Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage.

Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage.

JakoVBavlnce
JakoVBavlnce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Soudem jme­no­va­ná zákon­ná zástup­ky­ně Marla (Rosamund Pike) pod­vá­dí svo­je kli­en­ty a zís­ká­vá nad nimi abso­lut­ní moc. Její nej­no­věj­ší oběť Jennifer (Dianne West) má ale v ruká­vu neče­ka­né eso- své­ho syna Romana (Peter Dinklage), rus­ké­ho gan­gs­te­ra...

Mix čer­né kome­die a thrille­ru Jako v bavlnce/I Care a Lot debu­to­val na pod­zim na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a už teh­dy zazní­va­li ohla­sy, že Rosamund Pike po Zmizelé opět doká­že, že jí mrchy pros­tě jdou. Nakonec se film dočká­vá vydá­ní v rám­ci stre­a­mu, při­čemž si jed­not­li­vé trhy roz­dě­li­li Amazon Prime a Netflix. A je to vel­mi fajn, pro­to­že díky tomu­to roz­hod­nu­tí se nyní k mno­ha divá­kům může dostat sku­teč­ně zábav­ná čer­ná kome­die s výteč­ným výko­nem Rosamund Pike.

Marla v podá­ní Rosamund Pike je vylo­že­nou svi­ní. V nesku­teč­ně pře­svěd­či­vém výko­nu Pike hra­je jed­nu z nej­ví­ce opo­vr­že­ní­hod­ných fil­mo­vých postav uply­nu­lých let , při­čemž Marla neu­stá­le doká­že pře­kva­pit a lať­ku divá­ko­va opo­vr­že­ní ješ­tě posu­nout o tro­chu výš. Její šmejd v tom navíc oči­vid­ně umí cho­dit, zatím se jí jed­no­du­še daří a navíc má za pří­tel­ky­ni Eizou González, což snad­no v divá­ko­vi vyvo­lá pocit nesná­šen­li­vos­ti vůči téhle bezpá­teř­ní potvo­ře. Pike pros­tě tyhle role ofi­ci­ál­ně sed­nou a je obdi­vu­hod­né, že zrov­na tako­vá sym­pa­tic­ká hereč­ka zvlád­ne tak výteč­ně zahrát napros­té potvo­ry. Jenže to prá­vě jen pod­tr­hu­je její vyso­ké herec­ké kva­li­ty.

Stejně tak mě osob­ně nadá­le doká­že pře­kva­pit pes­t­rý herec­ký rejstřík Petera Dinklage. Nenechte se zmást jeho malou dél­kou, pro­to­že Dinklage je v roli rus­ké­ho gan­gs­te­ra nesku­teč­ně pře­svěd­či­vý a nadá­le v mých očích doka­zu­je, že je výteč­ným cha­rak­ter­ním her­cem, kte­rý se do jaké­ho­ko­liv typu role doká­že výteč­ně pono­řit.

Eiza González je jako part­ner­ka Rosamund Pike, kte­rá má se svo­jí polo­vič­kou mno­ho spo­leč­né­ho a je více­mé­ně stej­nou mrchou jako ona, Dianne West zase na prv­ní pohled cel­kem milou sta­rou paní, kte­rá je ovšem též schop­na vyta­sit svou tem­nou strán­ku. Trochu mě mrzí, že sko­ro k žád­né posta­vě se neda­jí vybu­do­vat něja­ké sym­pa­tie, pro­to­že jsou více­mé­ně všich­ni tak tro­chu špat­ní lidé bez morál­ní­ho kom­pa­su, všich­ni jsou ale ve svých zlých pózách tak výteč­ní, že se to dá vel­mi snad­no odpus­tit.

