Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Jako letní sníh - Komenský rules!

Jako letní sníh - Komenský rules!

Letni
Letni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokudrama Jako let­ní sníh mapu­je život­ní pří­běh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), kte­rý se stal kvů­li svým pře­svěd­če­ním a názo­rům patr­ně nej­zná­měj­ším čes­kým vyhnan­cem. Většinu živo­ta strá­vil mimo svou vlast, ale přes­to svý­mi jedi­neč­ný­mi myš­len­ka­mi, kte­ré zazna­me­nal v téměř 200 kni­hách a spi­sů, zásad­ně před­bě­hl svo­ji dobu a ovliv­nil celý svět...

Jan Amos Komenský pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší osob­nos­ti čes­ké his­to­rie, kte­rý pře­de­vším ve vel­ké míře ovliv­nil kla­sic­ký typ uče­ní, zalo­žil moder­něj­ší pří­stup v rám­ci peda­go­gi­ky a napros­tým prá­vem bývá nazý­ván jako „ Učitel náro­dů“. Taková význam­ná his­to­ric­ká oso­ba by se poté měla dočkat též důstoj­né­ho audi­o­vi­zu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré nyní sku­teč­ně dora­zi­lo. Ne ovšem zrov­na v kla­sic­ké podo­bě.

Jako let­ní sníh je dokudra­ma­tem, což v pra­xi zna­me­ná, že jsou sku­teč­né udá­los­ti dra­ma­tic­ky sehrá­ny pro úče­ly audi­o­vi­zu­ál­ní­ho díla. Režie toho­to doku­ma­d­ra­ma­tu se poté ujmul Lubomír Hlavsa, kte­rý má s podob­ným typem fil­mů již své zku­še­nos­ti. Již před­tím točil Hlavsa nato­čil dokudra­ma Jan Hus- Cesta bez návra­tu nebo Poslední útěk Jeronýma Pražského. Hlavsa tak v zása­dě vkro­čil do už osvěd­če­ných vod a ten­to­krát si vzal na paškál prá­vě život uči­te­le náro­dů. A hned ze začát­ku roku vzni­kl doku­ment, kte­rý si urči­tě zaslou­ží svou pozor­nost. A to i pře­de­vším díky tomu jak vydat­ná podí­va­ná to ve výsled­ku je.

Jako let­ní sníh je fas­ci­nu­jí­cí zále­ži­tost, kte­rá uka­zu­je, že pře­ce jed­nou za čas může i v naších kon­či­nách vznik­nout důstoj­né pře­vy­prá­vě­ní his­to­ric­kých pra­me­nů a to i když se zamys­lím nad his­to­ric­kou věr­nos­tí a zda sku­teč­ně vznik­lo to nej­lep­ší ztvár­ně­ní Jana Amose Komenského. Nemůžu se sice pro­hlá­sit za kdo­ví­jak vel­ké­ho odbor­ní­ka na život­ní potí­že Jana Amose Komenského a jeho život jsem si do nejmen­ších detai­lů nena­stu­do­val, pocho­pil jsem ale jed­nu věc- Debutující sce­náris­ta Martin Fahrner pod Hlavsovým dohle­dem zvlá­dl dát dohro­ma­dy pro­jekt, kte­rý Komenského nezob­ra­zu­je jenom jako památ­nou oso­bu čes­ké (a do jis­té míry i svě­to­vé) his­to­rie, ale též jako lid­skou bytost, kte­rá se muse­la vyrov­nat se svý­mi ztráta­mi, kte­rá chy­bo­va­la a kte­rá se do mor­ku kos­tí byla za svůj názor a pří­stup. Jako let­ní sníh vyob­ra­zu­je Komenského jako nor­mál­ní lid­skou oso­bu a z jeho obsáh­lé­ho živo­to­pi­su schvál­ně vypíchl ty nej­zá­sad­něj­ší udá­los­ti, kte­ré for­mo­va­li nejen jeho, ale záro­veň i jeho pří­stup v živo­tě a jeho odkaz.

Více na Kritiky.cz
Rebeka - remake Hitchcockovi klasiky Naivní dívka (Lily James) se bláznivě zamiluje do bohatého vdovce Maxima de Wintera (Armie Hamm...
Ten okamžik Pětidílný cyklus vypráví jedenáct příběhů žijících pamětníků - mezi nimi například...
Warner Bros. Games tlumí očekávání fanoušků, na E3 uvidíme pouze kooperativní akci Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead. Na nové u... Warner Bros. Games tlumí očekávání fanoušků, na E3 uvidíme pouze kooperativní akci Back 4 B...
Asi to ukončím - Poklidný výlet jednoho páru nabere nečekaný obrat a promění se ve strašlivou cestu. Charlie Kaufman jako scenárista stojí za filmem Věčný svit neposkvrněné mysli, který pro mn...
Výživový koutek: kopřiva Venku se vše začíná zelenat a ze země raší malé nenápadné zelené bylinky. Moc je v lás...

