Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Nový detektivní seriál na České televizi

Nový detektivní seriál na České televizi

DSC00595
DSC00595
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 15.února pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce k nové­mu detek­tiv­ní­mu seri­á­lu Inspektor Max, kte­rý pobě­ží od 21.února na České tele­vi­zi.

Na pro­jek­ci při­ví­ta­la novi­ná­ře paní Tereza Kručinská z České tele­vi­ze, sezná­mi­la je s prů­bě­hem odpo­led­ne a poté násle­do­va­la pro­jek­ce. Novináři vidě­li prv­ní díl seri­á­lu, kte­rý nese název Hračka. V něm se divá­ci sezná­mí nejen s hlav­ní posta­vou, inspek­to­rem Zoltánem Maxem, ale také s dal­ší­mi posta­va­mi, kte­ré se budou vysky­to­vat v kri­mi­nál­ní sérii: Zoltánův mla­dý kole­ga Filip, jejich šéf - kapi­tán Beran, a stát­ní zástup­ky­ně Markéta Sýkorská.

Pozvání na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci novi­ná­řů s tvůr­ci při­ja­li Jan Lekeš, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze, Patrika Pašš, pro­du­cent Trigon Production, her­ci Juraj Kukura, Tereza Brodská a Igor Bareš, a Petr Nikolaev, reži­sér dílů 9-12.

Juraj Kukura hra­je Zoltána Maxe výbor­ně, jako by mu role byla pří­mo uši­ta na tělo. Jeho styl je vel­mi oso­bi­tý a ráz­ný, chví­le­mi při­po­mí­ná komi­sa­ře Michala Brízu z dal­ší­ho detek­tiv­ní­ho seri­á­lu. Společné mají i to, že mají mlad­ší par­ťá­ky a musí si zvy­kat na novou situ­a­ci v živo­tě. Pro Roberta Hájka, kte­rý ztvár­ňu­je kri­mi­na­lis­tu Filipa, je to po seri­á­lu Četníci z Luhačovic dal­ší poli­cej­ní role. V tom­to seri­á­lu se také setkal se slo­ven­ský­mi kole­gy, tak­že mu slo­ven­šti­na v dal­ším seri­á­le nedě­la­la žád­né pro­blémy.

Znělku k seri­á­lu napsa­li Miroslav Roháček a Filip Brtva, text pís­ně „Zoli má lep­ší lék“ napsa­li Peter Uličný a Jan Sahara Hedl, hudb slo­žil Michal Pavlíček a píseň nazpí­va­li Juraj Kukura a Markéta Foukalová. V prů­bě­hu seri­á­lu pak zazní hud­ba od Karola Duchoně, kte­ré­ho má Zoltán vel­mi rád. V tom­to díle zazně­ly např. pís­ně „Elena“, Dievča z Budmeríc“, „Šiel, šiel…“, „Čardáš dvoch srdc“, ad.

První díl moh­li divá­ci Slovenské repub­li­ky sle­do­vat v nedě­li 28.ledna na tele­vi­zi RTVS a pod­le dat PMT se pořad stal v divác­ké sku­pi­ně 12+ nej­sle­do­va­něj­ším nezpra­vo­daj­ským pořa­dem dne s výsled­kem 451 tisíc divá­ků (rating 9,6 %) a s podí­lem na sle­do­va­nos­ti 19,2 %.

V České tele­vi­zi budou moci divá­ci shléd­nout prv­ní díl ve stře­du 21.února na ČT1 od 20 hodin a dal­ší díly budou po něko­lik dal­ších týd­nů ve stej­ný den a čas.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54285 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72052 KB. | 24.04.2024 - 13:41:36