Kritiky.cz > Speciály > Logan: Wolverine - O VZNIKU FILMU

Logan: Wolverine - O VZNIKU FILMU

Logan
Logan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Logan se točil v hor­kém létě 2016 v New Orleans a v Novém Mexiku. Výtvarník vete­rán, Francois Auduoy, kte­rý také vedl tým designe­rů na Wolverinovi, měl za úkol vytvá­řet pře­svěd­či­vé pro­stře­dí se zají­ma­vý­mi struk­tu­ra­mi a nabíd­nout něco ve sty­lu road movie.

“Chtěli jsme vytvo­řit dojem, že ve fil­mu zaži­je­me dlou­hou ces­tu,” vysvět­lu­je Auduoy. “Od samé­ho začát­ku chtěl Jim ve fil­mu vyu­žít mno­ha růz­ných sty­lů do fil­mu - od vyprah­lé pouš­tě v El Pasu a Mexiku přes New Mexico, Texas, Oklahomu po Kansas a naho­ru přes Národní park Badlands v Jižní Dakotě. Skutečným úko­lem bylo poku­sit se při­jít na to, jak vytvo­řit ten­to dojem pou­ze ve dvou stá­tech a s hrst­kou míst.”

Auduoy a jeho tým vyu­ži­li pozem­ků v NASA Michoud Assembly Facility a posta­vi­li zde masiv­ní deko­ra­ce včet­ně huti a hote­lu s kasi­nem v Oklahoma City. V někte­rých pří­pa­dech poznám­ky her­ců pomoh­ly během návrhů a stav­by někte­rých deko­ra­cí. Názorným pří­kla­dem by byly pod­ně­ty Stephena Merchanta o Calibanově domá­cím živo­tě a byly zapra­co­vá­ny do návr­hu huti.

“Caliban, je ten, kte­rý vaří, a je jedi­ným “domes­ti­ko­va­ným” čle­nem z tria žijí­cí­ho v huti, tak­že nás Stephen požá­dal, abychom jinak tem­nou deko­ra­ci oži­vi­li barva­mi,” říká Audouy. “Měli jsme spo­je­ní na něko­ho, kdo žil poblíž měs­ta -Juarez, tak­že zaje­li do měs­ta a kou­pi­li nám něja­ké kera­mic­ké hrn­ce a růz­né kous­ky s barev­ný­mi mexic­ký­mi vzo­ry do kuchy­ně.”

Kameraman John Mathieson dodá­vá: “Dekorace, kte­ré Francois navr­hl, půso­bí reál­ně a drs­ně a špi­na­vě. Prostředí tavír­ny má být sta­ré, opo­tře­bo­va­né a opuš­tě­né. A vzhle­dem k tomu, že jsme tam pra­co­va­li celé dny, když jsme se pak v noci vra­ce­li domů, cíti­li jsme se oprav­du špi­na­vě, uma­za­ně. Tak oprav­do­vě deko­ra­ce půso­bi­ly. Jeho návrhy nejsou syme­t­ric­ké nebo hez­ké.”

Samozřejmě, že když točí­te road movie, auta hra­jí vel­mi důle­ži­tou roli. Čili i Loganova limu­zí­na byla napros­to zásad­ní a byla navr­že­na po vzo­ru Chryslera 300. Tento vůz je jedi­ným zdro­jem Loganova pří­jmu, jeho pro­střed­kem, jak se dostat a posta­rat o Charlese a stej­ně tak klíč k útě­ku mutan­tů. “Stal se posta­vou sám o sobě,” vysvět­lu­je Audouy.

Nick Pugh, tech­no­log Loganova vozu, se při­dá: “Bylo slo­ži­té navrh­nout vůz, kte­rý měl exis­to­vat v budouc­nos­ti a měl být jen asi deset let sta­rý. K dis­po­zi­ci měli tři limu­zí­ny, dvě z nich hoto­vé a pak jed­nu pro kaska­dér­ské scé­ny, kte­rá měla stej­ný vzhled, ale ve sku­teč­nos­ti to bylo Baja, závod­ní auto s 16-palcovým odpru­že­ním, pro­to­že muse­la být schop­ná dělat sko­ky, pro­jet pří­ko­py a řítit se pouš­tí rych­los­tí kolem 50ti mil za hodi­nu.”

