Kritiky.cz > Profily osob > Matthew Perry

Matthew Perry

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matthew Perry se naro­dil 19.srpna 1969 ve Williamstown, stát Massachusetts, USA. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když byl ješ­tě dítě. S mat­kou se pře­stě­ho­val do Ottawy. Matka pra­co­va­la jako tis­ko­vá mluv­čí pro Pierra Trudeau, kanad­ské­ho minis­t­ra v sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých letech. Dorůstající  Matthew se stal moc talen­to­va­ným hrá­čem teni­su.

  V 15 letech se pře­stě­ho­val  do Los Angeles, kde začal žít se svým otcem. Při stu­diu na střed­ní ško­le se Matthew nedo­ká­zal roz­hod­nout mezi teni­sem a herec­tvím. V roce 1984 pro­hrál  důle­ži­tý teni­so­vý  tur­naj a tak se defi­ni­tiv­ně roz­ho­dl pro herec­tví. Brzy po tom nato­čil svůj prv­ní debut Charles in Charge. 

  Druhá pří­le­ži­tost při­šla brzo. Zatímco šest­nác­ti­le­tý Matthew pra­co­val jako číš­ník v restau­ra­ci, zís­kal od jed­né kole­gy­ně tele­fo­nic­ký kon­takt na reži­sé­ra Williama Richtera, kte­rý zrov­na obsa­zo­val her­ce do své­ho nové­ho pro­jek­tu. Ačkoli si od toho Perry moc nesli­bo­val, Richterovi i přes to zavo­lal. Štěstí se ho drže­lo. Dostal roli po boku Rivera Phoenixa ve fil­mu JEDNA NOC V ŽIVOTĚ JIMMYHO REARDONA (1988).Po nato­če­ní toho­to fil­mu Matthew zane­dlou­ho ukon­čil stu­di­um na střed­ní ško­le, i když jeho otec chtěl aby šel stu­do­vat Univerzitu. A tak uza­vře­li doho­du, jest­li si do roku nena­jde sta­bil­ní prá­ci jako herec, tak se při­hlá­sí na UCLA (University of California: Los Angeles).

  Zanedlouho poté zís­kal jed­nu z hlav­ních rolí v kome­di­ál­ním sit­co­mu Druhá šan­ce. Všechny dal­ší pro­jek­ty kte­rým se věno­val (Beverly Hills 90210, Growing Psina,240 Roberts)mu na slá­vě moc nepři­da­ly, a pro­to se v roce 1993 roz­ho­dl, že napí­še svůj vlast­ní seri­ál s názvem Maxwell’s House. Po roce usi­lov­né­ho psa­ní uká­zal scé­nář pilot­ní­ho dílu spo­leč­nos­ti Universal Television a po sou­hla­su se pus­til do rea­li­za­ce. Seriál byl o šes­ti­ci mla­dých lidí, vzta­zích a život­ních ces­tič­kách. Ve stej­ném obdo­bí se pus­ti­la do natá­če­ní podob­né­ho pro­jek­tu spo­leč­nost NBC, když vidě­la prá­ci Perryho nabíd­la mu kon­kurz na seri­ál Přátelé. Ten měl hned ze začát­ku vel­ký úspěch a z hlav­ních před­sta­vi­te­lů udě­lal tele­viz­ní hvězdy. V roce 1997 Matthew nato­čil film Fools Rush In (Jen bláz­ni spě­cha­jí) v hlav­ní roli se Salmou Hayek. Kromě Přátel se také obje­vil ve fil­mech jako Three to Tango (1999), The Whole Nine Yards (Můj sou­sed zabi­ják) a The Whole Ten Yards (Můj sou­sed zabi­ják 2), kde byl jeho par­ťá­kem Bruce Willis.

 Mathew si vytvo­řil úžas­nou kari­é­ru a ačko­li Přátele nepo­kra­ču­jí, tak Perryho  slá­va stá­le ros­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06654 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71637 KB. | 20.06.2024 - 13:48:06