Kritiky.cz > Recenze knih > Dům hedvábí - strhující román o lásce, důvěře a hedvábí

Dům hedvábí - strhující román o lásce, důvěře a hedvábí

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi krás­né šát­ky? Milujete Itálii? Tak se pojď­te začíst do prv­ní­ho dílu nád­her­né­ho romá­nu s názvem Dům hed­vá­bí, jehož autor­kou je Tabea Bachová. Knihu vyda­la Euromedia Group  v edi­ci Ikar. 

Angela pohřbí své­ho man­že­la Petera a na pozvá­ní své tety Tess, kte­rá byd­lí v Itálii ve Venetu, kde vlast­ní used­lost, za ní odjíž­dí. Chce udě­lat tlus­tou čáru za dosa­vad­ním živo­tem, odpo­či­nout si, načer­pat sílu a vzpa­ma­to­vat se ze smr­ti své­ho man­že­la. Spolu vycho­va­li dce­ru Nathalii, kte­rá stu­du­je v Mnichově ději­ny umě­ní. Angela s tetou Tess pro­chá­zí ulič­ka­mi, pro­hlí­ží si dům po domě, až jed­nou obje­ví Dům hed­vá­bí, kde se vyrá­bí dra­hé a krás­né šát­ky. Angela se do nich zami­lu­je a chce poznat celý pro­ces výro­by hed­vá­bí. Tess ope­ru­jí kole­no a Angela začne s rekon­struk­cí její used­los­ti, aby se její teta moh­la po ope­ra­ci vrá­tit domů a dob­ře se jí tam pohy­bo­va­lo. Angela zjis­tí, že se tkal­cov­na i celý dům pro­dá­vá a sna­ží se ho zís­kat. Starý morous Lorenz jí ho ale pro­dat nechce. Podaří se Angele dům zís­kat? Jak to nako­nec vše dopad­ne? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás prv­ní díl této série. Ještě se může­te těšit na dal­ší dva, kte­rý vyjdou poz­dě­ji.

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z této kni­hy, kte­rý byl roz­hod­ně veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Román Dům hed­vá­bí mě bavil od začát­ku až do kon­ce. S napě­tím jsem čeka­la, jak to nako­nec dopad­ne. Román se mně četl dob­ře a líbil se mně. Má 21 kapi­tol, zakon­čen podě­ko­vá­ním na cel­kem 288 stra­nách se dočká­te báječ­né­ho čte­ní. Děj vás zave­de do slun­né Itálie. Nesmírně mě zau­jal námět kni­hy. Výroba hed­vá­bí je roz­hod­ně zají­ma­vý pro­ces a doká­za­la bych si před­sta­vit se do tako­vé domu podí­vat a při­hlí­žet jeho výro­bě. Jelikož milu­ji šát­ky, věřím, že bych do toho domu také zami­lo­va­la, jako hlav­ní hrdin­ka romá­nu.

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh plný zvra­tů, o lás­ce, odva­ze začít nový život? Tak nevá­hej­te, román Dům hed­vá­bí je určen prá­vě vám. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je pozi­tiv­ní a už se moc těším, až vyjde dal­ší díl a opět se do něj začtu. Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům látek, Itálie i pří­jem­né­ho čte­ní.

Ukázka z kni­hy:

Jak doka­zu­jí arche­o­lo­gic­ké nále­zy z mlad­ší doby kamen­né, zpra­co­vá­va­jí lidé vlák­na bour­ce moru­šo­vé­ho na tex­ti­lie už zhru­ba deset tisíc let. Přírodní pro­dukt, kte­rý sestá­vá z čis­té­ho pro­tei­nu, má řadu zázrač­ných vlast­nos­tí. Je leh­ký a jem­ný, má zvlášt­ní lesk, v chlad­ných tep­lo­tách hře­je a v hor­ku chla­dí. Hedvábí vyrov­ná­vá vlh­kost, pro­to­že doká­že při­jmout až tře­ti­nu své váhy v podo­bě vody. Při barev­ní lze u toho­to mate­ri­á­lu docí­lit mimo­řád­né doko­na­los­ti, jak doka­zu­je Orsolina z Domu hed­vá­bí.

Modrá barva INDIGO

V Evropě se vel­mi brzy při­šlo na to, že je mož­né slo­ži­tým pra­cov­ním pro­ce­sem zís­kat ze šťá­vy rost­li­ny Isatis tinc­to­ria, zva­né také boryt bar­víř­ský, inten­ziv­ní mod­ré bar­vi­vo. Listy rost­li­ny se musí zpra­co­vá­vat do kašo­vi­té hmo­ty. Původně žlu­tá šťá­va se pro­střed­nic­tvím fer­men­ta­ce a oxi­da­ce nako­nec pro­mě­ní v žádou­cí, téměř tma­vo­fi­a­lo­vé indi­go. Později byla obje­ve­na vydat­něj­ší tro­pic­ká rost­li­na pro výro­bu indi­ga - Indigofera tinc­to­ria.

Několik slov o autor­ce:

Tabea Bachová byla oper­ní dra­ma­tur­gy­ní, než se zača­la napl­no věno­vat psa­ní. Narodila se v Hölderlinově měs­tě Tübingenu a vyrůs­ta­la v již­ním Německu a ve Francii. Studium ji zaved­lo do Mnichova a Florencie.

Dnes žije se svým mužem v idy­lic­ké ves­ni­ci ve Schwarzwaldu, výcho­zím bodu jejích cest do celé­ho svě­ta.

Nádherné kra­ji­ny, kte­ré při­tom pozná­vá, se pak vyno­řu­jí jako kuli­sy v jejich žen­ských romá­nech.

Dům hed­vá­bí je prv­ní část tří­díl­né ságy. Místem děje je tkal­cov­na hed­vá­bí v ital­ském Venetu.

Euromedia Group vyda­la její tri­lo­gii Ostrov kamélií, Ženy z ost­ro­va kamélií a Návrat na ost­rov kamélií.

 

Autorka: Tabea Bachová

Přeložila: Blanka Pscheidtová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: Euromedia Group, a.s.- Ikar, Praha, 2022

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4635-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37439 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72355 KB. | 28.05.2024 - 02:34:39