Kromě nebez­peč­ných kaska­dér­ských jízd, je film nabi­tý bru­tál­ní­mi bojo­vý­mi scén, kte­ré před­sta­vo­va­ly někte­ré jedi­neč­né pří­le­ži­tos­ti pro Lauru, v podá­ní hereč­ky Keenové. Keenová tré­no­va­la v blíz­kos­ti své­ho domo­va ve Španělsku před pří­le­tem do Spojených stá­tů na fil­mo­vá­ní. “Když se sem dosta­la, měli jsme asi jeden měsíc na tré­nink,” říká koor­di­ná­tor kaska­dé­rů, Garrett Warren. “Dal jsem jí do rukou drá­py, aby vidě­la, jaké by to bylo ve sku­teč­nos­ti. Pak dosta­la kus papí­ru a nechal jsem ji, aby ho roz­ře­za­la na kous­ky. Tímto způ­so­bem si oprav­du vyzkou­še­la, jaké by to bylo, kdy­by je měla oprav­du pou­žít.”

Keenová boha­té zku­še­nos­ti s gym­nasti­kou a akro­ba­cií, to jí pomoh­lo zvlád­nout cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén. Jackman byl ohro­men svou mla­dou kole­gy­ní. “Dafne zvlád­la sama vět­ši­nu svých bojo­vých scén ve fil­mu,” říká. “Pracovala tvr­dě a uži­la si to. Nechtěla skon­čit s kaska­dér­ským tré­nin­kem. Jednou jsem se za ní ohlé­dl a ona drže­la mé drá­py a záři­la.”

“Ostatní her­ci a fil­ma­ři pro mě byli jako rodi­na,” říká Keenová. “Cítila jsem se v bez­pe­čí. Vždycky jsem se zamě­ři­la na svou posta­vu a její tou­hu po nor­mál­ním rodin­ném živo­tě, za kte­rý tak zou­fa­le boju­je.”

I když je Laura zabi­ják, je stá­le malá hol­ka, což je sku­teč­nost, kte­rá se nej­ví­ce pro­je­vu­je na jejím oble­če­ní. “Laura má nejdří­ve vel­mi jed­no­du­chý a mono­tón­ní vzhled,” vysvět­lu­je drži­tel Emmy, kos­tým­ní výtvar­ník, Daniel Orlandi. “Vypadá jako vězeň, kte­rý uprchl. Pak, když dosta­ne pří­le­ži­tost, si oša­ce­ní vybrat, vidí­me toho­to nemi­lo­srd­né­ho zabi­já­ka, kte­rý milu­je nási­lí, jak si vybe­re koši­li s jed­no­rož­cem spo­lu s růžo­vý­mi doplň­ky. To sku­teč­ně dodá­vá roz­to­mi­lou iro­nii její roli.”

U ostat­ních ústřed­ních postav se Orlandi nechal inspi­ro­vat kla­sic­ký­mi wes­ter­ny a žánrem film noir. “Jim nám kla­dl od začát­ku na srd­ce, aby žád­ná z našich postav nevy­pa­da­la jako v kos­tý­mu super­hr­di­nů nebo v čem­ko­liv pří­liš výraz­ném. Logan roz­pa­či­tě nosí lev­né čer­né sako se sta­rý­mi dží­na­mi Levis, jen pro­to, že to je jeho uni­for­ma řidi­če. Ale jakmi­le se ocit­ne na útě­ku, vybí­rá si oble­če­ní, jako je velu­ro­vá bun­da v západ­ním sty­lu a kov­boj­ská koši­le, vše nená­pad­né, v tma­vých bar­vách. Je na útě­ku a nechce na sebe upo­zor­ňo­vat.”

V sou­la­du s cel­ko­vou atmo­sfé­rou fil­mu jsou i kos­týmy, kte­ré udr­žu­jí tem­né a tlu­me­né tóny. “Ve fil­mu se bar­vy obje­vu­jí zříd­ka, tak­že i v pří­pa­dě ústřed­ních postav pou­ží­vá­me barev­nos­ti málo,” vysvět­lu­je Orlandi. “Když ve fil­mu uvi­dí­te něja­ké bar­vy, týká se to vět­ši­nou postav, kte­ré neza­pa­da­jí do toho­to svě­ta, jako napří­klad Loganovi pasa­žé­ři, v jejich pří­pa­dě jsme pou­ži­li tep­lej­ší bohat­ší tóny.”

Orlandi si dal zále­žet, aby navr­hl kos­týmy pod­tr­hu­jí­cí vazbu mezi Loganem a Laurou, jejich vztah je základ­ním kame­nem fil­mu. “Chtěli jsme, aby Laura nosi­la něco, co by hol­čič­ku její­ho věku při­ta­ho­va­lo, tedy koši­li s jed­no­rož­cem, ale záro­veň jsme ji chtě­li oblék­nout do dží­no­vé bun­dy, kte­rá se svým stři­hem podo­ba­la Loganově.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Logan: Wolverine


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07658 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71702 KB. | 16.06.2024 - 05:41:26