Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kašlu na lásku

Kašlu na lásku

th 1471r
th 1471r
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osvěžující kome­die plná zvra­tů a skvě­lých herec­kých výko­nů.New York, šede­sá­tá léta. Mladá talen­to­va­ná žena Barbara Novaková (Renée Zellwegerová), zřej­mě una­ve­ná dosa­vad­ním živo­tem a nevy­rov­na­nos­tí pří­stu­pu ke vzta­hu mezi mužem a ženou, dosta­la nápad. Vykašlat se na lás­ku – jak to údaj­ně děla­jí muži. Ve své kníž­ce tak podrob­ně vypra­co­va­la teo­rii, pod­le kte­ré se kaž­dá žena po urči­tých úrov­ních dostá­vá do úpl­né svo­bo­dy a nad půso­be­ní lás­ky k mužům.

Renée Zellwegerová se role zhos­ti­la prá­vě s tak potřeb­ným nad­hle­dem a neo­hro­že­ný­mi řeše­ní­mi pro kaž­dou situ­a­ci a věř­te, že jsou hod­ně pes­t­ré. K tomu aby se kni­ha dosta­la ke všem ženám, vyu­ži­je poz­děj­ší pří­tel­ky­ni Vikki Hillerovou (Sarah Paulsonová), taky jem­ně una­ve­nou muži i když by si život bez nich asi nedo­ved­la před­sta­vit. Opravdu se jim poda­ří kni­hu dostat úpl­ně všu­de. U toho se napří­klad zasmě­je­te mezi­scé­nám uka­zu­jí­cím pro­dej­nost kni­hy ve všech kon­či­nách svě­ta. Jak se dalo čekat, náh­le vznik­ne svět ovlá­da­ný žena­mi, muži neví co s tím.

Naštěstí je tu mla­dý novi­nář Catcher Block (Ewan McGregor), kte­rý měl ješ­tě před vydá­ním kni­hy udě­lat s Barbarou roz­ho­vor do pán­ské­ho maga­zí­nu. Jenže kvů­li oblí­be­nos­ti a zane­prázd­ně­nos­ti ostat­ní­mi žena­mi mu tohle ute­če a netu­ší že rozzlo­be­ním jed­né ženy si tak pro­ti sobě rozzlo­bí ostat­ní 4 mili­o­ny.

Do teď to sice vypa­dá jako nud­ná kome­die s dob­rým herec­kým obsa­ze­ním, ale prá­vě v této chví­li začne to pra­vé oře­cho­vé. Catcher vymys­lí doce­la chyt­rý plán. Protože se vlast­ně s Barbarou nikdy nevi­dě­li, může se s ní nená­pad­ně, jako­by náho­dou, potkat. A scé­nou v prá­del­ně dosta­ne film novou pozor­nost. Barbara se zdá být okouz­le­na a Catch mys­lí že nebu­de těž­ké zaří­dit aby se do něj zami­lo­va­la a tím tedy zlo­mi­la „kouz­lo“ celé kni­hy a osvo­bo­di­la mili­o­ny mužů po celém svě­tě.

McGregor tak musí ztvár­nit vlast­ně dvě roz­díl­né role: zálet­ní­ka Blocka a sluš­né­ho, nedo­tknu­tel­né­ho, téměř nepo­lí­be­né­ho ast­ro­nau­ta Zipa Martina, za kte­ré­ho se Barbaře po veče­rech před­sta­vu­je. Následují scé­ny plné lás­ky, váš­ně napro­ti zdr­žen­li­vos­ti. Ideální pár. Tady se oprav­du poba­ví­te. Vtipnými tri­ky se poma­lu Catcherovi daří svést Barbaru. Vedle toho tro­chu neši­kov­ný Blockův šéf Peter MacMannus (David Hyde Pierce) se už del­ší dobu sna­ží sba­lit Vikki Hillerovou.

I takhle by to byla doce­la díva­tel­ná kome­die, ale to zda­le­ka celá záplet­ka není ani z polo­vi­ny pro­je­ve­na. Catcher Block je sice pro­zra­zen a Barbara mu sice sdě­lí větu, pro kte­rou to všech­no děla, „milu­ju Tě“, ale záro­veň se odha­lí, že Barbara Novakova vlast­ně vůbec nee­xis­tu­je. Začíná tak dal­ší bitva o lás­ku (vší­ma­te si, zase něco jiné­ho než čím to zača­lo), kde se však taky kaž­dou chví­li mění cíle a výsled­ky jed­not­li­vých „bitev“.

Mno je to stu­pid­ní blbost nebo osvě­žu­jí­cí kome­die? To nechám už na vás. Každopádně dob­rých herec­kých výko­nů a vtip­ných záple­tek se dočká­te ve vět­ší či men­ší míře…


Podívejte se na hodnocení Kašlu na lásku na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81756 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71772 KB. | 17.07.2024 - 18:04:40