Kritiky.cz > Horory > Dashcam (2021)

Dashcam (2021)

word image 367218 1
word image 367218 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proti tem­ným silám vám rouš­ka ani nedo­dr­žo­vá­ní pra­vi­del nepo­mů­žou!

Annie Hardy je inter­ne­to­vá osob­nost a hudeb­ni­ce, kte­rá živě vysí­lá ze své­ho auta, kde během jízdy tvo­ří tex­ty ze slov, kte­ré jí posí­la­jí její divá­ci. Poslední dobou je už una­ve­ná ze všech těch otrav­ných a nesmy­sl­ných COVID opat­ře­ní a tak se roz­hod­ne vyces­to­vat z Los Angeles do Londýna, kde žije její býva­lý kole­ga a spo­lu­hráč Stretch. Díky své­mu nevy­bí­ra­vé­mu cho­vá­ní a názo­rům se však nepo­hod­ne s jeho pří­tel­ky­ní a ta jí nechá vyho­dit z domu. Naštvaná Annie ukrad­ne jejich auto, začne jez­dit po uli­cích a vše živě natá­čí. Aby těch pro­blé­mů neby­lo málo, vez­me k sobě do auta sta­rou ženu Angelu, kte­rá vypa­dá, že je nemoc­ná a potře­bu­je odvést za měs­to. S naštva­ným Stretchem v patách a div­ně se cho­va­jí­cí spo­lu pasa­žér­kou na zad­ním seda­dle netu­ší, že dneš­ní noc se změ­ní v nej­hor­ší noč­ní můru její­ho živo­ta…

 

Režie: Rob Savage

Rok výro­by: 2021

Délka: 80 min

Země: Velká Británie / USA

 

Hrají:

Annie Hardy...(Annie Hardy)

Amar Chadha-Patel...(Stretch)

Angela Enahoro...(Angela)

Jemma Moore...(Gemma)

Seylan Baxter...(Seylan)

...a dal­ší

Rob Savage je jed­ním z mla­dých tvůr­ců, kte­rý se i během nesmy­sl­né Covidové pan­de­mie sna­žil točit fil­my a vyu­žít onu nešťast­nou dobu plnou záka­zů, pani­ky a desin­for­ma­cí, pro svá díla. Viděl jsem od něj již film Host (2020), kte­rý sice nebyl žád­ný zázrak, ale našlo se tam pár svět­lých oka­mži­ků, díky kte­rým jsem tomu nako­nec dal ale­spoň prů­měr­né ohod­no­ce­ní. COVID-19 a found foo­tage – v mých očích smr­tí­cí kom­bi­na­ce a téma­ta, kte­ré mi nejsou zrov­na moc po chu­ti. Osobně jsem se nene­chal a ani nikdy nene­chám naoč­ko­vat pochyb­ný­mi vak­cí­na­mi (pro­ti očko­vá­ní jinak nic nemám – ces­to­va­tel­ské mám v sobě sko­ro všech­ny, pokud mají smy­sl) a dosud jsem slav­ný a smr­tí­cí COVID neměl ani jed­nou a to jsem si nechal i něko­li­krát dělat ty vynu­ce­né anti­gen­ní a PCR tes­ty a dokon­ce i test na pro­ti­lát­ky, kte­rý byl rov­něž 0. Ale to tu nechci roze­bí­rat.

 

I z toho důvo­du mi byla hlav­ní hrdin­ka zpo­čát­ku doce­la sym­pa­tic­ká. Ovšem jen svý­mi názo­ry – její tex­ty to byla kata­stro­fa a postu­pem času se změ­ni­la v napros­tou nesne­si­tel­nou krá­vu. Film jako celek nám nabíd­ne něko­lik vel­mi sluš­ných pasá­ží a scén, při kte­rých i lehce pře­šel mráz po zádech, ale je bohu­žel rov­něž pro­špi­ko­ván řadou blbos­tí, uřva­nos­ti, cha­o­tic­kých a nepře­hled­ných zábě­rů, kte­ré vám postu­pem času rov­něž pole­zou pěk­ně na ner­vy. Nechutných věcí tu bylo taky dost (posra­né auto, zvra­ce­ní), postup­ná pře­mě­na sta­ře­ny v tvo­ra s až nad­lid­ský­mi schop­nost­mi byl ze začát­ku taky fajn. Ale ten dement­ní závěr vše­mu nasa­dil punc pře­kom­bi­no­va­nos­ti ala totál­ní koko­ti­na.

