Kritiky.cz > Speciály > Muž se zaječíma ušima

Muž se zaječíma ušima

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

HERCI A TVŮRCI

MARTIN ŠULÍK – scenárista, režisér

Vystudoval v letech 1981 - 1986 odbor Filmová a tele­viz­ní režie na VŠMU v Bratislavě u pro­fe­so­ra Stanislava Párnického. Po absol­vo­vá­ní natá­čel doku­men­ty pro Slovenskou tele­vi­zi (Dosky, kto­ré zna­me­najú diva­dlo, Stolička), poz­dě­ji pro Krátký film Bratislava (Hurá, Ticho, Etika a poli­ti­ka). V roce 1991 debu­to­val hra­ným fil­mem Něha a v prů­bě­hu násle­du­jí­cích 30 let rea­li­zo­val celo­ve­čer­ní sním­ky Všechno, co mám rád, Zahrada, Orbis pictus, Krajinka, Sluneční stát, Cigán, Tlumočník, Muž se zaje­čí­ma uši­ma. I při natá­če­ní hra­né tvor­by neu­stá­le pra­cu­je i na doku­men­tár­ních fil­mech. Pro tele­vi­zi nato­čil pod­le dení­ků Pavla Juráčka esej Klíč k určo­vá­ní trpas­lí­ků nebo tele­viz­ní cykly z dějin kine­ma­to­gra­fie Zlatá šede­sá­tá či Československý fil­mo­vý zázrak. Spolupracoval i na seri­á­lu Celluloid coun­t­ry o ději­nách slo­ven­ské­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu. Samostatnou linií jeho tvor­by jsou por­tréty osob­nos­tí slo­ven­ské kul­tu­ry: Martin Slivka – muž, kto­rý sadil stro­my, Milan Čorba, Vladimír Godár, Miroslav Bázlik, Milan Sládek, Alojz Hanúsek – muž s kino­a­pa­rá­tom, či por­trét Viliama Grusky Pútnik slo­ven­ským časom. Po veče­rech kres­lí.

MAREK LEŠČÁK – scenárista

Scenárista a dra­ma­turg, jeden z nej­bliž­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků Martina Šulíka. Seznámili se na VŠMU v Bratislavě, kde Marek stu­do­val a Martin prá­vě začí­nal svo­je peda­go­gic­ké půso­be­ní. Raději než na škol­ní půdě se spo­lu setká­va­li v blíz­ké kavár­ně, kde se postup­ně jejich vztah uči­te­le a žáka změ­nil na přá­tel­ství, osob­ní a zane­dlou­ho i pra­cov­ní. Už jejich prv­ní spo­lu­prá­ce na fil­mu Zahrada (1995) vyús­ti­la ve vel­ký úspěch. Scenáristicky se na ní podí­le­ly v pod­sta­tě tři gene­ra­ce auto­rů. Nově vzniklou dvo­ji­ci Šulík – Leščák dopl­nil zku­še­ný mata­dor Ondrej Šuhaj, kte­rý už se Šulíkem spo­lu­pra­co­val na jeho před­chá­ze­jí­cím fil­mu Všechno, co mám rád. Ve stej­né sesta­vě pokra­čo­va­li i při psa­ní násle­du­jí­cí­ho sním­ku Orbis pictus (1997). Ve své­ráz­né road movie pat­nác­ti­le­té dív­ky napříč zemí reflek­to­va­li teh­dej­ší situ­a­ci na Slovensku během neslav­né éry Mečiarismu. Ve fil­mu Sluneční stát (2005) se Leščák se Šulíkem zamě­ři­li na čty­ři kama­rá­dy a jejich pokus o pod­ni­ká­ní v roz­ví­je­jí­cí se trž­ní spo­leč­nos­ti. Kromě tvor­by se Šulíkem začal Marek spo­lu­pra­co­vat i s tvůr­ci své gene­ra­ce, kte­rá sklí­zí vel­ké úspě­chy doma i v zahra­ni­čí. Je pode­psa­ný pod oce­ňo­va­ným doku­men­tem Slepé lás­ky Juraje Lehotského, i pod jeho dal­ší­mi fil­my Zázrak a Nina. S Martinem Šulíkem pra­co­val i na jeho posled­ním fil­mu Tlumočník. S reži­sé­rem Jaroslavem Vojtkem spo­lu­pra­co­val na sním­cích Hranice a My zděs. Kromě toho je podob­ně jako M. Šulík peda­go­gem na VŠMU, kde učí sce­náris­ti­ku.

MARTIN ŠTRBA – kameraman

Trojnásobný drži­tel fil­mo­vé ceny Český lev a absol­vent praž­ské FAMU pat­ři k nej­za­měst­ná­va­něj­ším kame­ra­ma­nům čes­ké a slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie. Na svém kon­tě má 50 celo­ve­čer­ních fil­mů, tele­viz­ních her a doku­men­tár­ních pro­jek­tů. Je dvor­ním kame­ra­ma­nem Martina Šulíka, se kte­rým kro­mě jed­no­ho spo­lu­pra­co­val na všech jeho celo­ve­čer­ních fil­mech (Něha, Všechno co mám rád, Zahrada, Orbis pictus, Krajinka, Sluneční stát) a tele­viz­ních pro­jek­tech (Klíč k určo­vá­ní trpas­lí­ků pod­le dení­ku Pavla Juráčka, Zlatá šede­sá­tá). Také je výhrad­ním spo­lu­pra­cov­ní­kem čes­ké­ho reži­sé­ra Vladimíra Michálka (Je tře­ba zabít Sekala, Anděl Exit, O rodi­čích a dětech, Babí léto, TV seri­ál Záchranáři). K dal­ším význam­ným titu­lům v jeho pes­t­ré fil­mo­gra­fii pat­ří Rivers of Babylon, Jánošík – Pravdivá his­to­rie, Občanský prů­kaz, Hořící keř, Masaryk, Skleněný pokoj, Šarlatán.