Celý scé­nář je vel­mi zábav­ný a výbor­ně se mu daří pra­co­vat s čer­ným humo­rem a i napí­na­vý­mi pasá­že­mi. V mno­ha ohle­dech I Care a Lot před­sta­vu­je pove­de­né balan­co­vá­ní mezi odleh­če­nou a váž­nou notou. Jen to finá­le je tako­vé zkrat­ko­vi­té a vše se najed­nou vyvr­bí v doce­la poklid­ném duchu, což v mých očích půso­bi­lo nepři­ro­ze­ně vzhle­dem k tomu vše­mu, co se před tím uda­lo. Jenomže úpl­ný závěr je výteč­ný a líbi­lo se mi, že reži­sér a sce­náris­ta J Blakeson jím zřej­mě napl­no doká­zat, že na kaž­dou svi­ni se vaří voda. Což více­mé­ně pla­tí i o samot­ném závě­ru fil­mu.

Blakeson, kte­rý 4 roky nazpá­tek nato­čil vel­mi prů­měr­né sci-fi Pátá vlna se najed­nou jako tvůr­ce zce­la upgra­de­o­val a ten­to­krát nena­to­čil vylo­že­ně neza­jí­ma­vou podí­va­nou. Naopak má I Care a Lot vel­mi pěk­ný vizu­ál, kde kame­ra­man Doug Emmett výbor­ně pra­cu­je s barev­ný­mi kom­po­zi­ce­mi, osví­ce­ním a neo­nem a mno­ho pasá­ží má jed­no­du­še styl. Soundtrack Marc Canhama sám o sobě kdo­ví­jak zají­ma­vý není, vylo­že­ně ale též neu­ra­zí.

Celý je to vlast­ně fakt chytře napsa­ný, poten­ci­ál své­ho téma­tu to cel­kem v poho­dě napl­ňu­je, jen si to chví­le­ma vlast­ně není jis­tý, zda to chce být spí­še čer­ná kome­die nebo spí­še thriller. A ve finá­le to díky tomu nefun­gu­je zase tak výbor­ně jako kome­die a ani ne zase tak výbor­ně jako thriller. Blakeson sice výteč­ně umí měnit nála­du dle aktu­ál­ní situ­a­ce ve scé­ná­ři, chví­le­mi to ovšem mož­ná pře­ce jen půso­bí, že vlast­ně sám neví, čím by měla jeho novin­ka úpl­ně být. Divák to poté má o pozná­ní těž­ší, pro­to­že vlast­ně neví, jak má k celé­mu fil­mu při­stu­po­vat a dost mož­ná tak zále­ží čis­tě na jeho úhlu pohle­du. Já osob­ně jsem v prů­bě­hu film defi­ni­tiv­ně začal vní­mat pros­tě jako čer­nou kome­dii s thrille­ro­vým náde­chem, kte­rá ví, kdy má v pra­vou chví­li vyta­sit drá­py. A byl jsem ve finá­le spo­ko­je­ný, i přes­to, že tomu v posled­ní tře­ti­ně začne tro­chu dochá­zet dech. Ale pořád je to dost fajn.

V kost­ce pros­tě oprav­du vel­mi fajn čer­ná kome­die, kte­rá doka­zu­je, že Rosamund Pike mrchy od pří­ro­dy umí a Dinklage je výteč­ný cha­rak­ter­ní herec. Blakeson má v malí­ku vizu­ál, daří se mu pro­dat kome­di­ál­ní i napí­na­vé momen­ty a napsal sku­teč­ně dob­rý scé­nář, dle kte­ré­ho poté nato­čil vel­mi zábav­ný film. Ten v souč­tu nebu­de bou­rat žád­né mil­ní­ky, Pike je ovšem nadá­le výteč­nou mrchou, kte­rá dost mož­ná bude za 2 měsí­ce již podru­hé bojo­vat o Oscara. A i přes­to, že rok 2020 zná i sil­něj­ší žen­ské herec­ké výko­ny (Frances McDormand, Vanessa Kirby), Pike je v téhle roli tak výteč­ná, že by mi její pří­pad­ná výhra oprav­du neva­di­la......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Jako v bavlnce na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58882 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71599 KB. | 23.06.2024 - 09:53:37