 

Na dru­hou stra­nu zas musím uznat, že dojde i na něja­ké to gore, bru­ta­li­tu a v urči­tých scé­nách i na hod­ně sluš­nou atmo­sfé­ru. Chaotická bli­ka­jí­cí kame­ra měla hlav­ně za úkol skrýt všech­ny nedo­stat­ky, ale ne vždy se jí to daři­lo. Navíc čím déle film trval, tím to celé zača­lo být více otrav­né, nelo­gic­ké a pře­kom­bi­no­va­né. O závě­reč­ných titul­cích a finál­ním vul­gár­ním tex­tu na adre­su všech tvůr­ců a lidí co se na tom­to fil­mu podí­le­li – to už nemá cenu komen­to­vat vůbec. Jedna vel­ká ubo­host, ale tak něko­mu se to mož­ná líbi­lo. I z toho důvo­du půjdu s hod­no­ce­ním dolů.

Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Haunting of the Tower of London, The (2022)12. dubna 2024 Haunting of the Tower of London, The (2022) Co se skutečně odehrálo v Toweru? K odhalení tajemství je potřeba komunikace s mrtvými a zároveň přežít bolestivé mučení pod taktovkou tyrana… Král Edward […] Posted in Horory
  • Attack of the Herbals (2011)12. dubna 2024 Attack of the Herbals (2011) Nacistický čajíček s nežádoucími vedlejšími účinky… Jackson se vrací zpět do malé rodné zapadlé skotské vesničky Lobster Cove. Většina obyvatel z jeho […] Posted in Horory
  • Ghosts of Darkness (2017)12. dubna 2024 Ghosts of Darkness (2017) Dva rivalové musí začít spolupracovat, jinak v tomto děsivém domě nemají šanci přežít… Dva paranormální vyšetřovatelé Jonathan a Jack jsou pozváni na staré […] Posted in Horory
  • When the Lights Went Out (2012)12. dubna 2024 When the Lights Went Out (2012) Britská tuctová duchařina, údajně „podle skutečné události“. Pokolikáté už…? Roku 1974 se Len se svou manželkou Jenny a třináctiletou dcerou Sally nastěhují […] Posted in Horory
  • No One Gets Out Alive (2021)12. dubna 2024 No One Gets Out Alive (2021) Imigranti to v tomto zchátralém penzionu nemají vůbec lehké. Zvláště pak ženy, které se hodí k obětování… Po smrti své matky hledá mladá mexická imigrantka […] Posted in Horory
  • El páramo (2021)12. dubna 2024 El páramo (2021) Samota a křehká psychika dokáží nadělat neplechu a to nejen ve španělské pustině s bubákem za zadkem… V 19. století Španělskem zmítala jedna válka za druhou. […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Among the Living (2022)28. března 2024 Among the Living (2022)   Nízkorozpočtová zbytečnost a jen další paskvil na téma smrtící nákazy a zombie… Smrtící nákaza se šíří napříč celou zemí a nakažené mění v bestie […] Posted in Horory
  • Demonic (2021)7. ledna 2024 Demonic (2021) Démonické síly, virtuální realita a špatný vztah matky s dcerou – zázraky se tentokrát nekonali… Krátce poté co se Carly po delší době setkává se svou […] Posted in Horory
  • Power, The (2021)30. prosince 2023 Power, The (2021)   Pro svůj první den v nové práci si mladá zdravotní sestřička nemohla vybrat horší dobu… Roku 1974 přichází do kdysi vyhlášené Východní londýnské […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45868 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72201 KB. | 18.05.2024 - 05:39:19