Kritiky.cz > Speciály > Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

nerzl
nerzl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní se natá­če­ly ve Werris Creek, neda­le­ko malé­ho měs­teč­ka Tamworth v Novém Jižním Walesu, kte­ré před­sta­vo­va­lo Torrance dva­cá­tých let.

Werris Creek také posky­tl fil­ma­řům vhod­nou želez­nič­ní sta­ni­ci a vla­ky, kte­ré šly snad­no upra­vit na vla­ky Southern Pacific z teh­dej­ší doby. Malé bun­ga­lo­vy se podo­ba­ly těm kali­forn­ským z dva­cá­tých let, a díky tomu štáb nale­zl dům odpo­ví­da­jí­cí domu Zamperiniových.

Na před­měs­tí Blacktownu se natá­če­ly běžec­ké scé­ny z ber­lín­ské olym­pi­á­dy v roce 1936, ve kte­ré Louie udě­lá obrov­ský dojem na divá­ky včet­ně Adolfa Hitlera, kte­rý žádá, aby mu před­sta­vi­li „toho chlap­ce s rych­lým fini­šem“.

Veškerá auten­tič­nost by neby­la úpl­ná bez odpo­ví­da­jí­cích kos­tý­mů, o kte­ré se posta­ra­la Louise Frogley. „Oblečení bylo v tlu­me­ných bar­vách, ble­dé žlu­té, béžo­vé a okro­vé, což navo­zu­je dojem teh­dej­ší doby,“ říká Frogley. „Něco podob­né­ho jsme chtě­li i pro ber­lín­ské olym­pij­ské hry, jen byly oděvy více vzo­ro­va­né a sty­li­zo­va­né. Při navr­ho­vá­ní a vytvá­ře­ní oble­če­ní pro rodi­nu Zamperiniových musí­te pou­žít svou před­sta­vi­vost, pře­mýš­let o tom, jak ti lidé žili, co jed­li, jest­li měli auto a tak dále. Chcete, jejich oble­če­ní kore­spon­do­va­lo s posta­va­mi i jejich živo­tem.“

CJ Valleroye, kte­rý hra­je mla­dé­ho Louieho, také zau­ja­ly dobo­vé kos­týmy. „Tehdejší šaty jsou oprav­du jiné“, říká. „Děti si vyta­ho­va­ly kalho­ty vyso­ko, zapí­na­ly si v nich pásek. Nosily šort­ky a šně­ro­va­cí boty. Musel jsem to oble­če­ní nosit dlou­ho, abych si na ně vůbec zvy­kl.“

Podobně to bylo s navr­ho­vá­ním vojen­ských uni­fo­rem pro natá­če­ní. Louise Frogley spo­lu­pra­co­va­la s JOEM HOBBSEM, exper­tem na vojen­ské uni­for­my, kte­rý bohu­žel během natá­če­ní neče­ka­ně zemřel. S jeho pomo­cí vytvo­ři­la sou­do­bé vojen­ské oble­če­ní. „Viděli jsme aus­tral­ské jed­not­ky, ame­ric­ké vojá­ky a let­ce, japon­ské jed­not­ky a váleč­né zajat­ce“, říká Frogley. „Joe doká­zal najít tolik původ­ních kusů oděvů, že jsme je moh­li pou­žít při natá­če­ní. Některé uni­for­my jsme uši­li, vždy jsme muse­li brát v potaz i posta­vu, kte­rá bude uni­for­mu nosit.“

Běžecké scé­ny v Blacktownu byly pro her­ce nesmír­ně nároč­né, nejen pro svou fyzic­kou namá­ha­vost, ale také pro­to, že běžec­ká obuv, kte­rou nosi­li atle­ti ve 20. a 30. letech, měla jen vel­mi málo spo­leč­né­ho se sofis­ti­ko­va­nou, ergo­no­mic­kou běžec­kou obuví, jakou zná­me dnes. „Chvíli mi trva­lo, než jsem si zvy­kl na běhá­ní v teh­dej­ších tretrách“, říká Valleroy. „Jsem ve škol­ním běžec­kém týmu a věnu­ji se i přespol­ní­mu běhu. Ale tohle bylo nároč­něj­ší. Musel jsem se nau­čit běhat s rov­ný­mi zády a správ­ně držet ruce a taky jak zrych­lit na sprint.“

GREG SMITH, běžec­ký tre­nér, kte­rý tré­no­val her­ce pro scé­ny s během, byl na tyto těž­kos­ti při­pra­ven. „Atleti ve dva­cá­tých a tři­cá­tých letech měli sil­něj­ší spod­ní část těla, než je tomu dnes. Byli to obchod­ní­ci, děl­ní­ci, kte­ří měli veli­kou sílu, a jejich těla byla jinak sta­vě­ná. Běhávali ve vzpří­me­né pozi­ci. V sou­čas­né době jsou běž­ci mno­hem vyš­ší a je tu mno­hem víc pohy­bu vpřed, téměř náklo­nu. Po dni běhu v těch­to botách byli někte­ří klu­ci doce­la roz­lá­ma­ní.“


Super ManZelený sršeň:

Let a pád B-24

 

„Nikdy se nevzdá­vej, ať se děje coko­liv. Dokonce, i když už není kudy kam.”

