nezničitelného žraloka? Bioložka Kat přijíždí na pobřeží LA, aby zde coby agentka OIB prozkoumala místo havárie ropné plošiny, která za podivných […] Posted in Horory
  • Creature (1998)16. února 2013 Creature (1998) Díky tajnému vojenskému experimentu vzniklo inteligentní krvežíznivé monstrum, které může žít nejen ve vodě, ale i na souši. Doktor Simon Chase koupil exotický ostrov na kterém stojí […] Posted in Horory
  • Farma SK – 9. série – 18. díl30. září 2017 Farma SK – 9. série – 18. díl https://www.youtube.com/watch?v=6w3_wWHmyMo Posted in Reality show

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16483 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71573 KB. | 19.06.2024 - 00:57:24