Jako let­ní sníh je pořád tele­viz­ní film, kte­rý se tak musel obe­jít s o hod­ně men­ším roz­poč­tem než vel­ké čes­ké his­to­ric­ké sním­ky, kte­ré násled­ně dora­zí do kin. Jako let­ní sníh se tak na tenhle úkor nemů­že násled­ně pyš­nit kdo­ví­jak roz­máchlou výpra­vou a přes­to jsem měl pocit, že během sle­do­vá­ní kou­kám na něco vel­ko­le­pé­ho. Velice sil­ně tomu napo­má­ha­jí i zpo­ma­lo­va­cí sek­ven­ce, kte­ré sku­teč­ně půso­bí jak z vel­ké­ho holly­wo­od­ské­ho bloc­kbus­te­ru a těch málo sku­teč­ně vel­kých scén díky tomu půso­bí parád­ně. Jenomže i přes­to, že v Jako let­ní sníh jde jinak spí­še vět­ši­nu času o kon­fron­to­vá­ní s odliš­ný­mi lid­mi, kte­rým chtěl Komenský co nej­ví­ce pro­dat svo­je vní­má­ní ide­ál­ní­ho uči­va a celé se to pořád ode­hrá­vá spí­še v inte­ri­é­rech, kde posta­vy půso­bi­vě komu­ni­ku­jí. Jenomže se při­tom všem doká­že navíc pro­dat ten dobo­vý kontext- Mluví se tu o Českém sta­vov­ském povstá­ní nebo ne zrov­na ide­ál­ním způ­so­bu vlá­dy Habsburků. Celé to při­tom sku­teč­ně sálá dobo­vým náde­chem a Jako let­ní sníh je bez­po­chy­by nej­lep­ší his­to­ric­ký čes­ký film za hod­ně dlou­hou dobu.

Vizuální strán­ka fil­mu je dal­ší výrazná část- Na celém dokudra­ma­tu je zce­la jas­ně poznat, že za kame­rou stal někdo, kdo si s obra­zo­vou kom­po­zi­cí a este­ti­kou pros­tě a jed­no­du­še vyhrál. Pavlu Koppovi se tak sku­teč­ně daří vytvo­řit nád­her­né zábě­ry, při­čemž výraz­ný počet z nich by dost mož­ná stál i za zará­mo­vá­ní. Kopp si záro­veň ohlí­dal prvotříd­ní osví­ce­ní, jeho kame­ra je sviž­ná a i díky němu Jako let­ní sníh tolik fun­gu­je. Je totiž záro­veň his­to­ric­ká a dobo­vá až na půdu, záro­veň je ale nato­če­na nesku­teč­ně svě­žím způ­so­bem. I díky tomu bude dost mož­ná pro mlad­ší divá­ky pří­stup­něj­ší než vět­ši­na kla­sic­kých doku­men­tár­ních sním­ků.

Jako let­ní sníh fun­gu­je i díky skvost­né­mu herec­ké­mu ansám­bl. Duo Švehlíků je v roli Komenského napros­to parád­ní a kaž­dý navíc dostá­vá pří­le­ži­tost zahrát zce­la odliš­ný typ Komenského- David Švehlík toho Komenského, kte­rý živo­tem pro­plou­vá, Alois Švehlík zase Komenského, kte­rý je živo­tem dáv­no pro­ško­len. Oba byli ide­ál­ní tre­fou do čer­né­ho a lep­ší cas­ting už snad nepři­pa­dá v úva­hu. Oba jsou v roli při­ro­ze­ní, i v poklid­ných scé­nách napros­to herec­ky tri­um­fu­jí a oba Švehlíci jsou tak v rám­ci toho­to fil­mu tre­fou do čer­né­ho. Kromě dvo­ji­ce Švehlíků se ale zde před­ve­de veli­ce skvost­ně i tako­vý Igor Bareš, kte­rý se v roli malí­ře Rembrandta nesku­teč­ně vyřá­dil nebo Vladimír Javorský, kte­rý rolí Mikuláše Drabíka doka­zu­je, že se do rolí alko­ho­li­ků a zblou­di­lých exis­ten­cí pořád nesku­teč­ně hodí.

Více na Kritiky.cz
Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráv...
Bylinkový čaj proti kašli Při silném kašli je vhodné použít podběl pro jeho odhleňující a protizánětlivé účinn...
Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta? Rádža byl konečně po velmi dlouhé době u svého cíle. Splnil poslední přání své matky a ...
GLIMMER MAN Onehdy jsem naříkal nad zjevnou ploskostí akčního scifinesmyslu jménem Solo. Identifikačním ...
Perfektní den - 60 % Někdo prožívá adrenalinové chvíle jen tak pro svou radost a někdo je prožívá, když se sna...

