Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw: Hra o přežití

Saw: Hra o přežití

Saw
Saw
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve špi­na­vé umý­vár­ně se pro­be­rou z bez­vě­do­mí foto­graf Adam (Leigh Whannell) a dok­tor Lawrence Gordon (Cary Elwes). Oba jsou při­pou­ta­ní k potru­bí a nema­jí tuše­ní, jak se zde ocit­li. Z pásek, kte­ré u sebe najdou, se dozvě­dí, že se sta­li oběť­mi Skládačkového vra­ha......

Na samot­ném star­tu byli dva přá­te­lé z Austrálie. Díky hla­vám Jamese Wana a Leigha Whannella vzni­kl námět o člo­vě­ku, kte­rý byl tak moc zhnuse­ný lid­mi, kte­ří si nevá­ží své­ho živo­ta, že se roz­ho­dl pro to, že je začne dávat do pas­tí, kde budou muset pro­ká­zat, že si živo­ta sku­teč­ně váží. Už na samot­ném papí­ře veli­ce zají­ma­vá a mra­zi­vá lát­ka, kte­rá byla defi­ni­tiv­ně odklepnu­ta po úspě­chu krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu z roku 2003. Za málo peněz vzni­kl 9-minutový film, kte­rý pro­du­cen­ty defi­ni­tiv­ně namo­ti­vo­val k tomu, že si Wan jako reži­sér a Whannell jako sce­náris­ta zaslou­ží celo­ve­čer­ní ver­zi. A to i přes­to, že šlo pořád o rela­tiv­ně malé pení­ze.

James Wan sice teh­dy mohl pra­co­vat pou­ze s roz­poč­tem ve výši 1, 2 mili­o­nu dola­rů, přes­to ovšem doká­zal, že by mohl v Hollywoodu v násle­du­jí­cích letech před­vést vel­ké věci. Z Wana se vyklu­bal nejen mis­tr napě­tí a vizu­ál­ně hra­vý fil­mař, ale také kre­a­tiv­ní autor, kte­rý za mili­on dola­rů nato­čil film, kte­ré­mu by člo­věk tak malý roz­po­čet vůbec neti­po­val. První Saw je při­tom ukáz­ko­vým divác­ky vděč­ným horo­rem, při­tom všem je ovšem sku­teč­ně vidět, že tvůr­ci neto­čí horo­ro­vou sláta­ni­nu. Naopak se na zají­ma­vém námě­tu posta­vil pro­gre­siv­ní a inten­ziv­ní záži­tek, kte­rý je sku­teč­ně nepří­jem­ný. Ovšem zce­la úmy­sl­ně.

Limity při­tom na natá­če­ní byli - tvůr­ci si napří­klad nemoh­li vytvá­řet umě­lá těla a vytvo­ři­li tak pou­hé jedi­né pro ukáz­ku spá­le­né­ho těla. Tvůrci nemoh­li roz­ha­zo­vat pení­ze oko­lo a je to vidět i v jis­tých men­ších kon­ti­nu­ál­ních chy­bách, kte­rých si ovšem nej­spíš na dru­hou stra­nu nepo­zor­ný divák dost mož­ná ani vůbec nevšim­ne. Přesto ovšem pla­tí, že je Saw sice fil­mem za mili­on, vůbec by se ovšem divák nebál tipo­vat, že stál o něja­kých 10 mili­o­nů dola­rů víc. A to pře­de­vším prá­vě díky šiku­lo­vi Wanovi, kte­rý nejen při­šel s výteč­ným vizu­ál­ním podá­ním, ale pře­de­vším sku­teč­ně doká­zal pra­co­vat s atmo­sfé­rou, při­jít s výteč­ný­mi sek­ven­ce­mi a i jeho šikov­né ruce jsou ve finá­le jed­ním z hlav­ních důvo­dů, proč pokra­čo­vá­ní Saw kva­lit své­ho pra­ot­ce nedo­sáh­li.

Wan měl při­tom štěs­tí i na her­ce. Neplatí to ovšem o všech. Takové herec­tví Leigha Whannella má (pře­de­vším v jed­né stě­žej­ní scé­ně) bez­po­chy­by meze­ry a i když neby­lo v krát­kém fil­mu Saw pře­káž­kou, v celo­ve­čer­ním Saw jsou v roli Adama limi­ty jeho herec­tví pře­ce jen tak tro­chu více oči­vid­né. Jenomže pak je tu Cary Elwes, kte­rý se výteč­ně hodí do role chlad­né­ho dok­to­ra Lawrence Gordona. Danny Glover se po Smrtonosné zbra­ni 4 vrá­til do role poli­cis­ty, přes­to se ovšem jeho David Tapp roz­hod­ně nedá s Rogerem Murtaughem srov­ná­vat. Michael Emerson jako Zep Hindle, Ken Leung jako Sing nebo Shawnee Smith v čest­né rolič­ce Amandy jsou i v tomhle ohle­du cas­tingo­vé tre­fy do čer­né­ho. Wan navíc doká­že pra­co­vat s posta­va­mi, dosta­teč­ně je vykres­lit a pře­de­vším se mu nadá­le funkč­ně daří to, že jsou jeho posta­vy do vel­ké míry nadá­le zaha­le­né tajem­stvím a díky tomu fun­gu­je i hra s detek­tiv­ní záplet­kou.

