Kritiky.cz > Recenze knih > Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí

Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí

0059612797 Co se deje pocasi t
0059612797 Co se deje pocasi t
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč fou­ká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jino­vat­ka?
Proč sníh křu­pe pod noha­ma? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otáz­ky a ješ­tě mno­hem více vám odpo­ví kni­ha Sabiny Konečné a Terezy Markové Co se děje, když se děje poča­sí. Počasí je vel­mi moc­ná síla, kte­rou my lidé neu­mí­me naštěs­tí ovlá­dat. Přímo i nepří­mo na nás poča­sí půso­bí, i když si to mož­ná ani neu­vě­do­mu­je­me. 

Průvodcem celé kni­hy je zku­še­ná mete­o­ro­lož­ka ros­nič­ka Rozárka, kte­rá vám se vším pora­dí a vše vysvět­lí do posled­ní­ho detai­lu. Moc totiž rozu­mí poča­sí. Kniha vám vysvět­lí od začát­ku až do kon­ce, jak to vlast­ně s poča­sím je a co se děje, když sví­tí slu­níč­ko, když je sucho, zamra­če­no, prší, je bouř­ka, či když se oprav­du poča­sí zbláz­ní. Každá stra­na je barev­ně odli­še­na a detail­ně roz­pra­co­va­ná. Dozvíte se v ní mno­ho zají­ma­vos­tí, kte­ré vám pomo­hou vysvět­lit řadu věcí i záko­ni­tos­tí, kte­ré jste dopo­sud nevě­dě­li nebo nezna­li na ní odpo­věď pro vaše zví­da­vé děti. Publikace je dopl­ně­na boha­tý­mi ilu­stra­ce­mi a gra­fy. Nadpisy jed­not­li­vých kapi­tol jsou odli­še­ny vět­ší veli­kos­tí. Šipky, kte­ré smě­řu­jí od tex­tu k obráz­kům vám usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze.

Již dlou­ho jsem si přá­la najít tak podrob­nou a úžas­nou kni­hu o poča­sí. Jako malá hol­ka jsem dosta­la malou kni­hu o záko­ni­tos­tech o poča­sí. Mám jí dodnes. Půjčila jsem jí svým synům a nosím jí dětem do mateř­ské ško­ly, kte­ré si jí moc rádi půj­ču­jí.

Kniha Co se děje, když se děje poča­sí, vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem pojed­ná­vá o poča­sí i růz­ných jejich podo­bách. Moc mě zau­ja­la a ráda jí dopo­ru­čím svým kole­gy­ním v mateř­ské ško­le, ale i svým synům, kte­ří mají ency­klo­pe­die toho­to typu moc rádi. Určitě se jim bude líbit. Často se mě pta­jí na růz­né otáz­ky, co se poča­sí týče, ne vždy jsem na ně umě­la odpo­vě­dět. Proto tuto kni­hu uví­tám. Bude pat­řit mezi skvos­ty v mé kni­hov­nič­ce.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 6 let. Dále bych jí dopo­ru­či­la uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin, škol­ních klu­bů, rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí pro své děti a vnou­ča­ta pouč­né kni­hy.

Autor: Sabina Konečná, Tereza Marková

Ilustrace: Anastasija Kashtanova

Žánr: nauč­ná kni­ha pro děti

Počet stran: 47

Vydáno: 2019, Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-00-05704-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85498 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72322 KB. | 24.05.2024 - 03:07:12