RUDOLF BIERMANN – producent

Zakladatel spo­leč­nos­ti IN FILM Praha se naro­dil 20.4.1958 v Trenčíně. Vystudoval Právnickou fakul­tu a hned po ško­le začal pra­co­vat ve fil­mo­vém stu­diu Koliba jako asi­s­tent pro­duk­ce. Od roku 1990 pra­cu­je jako nezá­vis­lý pro­du­cent. V letech 1995 a 1999 byl gene­rál­ním ředi­te­lem Filmového fes­ti­va­lu v Karlových Varech. Kromě fil­mů vytvo­ře­ných IN FILMEM pro­du­ko­val i neza­po­me­nu­tel­né titu­ly jako Všechno, co mám rád nebo Zahrada reži­sé­ra Martina Šulíka. IN FILM zalo­žil v roce 1993 a díky svým zku­še­nos­tem se spo­leč­nost rych­le roz­rost­la. IN FILM pro­du­ko­val fil­my jako Všichni moji blíz­cí reži­sé­ra Matěje Mináče, mno­hý­mi oce­ňo­va­ný Král zlo­dě­jů Ivana Fíly nebo Kawasakiho růže Jana Hřebejka a mno­ho dal­ších popu­lár­ních fil­mů. Nejznámějšími jsou Román pro ženy v režii Filipa Renče (nej­na­vště­vo­va­něj­ší film roku 2005) a Účastníci zájez­du Jiřího Vejdělka (nej­na­vště­vo­va­něj­ší film roku 2006). V tom­to roce uve­dl do kin film Sviňa, kte­rý spo­lu­re­ží­ro­val s Marianou Čengel Solčanskou. Film Sviňa je na Slovensku nej­na­vště­vo­va­něj­ším slo­ven­ským fil­mem za posled­ních 20 let. V létě 2021 uve­de do kin film Muž se zaje­čí­ma uši­ma reži­sé­ra Martina Šulíka.

MIROSLAV KROBOT, postava Josefa

Miroslav Krobot se naro­dil v roce 1951 v Šumperku. Režii stu­do­val na brněn­ské JAMU od roku 1975. Po dokon­če­ní stu­dia začal půso­bit v Západočeském diva­dle Cheb. Zde si popr­vé vyzkou­šel postu­py autor­ské­ho diva­dla. Velkých úspě­chů se dočkal i na prk­nech Národního diva­dla, Divadla Vítězného úno­ra v Hradci Králové nebo v Realistickém diva­dle v Praze.

Od roku 1991 vyu­čo­val na katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na praž­ské DAMU. Od roku 1996 je umě­lec­kým šéfem Dejvického diva­dla, kam při­ve­dl teh­dy celý svůj absol­vent­ský roč­ník kated­ry ALD DAMU, kte­rý se stal zákla­dem nové­ho diva­del­ní­ho sou­bo­ru. Po něko­li­ka letech se z této scé­ny stá­vá díky jeho vede­ní jed­no z nej­na­vště­vo­va­něj­ších praž­ských diva­del. Mezi jeho nej­vý­znam­něj­ší režie v Dejvickém diva­dle pat­ří např. Oblomov, Tři sest­ry, Hamlet nebo Muž bez minu­los­ti, kte­rý zís­kal Cenu Alfreda Radoka jako insce­na­ce roku 2010.

Na fil­mo­vém plát­ně debu­to­val až v roce 2005 ve fil­mu Petra Zelenky Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství, kte­rý byl adap­ta­cí jeho původ­ní diva­del­ní hry. Za ztvár­ně­ní této role zís­kal Českého lva. Následně si zahrál rolič­ku v dra­ma­tu Restart, kde hlav­ní roli ztvár­ni­la jeho dce­ra Lenka Krobotová. Jako cho­le­ric­ký řidič auto­bu­su se před­sta­vil v kome­dii Účastníci zájez­du. Objevil se i ve sním­ku Alice Nellis Tajnosti.

Velký úspěch skli­dil díky fil­mu Man from London, kte­rý sou­tě­žil i na fes­ti­va­lu v Cannes. Jeho ženu si zde zahrá­la slav­ná ang­lic­ká hereč­ka Tilda Swinton. Miroslav Krobot pat­ří mezi nej­vět­ší osob­nos­ti čes­ké diva­del­ní, reži­sér­ské a herec­ké scé­ny.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování27. června 2023 Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
  • Štěstí je krásná věc30. září 2020 Štěstí je krásná věc Po divácky úspěšných fi lmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí […] Posted in Speciály
  • Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku30. září 2020 Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34952 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72231 KB. | 23.04.2024 - 01:11:08