Už v době své­ho vydá­ní se prv­ní Saw dočka­lo srov­ná­ní s fil­mem Sedm a do jis­té míry to fun­gu­je. Ovšem ne kvů­li tomu, že by k sobě režij­ní poje­tí Finchera a Wana mělo dva­krát blíz­ko. Stejně jako v pří­pa­dě Sedm se totiž prv­ní­mu Saw nadá­le funkč­ně daří budo­vat ono napě­tí a mys­te­ri­óz­no. Vyplatí se při­tom i pozo­ro­vat kaž­dý libo­vol­ný detail, nej­vět­ší úkaz kva­lit prv­ní­ho Saw tkví ale v tom, že ani po prv­ním zhléd­nu­tí a odha­le­ní všech těch zvra­tů nepře­stá­vá ta chyt­rá hra s divá­kem fun­go­vat. Na roz­díl od svých pokra­čo­vá­ní se navíc prv­ní­mu Saw nedá vylo­že­ně nadá­vat do tor­tu­re por­na, pro­to­že prá­vě ona sna­ha o rea­lis­tic­ké trpě­ní při zkouš­kách Skládačkového vra­ha jen dodá­vá ten správ­ný nepří­jem­ný pocit, kte­rý tvůr­ci oči­vid­ně zamýš­le­li. Sám Wan a Whannell se něko­li­krát vyjá­d­ři­li, že byl Saw inspi­ro­va­ný­mi jejich noč­ní­mi můra­mi a tenhle film dost prav­dě­po­dob­ně moc divá­kům též způ­so­bil nepří­jem­né spa­ní. I to doka­zu­je, že má tenhle horor nesku­teč­ný pře­sah a že se na samot­ném počát­ku série ješ­tě nepra­co­va­lo pou­ze s nesty­da­tým nási­lím a sna­hou o sofis­ti­ko­va­né zvra­ty.

Dokonalý je i soun­d­track Charlieho Clousera, kte­rý se stal iko­nic­kým už i díky závě­reč­né „ Hello Zepp „. Wanův vizu­ál­ní styl pros­tě nemá chy­bu a scé­ná­ři se sku­teč­ně daří mít ten pra­vý pře­sah. Jen je ško­da, že je pře­ci jen plný men­ších či vět­ších logic­kých děr a limi­ty v roz­počtu jsou pře­ci jen mís­ty vidět. V jis­tém ohle­du mož­ná sna­ha mixo­vat psy­cho­lo­gic­ký horor s detek­tiv­ním thrille­rem dohro­ma­dy fun­gu­je tak tro­chu napůl. Dost mož­ná šlo ze samot­né­ho námě­tu vytě­žit ješ­tě o pozná­ní něco víc a pře­de­vším šlo více vytě­žit samot­nou myš­len­ku. Snadno může spous­ta lidí argu­men­to­vat, že je to nási­lí v jis­tých mís­tech bez­ú­čel­né. Jenže je ten film záro­veň i po mno­ha letech důka­zem hned něko­li­ka věcí: Horor může být divác­ký vděč­ný a záro­veň při­nést něco navíc, šikov­ný a hra­vý reži­sér doká­že z fil­mu vytě­žit mno­ho a pře­de­vším i za málo peněz se dá udě­lat hod­ně muzi­ky. V tomhle pří­pa­dě tedy hod­ně sil­né podí­va­né. První Saw je nejen obje­vem talen­tu Jamese Wana, ale do jis­té míry též pocho­pi­tel­ný horo­ro­vý mil­ník, kte­rý ani po letech ze své výji­meč­nos­ti neztra­til téměř nic. Což se o jeho pokra­čo­vá­ních pros­tě bohu­žel říct nedá.

Série Saw dal­ší­mi díly v pod­sta­tě zni­či­la sama sebe - Ať už kvů­li sna­ze být ješ­tě bru­tál­něj­ší, sna­ze při­jít ješ­tě s více neče­ka­ný­mi a sofis­ti­ko­va­ný­mi zvra­ty a pře­de­vším neu­vě­do­mě­ní si toho, že onen WAU moment prv­ní­ho SAW pros­tě zopa­ko­vat nešlo. V roce 2004 vzni­kl zásad­ní thriller, při­čemž jeho výji­meč­nost doka­zu­je i to, že se film původ­ně plá­no­va­ný pro vydá­ní čis­tě na DVD dočkal tak nad­še­ných reak­cí, že se dočkal uve­de­ní v kinech, stal se mega­hi­tem a polo­žil základ pro dodnes trva­jí­cí horo­ro­vou fran­ší­zu, kte­rá do dneš­ní­ho dne v kinech dohro­ma­dy vydě­la­la téměř 1 mili­ar­du dola­rů. A nic z toho by pros­tě neby­lo mož­né bez dvo­ji­ce Wan/Whannell.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Lions Gate Films Inc.


Podívejte se na hodnocení Saw: Hra o přežití na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99023 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72572 KB. | 24.07.2024 - 20:57:24