Tohle dokudra­ma v ide­ál­ních chví­lích vyu­ží­vá cita­ci Komenského spi­sů a už vidím výtky, kte­ré budou smě­řo­vat smě­rem, že se film na celý ten pohled ohled­ně „ zlé kato­lic­ké církve“ dívá pří­liš jed­no­směr­ně a nepouš­tí se do pohle­du na dru­hou stra­nu min­ce. Je to ale holý nesmysl- Tenhle film má totiž mapo­vat pří­běh Komenského a tudíž by se měl zce­la jis­tě točit prá­vě i kolem jeho názo­rů a pohle­du na pro­blémy, kte­ré ho sužo­va­li. Vinou dél­ky 90 minut je to celé mož­ná zkrat­ko­vi­té až moc a tro­chu del­ší pasáž a roz­ta­že­ní někte­rých pře­sko­ků do minu­los­ti by Jako let­ní­mu sně­hu ješ­tě tro­chu více pro­spě­lo, jinak jsem ale sku­teč­ně měl pocit z toho, že lépe to snad ani udě­lat nešlo. A jed­no­du­še jsem byl nad­še­ný, jak moc se to vlast­ně celé poved­lo.

Už na začát­ku roku jed­no­du­še dora­zi­lo obra­zo­vě pod­ma­ni­vé dokudra­ma, kte­ré záro­veň vel­mi bra­vur­ně zpra­co­vá­vá kon­fron­ta­ci mezi star­ším Komenským a Rembrandtem. Celé ty dis­ku­ze mezi star­ším Komenským a Rembrandtem mě mož­ná ve finá­le bavi­li víc než pře­sko­ky do Komenského minu­los­ti a vůbec by mi vlast­ně neva­di­lo, kdy­bych byl na jejich roz­ho­vo­rech posta­ve­ný samot­ný film. Ty roz­ho­vo­ry totiž půso­bí sil­ně, nejen díky skvě­lé dvo­ji­ci Švehlík-Bareš, ale také díky fak­tu, že Komenský a Rembrandt se od sebe ve finá­le v zása­dě liší méně než by čeka­li. A lep­ší teč­ku za celým fil­mem si film snad vybrat nemohl.

Naprosto sebe­vě­do­mé dokudra­ma, kte­ré na Komenského mož­ná nevr­há úpl­ně nové svět­lo, jeho odkaz ale zpra­co­vá­vá skvě­le a celé to fun­gu­je díky nád­her­né­mu vizu­á­lu (Hezky Pavlis!), pove­de­né hud­bě, cel­ko­vé­mu parád­ní­mu dobo­vé­mu náde­chu a feno­me­nál­ním herec­kým výko­nům. Je to rea­lis­tic­ké dokudra­ma, kte­ré se může též rado­vat z pove­de­né­ho scé­ná­ře, kte­rý kom­pli­ko­va­ný pří­běh Jana Amose Komenského doká­zal pře­táh­nout do funkč­ní podo­by. Dlouho jsem u nás nevi­děl tak uni­kát­ní záži­tek, kte­ré­mu je z mno­ha důvo­dů fakt snad­né pod­leh­nout. Užil jsem si to hod­ně a jde v mno­ha ohle­dech o hod­ně spe­ci­ál­ní záži­tek. Komenský rules!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5

Více na Kritiky.cz
JIŘÍ VEJDĚLEK (scenárista, režisér, producent) „Bylo těžké se nezamilovat“ Co vás napadlo jako první, když jste dočetl scénář? ...
Shingeki no Kyojin 13,5. díl Od toho dne Přijde mi celkem vtipný nápad vložit do příběhu díl obsahující v názvu deset...
Rudý přízrak – sedm statečných rudoarmějců Ruská kinematografie patří k evropské špičce a nepřekvapivě se to týká především vále...
Miloš Zeman 12.1.2018 Průběh volny Miloše Zemana v prvním kole volby prezidenta 2018....
Blizzard představil Battle.net 2.0, který je mnohem... Blizzard představil Battle.net 2.0, který je mnohem přehlednější, než současná podoba klien...

Photo © Česká tele­vi­ze / Radek Miča


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Poděkování

Naprosto úžas­né! Děkuji ČT za podob­né pořa­dy a držím jí pal­ce i v jiných oblas­tech (Reportéři, 168 hodin, Otázky VM)!!!

  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Dvě slova jako klíč – Recenze – 30 %27. července 2023 Dvě slova jako klíč – Recenze – 30 % České drama Dvě slova jako klíč je filmem režiséra a scenáristy Dana Svátka, který jej natočil podle stejnojmenného románu spisovatele Josefa Formánka. Na základě jiného románu od téhož […] Posted in Filmové recenze
  • Běžná selhání – 80 %15. října 2022 Běžná selhání – 80 % Český koprodukční snímek sestávající z příběhů tří žen, vyprávěných během jednoho dne na pozadí jakési blížící se katastrofy, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mimořádná událost6. února 2022 Mimořádná událost Událost z února 2019 na trati Studenec-Křižanov, kdy motorová jednotka jela 14 minut bez řidiče, byla jednou z inspirací režiséra Jiří Havelky k tvorbě komedie s prvky společenské kritiky. […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná událost – Recenze – 50 %2. února 2022 Mimořádná událost – Recenze – 50 % Nová česká komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky (Vlastníci) je volně inspirovaná skutečnou událostí, k níž došlo v únoru roku 2019 mezi Velkým Meziříčím a Martinicemi. Osobní vlak, […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92114 s | počet dotazů: 310 | paměť: 70299 KB. | 01.12.2023 - 17:37:41