Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Let (Flight) - 70 %

Let (Flight) - 70 %

31
31
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak se nám Robert Zemeckis vrá­til. Po del­ší době si vzal pod svá kří­d­la film, kte­rý není ani­mo­va­ný. Zrežíroval hra­ný film. 

2

Jak říka­jí synop­se od dis­tri­bu­to­ra:

„Kapitán Whip Whitaker je velezku­še­ný pilot, kte­ré­mu sebe­prud­ší tur­bu­len­ce ani nesto­jí za zvý­še­ní hla­su či adre­na­li­nu v krvi. Když během rutin­ní­ho letu jím pilo­to­va­né doprav­ní leta­dlo vlét­ne do mohut­né bou­ře, chlad­no­krev­ně ho vyve­de do bez­pe­čí, za což si vyslou­ží potlesk 96 ces­tu­jí­cích a šes­ti čle­nů posád­ky. Radost je před­čas­ná, leta­dlu postup­ně začnou vyne­chá­vat funk­ce, je čím dál neo­vla­da­tel­něj­ší a Whip se odhod­lá k šíle­né­mu činu – oto­čí ho vzhů­ru noha­ma, což ho má déle udr­žet ve vzdu­chu a mezi­tím se poku­sí najít co nej­vhod­něj­ší mís­to k při­stá­ní. Před rov­ným pásem lou­ky ho zno­vu oto­čí a ve dvou­setki­lo­me­t­ro­vé rych­los­ti sed­ne na zem. Jako zázra­kem pře­ži­je 96 lidí. Když se Whip poslé­ze pro­bu­dí v nemoc­ni­ci, dozví se, že se stal národ­ním hrdi­nou. Adorace ale trvá jen do chví­le, než pad­ne klí­čo­vá otáz­ka: Co dělal kapi­tán před osud­ným letem? V tu chví­li pro něj začí­ná nový boj. Boj, kte­rý nako­nec bude těž­ší než ten, kte­rý sve­dl se živly a neo­vla­da­tel­ným leta­dlem.“

Tak jde hlav­ně o to, aby hlav­ní posta­va, kte­rá je závis­lá na alko­ho­lu a dro­gám, doká­za­la všem lidem, kte­ří ji můžou dostat do věze­ní, že v době říze­ní letu neby­la pod vli­vem návy­ko­vých látek. Nevím, kolik toho bylo od scé­náris­tů vymyš­le­no, kolik je pro­cent je sku­teč­ně reál­ných, kte­ré věci v živo­tě se moh­li tře­ba stát, ale roz­hod­ně se jed­ná o ame­ric­ký film, kte­rý v rám­ci fil­my hod­ně věcí si při­způ­so­bí, že vypa­da­jí jako rea­li­ta, ale přes­to to není v nor­mál­ním živo­tě mož­né.

Řekneme-li, že prv­ní tako­vou nere­ál­nou věcí je vlast­ně ihned hlav­ní posta­va. Já už vůbec nevě­řím tomu, že by zaměst­na­va­tel nedě­lal něja­ké kon­t­rol­ní čin­nos­ti svých zaměst­nan­ců. Nevím, jest­li na to náho­dou v Americe napros­to se*** ale já si mys­lím, že asi ne. Která aero­lin­ka by si zaměst­na­la pilo­ta, kte­rý je alko­ho­lik a bere dro­gy.  A hlav­ně pro­šel by zaměst­na­nec, pilot, kon­t­rol­ním sítem? Asi to potom nechám v dis­ku­si v člán­ku, ať se něja­cí odbor­ní­ci vyjá­d­ří. Já osob­ně urči­tě bych své zaměst­nan­ce, pokud jsou na tolik zod­po­věd­ných mís­tech, kon­t­ro­lo­val jako oko v hla­vě.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 68 ...
Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům Míša je teprve sedmiletá holčička, která není až tak v uvozovkách úplně běžným děvč...
Michael Gates Gill - Jak mi Starbucks zachránil život Michael Gates Gill (dále jen MGG) byl svého času docela velký hajzlík. Žil si životem horníc...
Květ smrti Po vražedkyni Anně Kielové, která podřízla krk mladému bohatému a vlivnému právníkovi, se...
#DP86: Teenage Mutant Ninja Turtles/Usagi Yojimbo Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Stan Sakai Kresba: Stan Sakai Hned na úvod...