 

  • Louie Zamperini

Když byly běžec­ké scé­ny nato­če­né, štáb odces­to­val zpět na sever na Gold Coast v Queenslandu, a v ate­li­é­rech Warner Australia Studio pro­bí­ha­la zuři­vá letec­ká bitva mezi ame­ric­kým bojo­vým leta­dlem B-24 Super Man a japon­ským leta­dlem Zero, což je úvod­ní scé­na fil­mu. Další scé­nou bylo letec­ké neštěs­tí Zeleného srš­ně, kte­ré pře­ži­li pou­ze Louie, Phil a Mac.

Letoun Super Man byl vyro­ben v Mexiku a násled­ně ode­slán do Austrálie, kde mu byla dopl­ně­na otoč­ná stře­lec­ká věž a bom­bar­do­va­cí zamě­řo­vač Norden. Letadlo pak bylo při­po­je­no na gyrosta­tic­ké zaří­ze­ní, kte­ré simu­lo­va­lo sku­teč­né pohy­by při pádu, zejmé­na když se dosta­lo pod pal­bu.

Posádku Super Mana tvo­ři­li dva pilo­ti, navi­gá­tor, bom­bo­metčík, radis­ta a něko­lik střel­ců. Mezi posád­kou byli Hugh „Cup“ Cuppernell, Philův dru­hý pilot, a Clarence Douglas, leto­vý inže­nýr, do jehož role byl obsa­zen Stephen J. DOUGLAS, sku­teč­ný vnuk Clarence Douglase. „Když se můj otec dosle­chl, že se při­pra­vu­je kni­ha, posky­tl vyda­va­te­lům fot­ky mého dědeč­ka“, říká Douglas. „Já nejsem herec. Pracuji pro nájem­ní domy v New Yorku. Ale když jsem sly­šel o fil­mu, chtěl jsem se při­dat a nabí­dl jsem se. Byl jsem nad­še­ný, když mě obsa­di­li do role mého dědy. Bylo to víc než jen vzru­še­ní; byla to čest.“

Když se doto­či­ly zábě­ry Super Mana, zača­lo se pra­co­vat na scé­nách havá­rie Zeleného srš­ně. Štáb taky natá­čel prv­ní dny Louieho, Phila a Maca v záchran­ném člu­nu ve stu­di­o­vých vod­ních nádr­žích. Když byly tyto scé­ny dokon­če­ny, štáb odjel do tro­pic­ké­ho ráje v Airlie Beach v sever­ním Queenslandu, kde vzni­ka­ly scé­ny Louieho pří­prav na olym­pi­á­du v Tokiu v roce 1940 (kte­rá se nikdy neko­na­la), zatím­co jeho kama­rá­di let­ci ve chví­lích vol­na odpo­čí­va­jí… a nikdo neví, co je čeká.

****

Natáčení fil­mu Nezlomný trva­lo 14 týd­nů a skon­či­lo 4. úno­ra 2014.

Do prá­ce se nyní pus­ti­li vyni­ka­jí­cí stři­hač Tim Squyers a William Goldenberg, zatím­co her­ci a štáb měli chvil­ku, aby se zamys­le­li nad Louieho odka­zem… a co vše pro ně tato prá­ce zna­me­na­la. O’Connell shr­nul dojmy: „Louie byl oprav­do­vý ame­ric­ký hrdi­na s vlast­nost­mi, kte­ré zapů­so­bí na kaž­dé­ho. Název fil­mu je Nezlomný, ale byly urči­tě oka­mži­ky, kdy jsem se cítil přes­ně opač­ně. Byl jsem tla­čen za hra­ni­ce svých mož­nos­tí. To vyža­du­je hod­ně tvr­dé prá­ce a vytr­va­los­ti.“

„Natáčení bylo nesmír­ně slo­ži­té, a pro­to jsem vděč­ná za lidi jako je Roger Deakins a Joe Reidy. Celý štáb je mimo­řád­ný tým, kte­rý mi pomohl s kaž­dým aspek­tem natá­če­ní, ať se jed­na­lo o kaska­dér­ské kous­ky, žra­lo­ky, záchran­ný člun, letou­ny, vizu­ál­ní efek­ty, pros­tě všech­no. Byla to výzva, ale mys­lím pře­de­vším na Louieho. Jeho pří­běh uka­zu­je, že kaž­dý může ze sebe vydat to nej­lep­ší. Bylo to těž­ké, ale bylo to skvě­lé“, shr­nu­je reži­sér­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Nezlomný


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44481 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72005 KB. | 20.07.2024 - 11:22:45