Kritiky.cz > Profily osob > Jiřina Bohdalová

Jiřina Bohdalová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Život

Po obec­né ško­le v Praze-Žižkově absol­vo­va­la dív­čí reál­né gym­ná­zi­um a po matu­ri­tě v roce 1949 nastou­pi­la jako uči­tel­ka na základ­ní ško­le v Ostravě. Ale již od dět­ských let jí láka­lo diva­dlo; vliv mělo mat­či­no půso­be­ní v ochot­nic­kém diva­del­ním sou­bo­ru, při­hláš­ka do balet­ní ško­ly a také do fil­mo­vé­ho kom­par­su. Ve svých šes­ti letech zaži­la svůj fil­mo­vý debut v němém fil­mu Pižla a Žižla na cestách (1936); dal­ší dět­ské role potom ve fil­mech Zlatý člo­věk (1939) a Madla zpí­vá Evropě (1940).

Přihlásila se na Divadelní fakul­tu Akademie múzic­kých umě­ní (DAMU), ale při­ja­ta byla až na tře­tí pokus. Studium z rodin­ných důvo­dů krát­ce pře­ru­ši­la a po návra­tu DAMU řád­ně absol­vo­va­la (v roce 1957) a ukon­či­la rolí v absol­vent­ském před­sta­ve­ní Josefina. Divadelní kari­é­ru začí­na­la po boku Jana Wericha v Divadle ABC a poslé­ze v Městských diva­dlech praž­ských. Od roku 1967 do roku 2004 byla člen­kou Divadla na Vinohradech. Od roku 2005 je člen­kou Divadla Na Jezerce, kde hra­je v insce­na­cích Lásky paní Katty a Paní plu­kov­ní­ko­vá. Kromě svých diva­del­ních rolí spo­lu­pra­cu­je čas­to s čes­kou tele­vi­zí; např. spo­lu s Vladimírem Dvořákem od roku 1956 do 1999 účin­ko­va­la v mno­ha zábav­ných a oblí­be­ných pořa­dech a scén­kách, např. Televarieté. Známé jsou také její tv pořa­dy o vaře­ní. Je význam­nou a výraz­nou vypra­věč­kou dět­ských pohá­dek a večer­níč­ků. Např.: Pohádky ovčí babič­ky (1966); Broučci (1967); Pohádky z mechu a kap­ra­dí (1971,1999); Rákosníček a hvězdy (1976).

Z mno­ha fil­mů, v kte­rých hrá­la, jsou čas­tou při­po­mí­ná­ny např. Ucho (z roku 1969, do roku 1989 zákaz pro­mí­tá­ní), Dáma na kole­jích muzi­ká­lo­vý film (1966); Ženu ani kvě­ti­nou neu­ho­díš (1967); Bílá paní (1965); Světáci (1969);Hvězda zva­ná Pelyněk (1964); Nesmrtelná teta (1993) a Fany (1995).

Účinkovala v řadě tele­viz­ních seri­á­lů, např. F.L.Věk (1971), Chalupáři (1975), Cirkus Humberto (1988), Přítelkyně z domu smut­ku (1993), Četnické humo­res­ky (2000), Pojišťovna štěs­tí (2004-2008) a nej­no­vě­ji v teviz­ním kri­mi­nál­ně kome­di­ál­ním cyk­lu Zdenka Zelenky Ach, ty vraž­dy! kde si zahrá­la hlav­ní posta­vu dok­tor­ky Květy Kalendové.

Ocenění
před rokem 1989 - něko­li­krát vyhrá­la v sou­tě­ži o Televizní rol­nič­ku
1985 - jme­no­vá­na zaslou­ži­lou uměl­ky­ní
1993 - Český lev: hereč­ka v hlav­ní roli (film Nesmrtelná teta)
1995 - Český lev : hereč­ka v hlav­ní roli (film Fany)
1993 až 2002 - TýTý : desetkrát vítěz­ství v Kategorie here­ček
2000 - Anketa: Král fil­mo­vé­ho úsmě­vu sto­le­tí – 3.místo (za Vlastou Burianem a Vladimírem Menšíkem )
2010 - TýTý : uve­de­na do Dvorany slá­vy
2010 - Thálie : Cena za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v obo­ru čino­hra

Příbuzní
Dcera Simona Stašová je zná­má čes­ká hereč­ka.

Divadelní role
2004 Brian Friel: Lásky paní Katty, Katty McGuire, Divadlo na Vinohradech, režie Vladimír Strnisko j. h.
2005 Brian Friel: Lásky paní Katty, Katty McGuire, Divadlo Na Jezerce, režie Vladimír Strnisko
2008 Bengt Ahlfors: Paní plu­kov­ní­ko­vá, Věra Bergerová, Divadlo Na Jezerce, režie Vladimír Strnisko

Detaily o člán­ku Jiřina Bohdalová
Jméno člán­ku: Jiřina Bohdalová
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 24. 03. 2012, 22:00 UTC
Datum pře­vze­tí: 12. 04. 2012, 13:53 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99ina_Bohdalov%C3%A1&oldid=8301733
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8301733


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10008 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72213 KB. | 20.05.2024 - 05:50:11