Kritiky.cz > Recenze knih > Nastartujte mozek za 60 sekund Čtyřtýdenní program na vyčištění vašeho mozku

Nastartujte mozek za 60 sekund Čtyřtýdenní program na vyčištění vašeho mozku

Nastartujte
Nastartujte
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi svůj mozek a chtě­li bys­te, aby vám co nejdéle vydr­žel v té nej­lep­ší for­mě? Pak bys­te si urči­tě měli poří­dit tuto kni­hu.

Nenechte se však mýlit jejím názvem. Tato pub­li­ka­ce roz­hod­ně nepři­ná­ší žád­né zázrač­né cvi­če­ní, jak během jed­né minu­ty den­ně zajis­tit vše, co mozek pro své bez­pro­blé­mo­vé fun­go­vá­ní potře­bu­je. Dalo by se tedy říct, že název kni­hy je tro­chu zavá­dě­jí­cí a roz­hod­ně nevy­sti­hu­je to, co se v ní dočte­te. Možná by se měla jme­no­vat spíš Komplexní pro­gram pro posí­le­ní moz­ku nebo nějak podob­ně, pro­to­že oprav­du o žád­nou minu­to­vou zále­ži­tost roz­hod­ně nejde.

To ovšem nezna­me­ná, že by tato kni­ha neby­la pří­no­sem pro všech­ny, kdo chtě­jí mít svůj mozek zdra­vý a dob­ře fun­gu­jí­cí po dlou­há léta. V prv­ní řadě však jde (ostat­ně jako u zdra­ví a vita­li­ty celé­ho lid­ské­ho těla) o správ­né stra­vo­vá­ní a zdra­vý život­ní styl. Nikoho tak asi nepře­kva­pí zása­dy jako ome­ze­ní cuk­ru a umě­lých sla­di­del, vyřa­ze­ní co nej­vět­ší­ho množ­ství che­mie ze své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta nebo pra­vi­del­ný pohyb. Autorka však pou­ka­zu­je i na méně zná­mé věci, kte­ré mohou naše­mu moz­ku a cel­ko­vé­mu zdra­ví poměr­ně výraz­ně ško­dit. Málokoho by napadlo, že svůj mozek ohro­žu­je kon­zu­ma­cí mlé­ka a mléč­ných výrob­ků nebo pou­ží­vá­ním avi­vá­že. Zároveň se zde dočte­me o celé řadě pro­spěš­ných potra­vin a potra­vi­no­vých doplň­ků včet­ně někte­rých dru­hů hub.

Text je roz­dě­len do tří čás­tí, při­čemž je kon­ci­po­ván tak, aby jed­not­li­vé zása­dy zapa­da­ly do čtyř­tý­den­ní­ho pro­gra­mu. Každý týden by si čte­nář měl osvo­jit někte­rá pra­vi­dla a postup­ně při­dá­vat dal­ší tak, aby nako­nec byl schop­ný zvlá­dat všech­no, co je v kni­ze uve­de­no, a posí­lit tím schop­nos­ti a zdra­ví své­ho moz­ku. Vše je navíc pod­po­ře­no pří­běhy lidí, kte­ří si díky tomu­to pro­gra­mu vylé­či­li nebo do znač­né míry zmír­ni­li nej­růz­něj­ší neu­ro­lo­gic­ké potí­že. Každé dopo­ru­če­ní je odů­vod­ně­no a autor­ka si dává tu prá­ci, aby osvět­li­la, proč něco ško­dí nebo pro­spí­vá naše­mu moz­ku. Informace jsou pod­lo­že­ny již pro­ve­de­ný­mi nebo prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­mi výzkumy. V posled­ní čás­ti kni­hy jsou uve­de­ny recep­ty na nej­růz­něj­ší jíd­la od sní­da­ně až po veče­ři, kte­rá autor­ka dopo­ru­ču­je kon­zu­mo­vat.

Tuto kni­hu roz­hod­ně oce­ní kaž­dý, kdo se ale­spoň tro­chu zají­má o své zdra­ví a uvě­do­mu­je si, že způ­sob živo­ta do znač­né míry ovliv­ňu­je fun­go­vá­ní všech čás­tí těla včet­ně té nej­dů­le­ži­těj­ší – moz­ku. Nemyslím si, že by kaž­dý čte­nář této pub­li­ka­ce oka­mži­tě změ­nil od zákla­dů svůj život­ní styl, ale osvo­je­ní si ale­spoň někte­rých dopo­ru­če­ní bude urči­tě kro­kem tím správ­ným smě­rem.


Knihu může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 297 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41400 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71497 KB. | 23.06.2024 - 08:01:27