Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Madagaskar - Madagascar

Madagaskar - Madagascar

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Počítačové ani­mo­va­né fil­my mají v posled­ních letech na růžích ustlá­no (ne, že by k nim snad kri­ti­ci byli milej­ší, ale divá­ci je mají cel­kem v obli­bě). Tituly jako Shrek nebo Doba ledo­vá zaru­če­ně poba­ví, i když se na ně dívá­te po 150-té (a že to plno lidí dělá). Této situ­a­ce se sna­ží fil­mo­vá stu­dia samo­zřej­mě vyu­žít, a tak se obje­vu­je stá­le více „ani­má­ků“. Ale ne kaž­dý je tak pro­myš­le­ný jako zmí­ně­ný Shrek a jemu podob­né. Ne, že by snad nepo­ba­vi­ly, ale nema­jí tako­vou hloub­ku a jis­kru. Naneštěstí to pla­tí i pro Madaskar. Ten je sice oprav­du zábav­ný a při­ná­ší spous­tu vtip­ných situ­a­cí, ale co se týče scé­ná­ře, doce­la ztrá­cí. Charaktery jsou napsá­ny vcel­ku sluš­ně, ale celý děj by se dal shr­nout do něko­li­ka řádek.Čtyři zví­ře­cí přá­te­le, sebestřed­ný lev Alex (Ben Stiller), rázná hro­ši­ce Gloria (Jada Pinkett Smith), žira­fa hypo­chon­dr Melman (David Schwimmer) a zeb­ří samec plný snu Marty (Chris Rock) se sho­dou okol­nos­tí dosta­nou z newy­or­ské ZOO na Madaskar. Jenže, přes­to­že to zpr­vu vypa­dá jako ráj, tak se nako­nec uká­že, že Alex na cha­lu­ho­vých špí­zech nepře­ži­je. Probudí se v něm totiž instink­ty šel­my a pro­blém je na svě­tě. To je v pod­sta­tě vše.

Naštěstí se na tuto chu­dou dějo­vou linii poda­ři­lo naba­lit spous­tu vtíp­ků, kte­ré fun­gu­jí. Některé skvě­le a jiné jen dob­ře. Ale mini­mum z nich je vyslo­ve­ně špat­ných (někte­ré „drž­ko­pá­dy“ jsou nata­ho­vá­ny tak, že ješ­tě chví­li a byly by trap­né). Humor není pří­liš pro­myš­le­ný, ale je prvo­plá­no­vi­tý a jas­ný. To oce­ní jak děti, tak dospě­lí, kte­rým nejsou cizí situ­ač­ní kome­die. Dojde i na něko­lik nará­žek na jiné fil­mo­vé trhá­ky, tak­že tu máme i troš­ku paro­die. Až na jed­nu hlu­ché mís­to, kte­ré se sna­ží půso­bit dra­ma­tic­ky (ale v kon­tex­tu s neu­stá­lou kaden­cí vtip­ných scén se mu to pří­liš neda­ří) se na vás neu­stá­le pova­lí dal­ší a dal­ší zábav­né kous­ky, kte­ré mají své neod­vo­la­tel­né kouz­lo.

Nejen pro­to, že vtíp­ky jsou sro­zu­mi­tel­né a jas­ně nastí­ně­né, ale také napo­má­há vyni­ka­jí­cí a pes­t­ro­ba­rev­ná ani­ma­ce. Od New Yorku až po Madagaskar vám budou pře­chá­zet oči. Neustále se něco děje, jste zapla­vo­vá­ni pes­t­ro­ba­rev­ný­mi sce­né­ri­e­mi i spous­tou efek­tů. Zvířecí ani lid­ští hrdi­no­vé nejsou vytvo­ře­ni tak, aby vypa­da­li co nej­re­ál­ně­ji, ale spí­še jde o to, aby půso­bi­li roz­to­mi­le, ovšem se sna­hou zacho­vat někte­ré cha­rak­te­ris­tic­ké prv­ky jejich sku­teč­né před­lo­hy.

Soundtrack je posklá­dán ze zná­mých popo­vých melo­dií a hud­by z jiných fil­mo­vých pro­jek­tů. To pla­tí pře­de­vším pro čás­ti paro­du­jí­cí napří­klad Americkou krá­su atd..

Jestliže jste ochot­ni akcep­to­vat nekom­pli­ko­va­ný pří­běh a pří­mo­ča­ré gagy, pak bude­te spo­ko­je­ni a oprav­du se zasmě­je­te. Madagaskar není roz­hod­ně tak pro­myš­le­ný jako nej­ú­spěš­něj­ší ani­mo­va­né titu­ly, ale jako špat­ný bych ho v žád­ném pří­pa­dě nehod­no­til. Jde o nad­prů­měr­ný film, kte­rý u nej­vyš­ší kon­ku­ren­ce mír­ně ztrá­cí, ale i tak jde o chytla­vou podí­va­nou.


Podívejte se na hodnocení Madagaskar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65362 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71484 KB. | 24.06.2024 - 15:15:32