1

Druhou zají­ma­vou věcí, kte­rou já za rea­li­tu nepo­va­žu­ji, je samot­né při­stá­ní pilo­ta s leta­dlem a při­stá­va­cí mané­vr.  Mám totiž veli­ký dojem, že tak­to vel­ká leta­dla nejsou při­způ­so­be­na k tomu, aby letě­la tak dlou­ho na zádech, zdá se mi to veli­ce pře­mrš­tě­ný aero­dy­na­mic­ký blá­bol, kte­rý byl vymyš­len hlav­ně kvů­li tomu, aby se zdů­raz­ni­la odva­ha pilo­ta a jeho schop­nos­ti, kte­ré byly uzpů­so­be­ny alko­ho­lu. A jak víme, tak lidé pod parou mají více štěs­tí než rozu­mu. Druhou čás­tí, kte­rá se mi na samot­ném letu vůbec nelí­bi­la a zdá se mi nere­ál­ná je samot­né plác­nu­tí na zem s čás­tí klouza­vé­ho letu. Veliké leta­dlo se cca 100 lid­mi na palubě asi nepat­ří mezi kluzá­ky, aby se cho­va­lo tak, jak je uka­zo­vá­no ve fil­mu. Neříkám, že není schop­no letět bez moto­rů, ale doba letu, ani styl letu, vypo­ví­dal o tom, že je to výmy­sl scé­náris­tů z důvo­du pří­bě­ho­vé lin­ky. Samotné při­stá­ní se mi v hla­vě zje­vu­je pořád, pro­to­že to bylo při­stá­ní vlaš­tov­ky, ne veli­ké­ho leta­dla. Vůbec u leta­dla, kte­ré má o sobě váhu více 50 tun, neby­ly zacho­vá­ny základ­ní fyzi­kál­ní záko­ny. Jak je vidět, tak si vždy Amerika ráda vymýš­lí a upra­vu­je rea­li­tu, aby se jí to více hodi­lo do líbi­vos­ti divá­ků.

Takové nere­ál­né věci tedy celý film degra­du­jí do čás­ti Sci-fi. Samotný pří­běh je vymyš­le­ný doce­la dob­ře, ale kla­sic­ky ame­ric­ký, že se hlav­ní posta­va na kon­ci fil­mu pochla­pí a udě­lá jedi­nou správ­nou věc za celý svůj alko­ho­lic­ký život. Robert Zemeckis chtěl hlav­ně pro svůj, po dlou­hé době dal­ší hra­ný, film šoko­vat veřej­nost. Nejen pří­bě­hem, ale i nato­če­ný­mi věc­mi. Nereálné při­stá­ní, kte­ré postrá­dá fyzi­kál­ní záko­ny, ale i ihned v prv­ních minu­tách celým nahým žen­ským tělem (Američané jsou „puri­tá­ní“).

Jak to teda z fina­li­zo­vat? Dost šoků na to, že reži­sér se zno­vu vrá­til do hra­né tvor­by. Chybí mi hlav­ně zají­ma­vý pří­běh, u kte­ré­ho mi neva­di­lo, že si vymýš­lí věci, kte­ré nejsou v našem vesmí­ru reál­né. Pokud to má být dra­ma, jak je tedy mož­né, že celý film je čas od času pro­tkán malý­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi, kte­rý­mi se celý sál fil­mo­vých kri­ti­ků bavil. Bohudík, že ale­spoň všech­ny herec­ké i tech­nic­ké věci byli veli­ce dob­ré. Nikde jsem nena­šel žád­nou botu, kte­rá by degra­do­va­la film. Pouze ty, kte­ré vytý­kám v tělu člán­ku.

Více na Kritiky.cz
Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová s...
Odstartovala otevřená beta 4v4 střílečky Rogue Company. Ta... Odstartovala otevřená beta 4v4 střílečky Rogue Company. Ta je ke stažení exkluzivně na Epic ...
Reagan’s Vlog: Episode 1 | 2022 #IIHFWorlds ...
Čarodějův učeň Kreslená hororová pohádka podle knihy Krabat. Poprvé jsem ji viděl někdy v dětství a už ten...
Exteriér ve stylu Indonésie '-          Ať už zkrášlujete exteriér před domem nebo na balkóně či terase pře...

3


Podívejte se na hodnocení Let na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17604 s | počet dotazů: 294 | paměť: 70121 KB. | 01.12.2023 - 13:36:34